بررسی تهدیدات صنعتی شیمیایی در شهر تهران و ارائه راهکارهای مقابله با آنها

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با انجام مطالعات نظری، شیوه‌های مناسب پدافند در برابر تهدیدات فعلی یا تهدیدات احتمالی آینده ی صنایع شیمیایی تهران ، معرفی شده است. به منظور بررسی تهدیدات صنایع شیمیایی در شهر تهران، اطلاعات و نقشه های مربوط به توزیع این صنایع به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران، در شش زمینه شامل فروشندگان و تولید کنندگان مواد شیمیایی ، کارخانه های داروسازی، فروشندگان مواد شیمیایی پاک کننده و آرایشی و بهداشتی، شرکت های آب و فاضلاب تهران، پالایشگاه های تهران و انبارها و مخازن سوخت، جمع آوری و تدوین شد. در ادامه مولفه های اثرگذار بر این تهدیدات، شامل مناطق حیاتی و حساس، توزیع جمعیت در مناطق مختلف و اثرات جوی و محیطی بر روی پخش عوامل شیمیایی در شهر تهران بررسی شدند. سپس اطلاعات توزیع منطقه ای ایستگاه های آتش نشانی و بیمارستان های شهر تهران به عنوان بخشی از توانمندی پدافندی این شهر مورد ارزیابی قرار گرفت . در پایان مناطق مختلف شهر تهران از نظر تهدیدات صنایع شیمیایی رتبه بندی شده و راه کارهای لازم به منظور کاهش اثرات تهدیدات صنایع شیمیایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها