بررسی اثر افزایش ارتفاع و نامنظمی بر پاسخ قاب بتن مسلح تحت اثر بار دینامیکی انفجار

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

بسیاری از سازه های موجود در برابر انفجار آسیب پذیر می باشند چرا که اکثر ساختمان های موجود تنها برای مقاومت در برابر زلزله طراحی شده اند. در اکثر موارد بار انفجار در محاسبه و طراحی مدنظر قرار نمی گیرد. یکی از مهمترین پارامترهایی که در تحلیل و طراحی سازه در مقابل بار انفجار، باید مورد توجه قرار گیرد منظم یا نامنظم بودن ساختمان در ارتفاع است که می تواند اثر مودهای بالاتر را در تحلیل افزایش و پاسخ های سازه را تحت اثر بار های دینامیکی انفجار تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مقاله بررسی اثر افزایش ارتفاع و نامنظمی بر پاسخ قاب بتن مسلح تحت اثر بار دینامیکی انفجار است. نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر ساختمان های بتن مسلح نامنظم طراحی شده بر اساس آیین نامه 2800 شرایط ایمنی جانی را در مقابل انفجار تامین نمی کنند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که نامنظمی قاب باید به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی در مقابل انفجار در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها