تحلیل فضایی آسیب‌پذیری سازه‌ای-کالبدی کاربری مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل و با استفاده از سیستم"GIS" (محدوده: منطقه 6 شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی تهران

2 تهران،علامه طباطبایی

3 دانشگاه تهران

چکیده

رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی به­ویژه بافت‌های مسکونی نه فقط به سبب کاهش تلفات و هزینه‌های ناشی از وقوع هرگونه مخاطره جنگی بلکه به سبب حفظ اقتدار ملی و خنثی­نمودن هرگونه توطئه از ناحیه دشمنان امری الزامی است. در این راستا، پایش و ارزیابی نظام کالبدی- فضایی به جهت آسیب‌پذیری با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل می‌تواند ضمن شناسایی کاستی‌های موجود به تعیین اولویت‌ها و ارائه راه­کارهایی در این زمینه مؤثر باشد. در حال حاضر، سازه­های ناایمن و فرسوده­ و همچنین، هم­جواری نامناسب بسیاری از کاربری­ها با کاربری مسکونی میزان آسیب­پذیری را به‌شدت افزایش می‌دهد. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تحلیل فضایی آسیب­پذیری        سازه­ای- کالبدی کاربری مسکونی از نظر پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر اهواز است. نظام چندنقشی کلان­شهر اهواز در کنار موقعیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و بافت اجتماعی و فرهنگی این شهر، ضرورت بررسی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ فرآیند توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی انجام گرفته است. بر این اساس، ابتدا شاخص­های تعیین‌کننده کیفیت دسترسی ساکنان مناطق مسکونی به عوامل حیاتی در زمان بحران استخراج شد و با توجه به ضریب متفاوت هریک از شاخص­های منتخب، از روش وزن­بخشی چندمتغیره برای وزن­دهی به شاخص­ها استفاده گردید و در نهایت، با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc Gis) و از طریق توابع همپوشانی فازی (Fuzzy)، لایه نهایی کیفیت دسترسی تهیه و در گام آخر با استفاده از آمار فضایی چگونگی پراکنش پهنه­های آسیب­پذیر مشخص شد. نتایج حاصل از تحلیل فضایی نشان می­دهد که از بین 553 هکتار کاربری­ مسکونی حدود 48.5 % دارای آسیب­پذیری متوسط به بالا بوده و بیشترین تمرکز آن‌ها در بخش­های شرق و حواشی منطقه 6 شهر اهواز است. چنین واقعیتی از یکسو ضرورت تدوین دستور کار جامع جهت اقدام جدی درخصوص ایمن‌سازی مساکن شهری در محدوده مورد بررسی و از سوی دیگر، اولویت‌ها و راه­بردهای چنین برنامه‌ای را طلب می‌کند که در انتهای این مقاله بدان پرداخته شد. همچنین، نتایج حاصل از این بررسی موکد دقت استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی به­منظور تحلیل آسیب­پذیری بافت­های شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Structural- Physical Vulnerability of Residential Land use With Passive Defense Approach using GIS System (A Case Study: Ahvaz Zone 6)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural vulnerability
 • physical
 • passive defense
 • Spatial Statistics
 • Ahvaz
 1. آژانس همکاری­های بین­المللی ژاپ و مرکز مطالعات زلزله و زیست‌محیطی تهران بزرگ، مطالعه ریز پهنه ­بندی لرزه­ای تهران بزرگ، شهرداری تهران، 1380.##
 2. بحرینی، سید حسین، مدیریت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.##
 3. بهمنی، حجت، تحلیلی بر پدافند غیرعامل در شهرهای نفتی با تأکید بر ابعاد کالبدی فضایی، مطالعه موردی شهر امیدیه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان، 1392.##
 4. ﺑﻴﺎﺕ، ﺑﻬﺮﺍﻡ، ﺗﺒﻴﻴﻦ جامعه‌شناختی ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ، ﺭﺳﺎﻟﻪ مقطع دکتری دانشگاه ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﮔﺮﻭﻩ جامعه‌شناسی، 1387.##
 5. L. M. Branscomb, “Sustainable Cities: Safety and Security,” Technology in Society, vol. 28, issue 1-2, Jan.-Apr.  2006.##
 6. تیموری، رحمانی، عراقی؛ پرویز، بیژن، شادی( 1389) بافت فرسوده ملایر و راه های ساماندهی آن، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط،شماره:8؛134-118.##
 7. رهنمایی، محمدتقی، محمدی ده چشمه، مصطفی، تحلیلی بر ناپایداری اجتماعی در بوشهر ایران، مجله اطلاعات       سیاسی- اقتصادی، ش 259 و 260، صص. 297-284، 1388.##
 8. بمانیان، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی، خالصی، محمدمهدی، بمانیان، رضا،  کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه­ریزی کاربری زمین مطالعه­ی موردی: ناحیه 5 منطقه­ 3 تهران، فصلنامه­ مدیریت بحران، شماره دوم، پاییز و زمستان، 1392.##
 9. زنگی‌آبادی، علی، اسماعیلیان، زهرا، تحلیل شاخص­های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی مطالعه موردی: مساکن شهر اصفهان، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره چهارم، زمستان ص. 114، 1391.##
 10. سجادیان، ناهید، علیزاده، مهدی، پرویزیان، علیرضا، سنجش استقرار بیمارستان­های کلان‌شهر اهواز مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 1394.##
  1. Wisner B, Walker P (2005). “Beyond Kobe”, A Proactive Look at the World Conference on Disaster Reduction. 18-22 January 2005, Kobe, Japan [Report] / Feinstein International Famine Center. A report for the Swiss Department of Humanitarian Aid.##
 11. امینی ورکی، مدیری، شمسایی زفرقندی، قنبری نسب؛ سعید، مهدی، فتح اله، علی(1393)، شناسایی دیدگاه­های حا کم بر آسیب­پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه­های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بحران، شماره 7: ویژه­نامه هفته پدافند غیرعامل.##
  1. G. Gibson, “an introduction to seismology, disaster prevention and management,” vol. 6, no. 5, mcb university press, emerald group limited, 1997.##
 12. پویان، ژیلا، ناطقی الهی، فریبرز، آسیب­پذیری ابر شهرها در برابر زمین­لرزه، مطالعه­ موردی شهر تهران، سومین کنفرانس بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، تهران، 1378.##
  1. T. J. Cova, P. A. Longley, M. F. Godchild, D. J. Maguire, and D. W. Rhind, “GIS in emergency management, In: Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Applications, and Management,” New York, John Wiley & Sons, 1999.##
 13. محمدی ده چشمه، مصطفی، مدل‌سازی مؤلفه­های ریسک­پذیر مؤثر در ایمن­سازی شهر کرج. پایان­نامه دوره دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.##
  1. Alexander, Daivid (2010). The Globalization of Disasters. Journal of International Affairs, spring/ summer, vol 59##
 14. شمس، مجید، معصوم پور سماکوش، جعفر، سعیدی، شهرام، شهبازی، حسینی، بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت فرسوده کرمانشاه (مطالعه موردی محله فیض‌آباد)، فصلنامه جغرافیایی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 11، صص. 20-1، 1390.##
  1. L. Vanden Berg,“The safe City: Safety and Urban Development in European Cities,” Ash Gate Publishing Company, 2003.##
 15. عزیزی، محمدمهدی، برنافر، مهدی،  ارزیابی آسیب­پذیری شهری ناشی از حملات هوایی، نمونه موردی ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران، 1391.##
 16. علیزاده، مهدی، ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت­های شهری کوهدشت با تأکید بر پدافند غیرعامل، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1395.##
 17. عیسی‏لو، شهاب‌الدین، لطیفی، غلامرضا، گودرزی، وحید، ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران دربرابر زلزله احتمالی با استفاده از روش IHWP و سیستم GIS، مجله اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 25، شماره 100، زمستان 1395.##
  1. M. Hosseini, Behavior of nonstructural elements in the 2003 Bam, Iran, Earthquake. Earthquake Spectra, vol. 21(S1), pp. 439-453, 2005.##
 18. فشارکی، سید جواد، محمودزاده، امیر،  فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل، اصفهان، علم آفرین، 1391.##
 19. فیروزی، محمدعلی، محمدی ده چشمه، مصطفی، نظر پور دزکی، رضا، شجاعیان، علی، سنجش آسیب­پذیری سازه­ای بیمارستان­ها از منظر پدافند غیرعامل، با مدل سلسله‌مراتب فازی، نمونه موردی کلان­شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره بیست، شماره 1، 1395.##
 20. ملکی، کیومرث، ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری کاربری‌های حساس شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر بحران زلزله با استفاده از GIS، طرح تحقیقاتی همکاران بخش دفاع سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، 1391.##
 21. قدیری، محمود، رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا، رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب­پذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلان‌شهر تهران، جغرافیــــا و برنامــــه­ریــــزی محیطــــی، شـماره 2، تابسـتان، ص. 153، 1392.##
 22. کارگر، بهمن، امنیت شهری، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 1385.##
 23. محمدی ده چشمه، مصطفی،  مدل‌سازی مکانی همجواری کاربری‌های ویژه از دیدگاه پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 2، 1393.##
 24. محمدی ده چشمه، مصطفی، سنجش نفوذپذیری بافت شهری کرج در برابر مخاطرات، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 18، 1393.##
 25. مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، بارهای وارده بر ساختمان، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، تهران: شر توسعه ایران (1392) .##
  1. G. Bugliarello, “Urban security in the United States: An overview, Technology in Society,” vol. 25, Issue 4, 2005.##
 26. ملکی، سعید، محلی، یوسف، بررسی و تحلیل آسیب­پذیری سازه­ای بیمارستان‌ها از منظرتمهیدات پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک FAHP (نمونه موردی: شهر دزفول، فصلنامه پدافند غیرعامل، سال 8، شماره 3، صص. 76-65، پائیز 1396.##
 27. نادری، موحد، فیروزی، حدیدی، ایصافی؛ کاوه، محمدعلی، مسلم، ایوب (1392) شناسایی و اولویت بندی مداخله بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) (##محدوده مرکزی شهر سقز) مجله برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره هجدهم، شماره 1، صص. 179-154
  1. R. Woodson, “Transfer inner cities from grass roots up,” Journal of Wall Street, Los Angeles, 1992, p. 46.##