هماهنگ سازی تکنیک تحلیلی SWOT از دیدگاه مطالعات پدافند غیرعامل

نویسنده

امام حسین/شمس عمران

چکیده

مطالعات پدافند غیرعامل یک فرایند مسئله گشایی است که در آن از تکنیک های تحلیلی و امتیاز دهی متنوعی جهت فراهم سازی بستر تصمیم گیری آگاهانه استفاده می شود. از جمله تکنیک های که در مطالعات پدافند غیرعامل برای سنجش وضعیت موجود و پیش بینی شرایط آینده و تدوین راهبردها می توان بهره برداری نمود ماتریس (( سوات)) می باشد. بطور کلی ماتریس سوات یک چهارچوب مفهومی است که برای رصد، سنجش و ارزیابی تهدیدات و فرصت ها در محیط خارجی یک سیستم و بررسی و تحلیل قوت ها و ضعف های درونی آن مورد استفاده قرار می گیرد. گرچه این روش مورد استقبال کارشناسان پدافند غیرعامل قرار گرفته ولی خود تکنیک تاکنون با عمق نظر لازم از دیدگاه اصول پدافند غیرعامل مورد پژوهش مستقل واقع نشده است. هدف این مقاله تحقیق در مورد تکنیک سوآت، کشف قابلیت ها و آماده سازی نظری آن برای کاربرد در مطالعات پدافند فیرعامل است.

کلیدواژه‌ها