دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1397 (862) 

مقاله پژوهشی

بررسی انواع راه‌کارهای افزایش امنیت در سیستم‌های کنترل صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی

صفحه 1-9

احمد افشار؛ عاطفه ترمه چی؛ عارفه گلشن؛ آزاده آقائیان؛ حمیدرضا شهریاری؛ ساجده سلیمانی


ارتباط پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

صفحه 103-113

امید پورعلی؛ رضا کلهر؛ محمد حمزه قدیری نژادیان