بررسی ملاحظات دفاع غیر عامل در طراحی معماری پردیس مراکز انتقال نفت

نویسندگان

امام حسین

چکیده

نفت از مهم‌ترین مولفه های کلیدی اقتصاد و امنیت ملی، می باشد و در کشور ما به لحاظ وابستگی اقتصاد ملی به آن از اهمیت راهبردی برخوردار است. در این پژوهش به طراحی معماری پردیس یکی از مراکز ثقل تأسیسات نفت پرداخته شده است. انتقال نفت از مبادی تولید تا انبارهای ذخیره‌سازی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و مراکز مصرف را مورد بررسی قرار گرفته است و این موضوع حائز اهمیت است که به منظور پایداری تأسیسات صنعت نفت در شرایط تهدید، برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید و بهره برداری، استمرار خدمت و حفظ امنیت ملی کشور لازم است هم استاندارها و مسائل فنی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد و هم ملاحظات دفاع غیرعامل. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و نوع آن کاربردی می باشد. در این پژوهش ابتدا پردیس مرکز انتقال نفت معرفی می گردد. سپس با توجه به تهدیدات متصور، پردیس یک مرکز انتقال نفت به عنوان نمونه موردی از منظر دفاع غیرعامل بررسی و درنتیجه آسیب پذیری های معماری آن بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها