بررسی اثر انفجار بر مخازن رو زمینی با سقف شناور

نویسنده

تهران-تهرانپارس-بلوار وفادار شرقی-بلوار شهید عباسپور- دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده

مخازن فولادی روزمینی از جمله سازه‌ها و تجهیزات صنعتی هستند کـه نقش حساسی در ذخیره مواد نفتی و پالایشگاهی و همچنین تامین آب آشامیدنی دارند. دوران پـس از انقلاب و بـروز حوادث تروریستی و جنگ بـا عراق و حملات دشمن باعث بروز آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله مخازن ذخیره‌سازی منابع نفت، گاز و آب گردید. این پیشینه دفاعی باعث ضرورت تقویت پدافند غیر‌عامل در ساخت این مخازن شده است. بـا توجه بـه آمار حملات انجامشده در طـول جنگ تحمیلی و همچنین گزارشات حوادث و اتفاقات رخداده در پالایشگاهها، این مخـازن جـزو تاسیسات حساس و راهبردی میباشند و ممکن است در معرض بارگذاری انفجاری قرار گیرند. بـر ایـن اساس، مطالعات این نوع بارگذاری و بررسی آسیب‌های احتمالی برای سازههای مزبور ضرورت پیدا کرده است. در این تحقیق، بارگذاری انفجاری بـر روی دو نمونه مخزن پرکـاربرد با دو نوع سقف شناور بررسی شده است. تحلیل غیرخطی دینامیکی سازه تحت اثر بار ناشی از انفجار با استفاده از روش عددی و  برای 30 حالت متفاوت بار انفجاری صورتگرفته است. نتایج بهدستآمده نشان می‌دهند کـه بدنه مخـازن مورد بررسی، در مقابل برخی از سناریوهای بارگذاری انفجـاری آسیب‌پذیر بوده و بر اساس معیارهای خرابی استاندارد آئیننامه API650 آسیب خـواهند دید. در ادامه، پیشنهاداتی جهت جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، زیستمحیطی و همچنین تدابیر لازم از قبیل مقاوم‌سازی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحـران پس از تخریب مورد بحث قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها