دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1397، صفحه 1-115 
حسگر توزیعی فیبر نوری حساس به فاز در اقدامات پدافند غیرعامل

صفحه 93-103

عبد الله ملک زاده؛ رسول پاشایی؛ محسن منصور سمایی