مطالعه عددی اثر زاویه موجگیر بر کاهش اثرات انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

ورودی یا نقطه اتصال به سطح سازه های زیر‌زمینی ، از نقاط ضعف این سازه ها در برابر بارهای انفجاری می باشد. استفاده از موجگیر یکی از راهکارهای مقابله با موج انفجار و کاهش اثرات ناشی از آن جهت تنزل آسیب‌پذیری می‌باشد. در‌ این مطالعه ابتدا در نرم‌افزار اتوداین (AUTODYN)، انفجارهایی را با خرج‌های مختلف، در نزدیکی دهانه تونل‌هایی با زاویه موجگیر 45و90و135 درجه شبیه سازی شده و سپس به بررسی اثر زاویه موجگیر، در میزان کاهش انفجار (بیش فشار)پرداخته می‌شود و در نهایت با توجه به افزایش زاویه موجگیر، میزان درصد کاهش فشار بیان‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها