بررسی پاسخ شیروانی های خاکی در برابر بارهای انفجاری ‏

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

شیروانی های خاکی همواره تحت تأثیر بارهای دینامیکی نظیر بار زلزله و انفجار می باشند و در یک تحلیل کامل پایداری ‏شیروانی باید اثرات مربوط به هر یک از این بارهای دینامیکی لحاظ گردد. بنابراین، یکی از خطراتی که همواره پایداری ‏شیروانی های خاکی را تهدید می کند، مربوط به انفجار در سازه های مجاور نظیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز، نیروگاه ها، ‏انبارهای نگهداری مواد منفجره و قابل اشتعال در بنادر و غیره می باشد. در نتیجه برای اینکه بتوان روند طراحی معتبری را ‏برای شیروانی های خاکی در معرض انفجار ارائه داد، مطالعات جامعی مورد نیاز است. لذا در تحقیق حاضر با انجام تحلیل های ‏عددی مختلف سعی گردیده است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلف، مسأله مورد نظر را مطالعه نموده و گامی رو به جلو در ‏طراحی شیروانی های خاکی برداشته شود. در این تحقیق به بررسی پاسخ شیروانی های های خاکی در معرض انفجار که یکی ‏از نیازهای اساسی جامعه مهندسی عمران در مباحث مربوط به پدافند غیرعامل به حساب می آید، پرداخته شده است. ‏همچنین پارامتر فشار بحرانی که عبارتست از فشار ناشی از انفجار بر شیروانی که آن را به آستانه ناپایداری می برد محاسبه ‏گردیده و با استفاده از تکنیک تحلیل ابعادی رابطه ای کلی برای ارزیابی این پارامتر ارائه گردیده است. ‏

کلیدواژه‌ها