واکاوی آسیب‌پذیری ساختار شهری از منظر پدافندی در زمان جنگ با تأکید بر عامل فاصله (موردمطالعه: شهر بندر ترکمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بشر در طول تاریخ همواره صحنه­های جنگ و برخوردهای نظامی را تجربه کرده و کمتر سرزمینی از این آفت مصون مانده است تقویت تأسیسات دفاعی شهری، تعبیه راه­های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع ضرورت می­یابد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از این منظر تلاش آدمیان برای بقاء آن‌ها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات کرده است، امروزه شهر به‌عنوان مهم‌ترین سکونتگاه بشری، باید نیازمندی­های گوناگون بشری را برآورده سازد بر اساس اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با رویکرد توسعه‌ای- کاربردی و ترکیبی از روش‌های توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع در شهر بندر ترکمن پرداخته است و با ارائه روشی، شهر و عناصر شهری تأثیرگذار در موضوع پدافند غیرعامل از منظر فاصله از مرکز شهر بندر ترکمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرند که به دنبال کاهش خسارات احتمالی حاصل از مخاطرات انسانی و طبیعی در شهر است وقوع حوادث طبیعی و انسانی تلفات سنگینی را در شهرها ایجاد می­کند این مسئله توجه به ابعاد آسیب‌پذیری و دست‌یابی به استانداردها آسایش شهر از منظر پدافند غیرعامل را گریزناپذیر می­کند به‌منظور شناخت عناصر آسیب­پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر بندر ترکمن با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه از روش سلسله‌مراتبی استفاده گردیددر این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده­های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) شد، در ادامه پس از استاندارد­سازی این معیارها به روش (AHP) در محیط نرم‌افزار با استفاده از ابزارهای شناسایی به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و روی هم‌گذاری این معیارها، بر اساس (مدل AHP)، نقشه نهایی که بیانگر مناطق آسیب­پذیر در سه گویه (زیاد، متوسط و کم) است همچنین شاخص­های شهری تأثیرگذار در این موضوع نظیر (فاصله از مراکز درمانی و مراکز حمل‌ونقل و...) نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن‌ها پهنه‌بندی آسیب­پذیری شهر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing City Structure with Defense Perspective During Wartime with Emphasis on Distance as a Factor (Case Study: Turkmen Port City)

نویسندگان [English]

 • M. Khodadad 1
 • R. Sarli 2
 • H. Rabii 3
1 golestan university
2 mohaggegh ardebili university
3 kharazmi university
چکیده [English]

Humans have continuously experienced war scenes and military confrontations during the history and very few regions have been immune to this pestilence. Reinforcing the urban defensive facilities, embedding escape routes from danger and improving the service state is necessary in times of defense and an inevitable matter. From this manner, the effort of humans for survival has made them desperate to be equipped before the threats. Nowadays, city as the most important inhabitance of humans must provide different human requirements. Based on the importance of    the subject, the present study is evaluating the subject in the Turkmen port city with an     applicable- developmental approach and a combination of descriptive- analytical methods. In our proposed method, the city and its urban elements which are effective in passive defense are analyzed regarding their distance from the city center by which we have sought decreasing the probable damages caused by human and natural disasters. Occurrence of natural and human disasters creates heavy damages. This matter makes consideration of aspects of vulnerability and reaching urban welfare standards from the passive defense perspective inevitable. In order to recognize the vulnerability elements with the passive defense approach in the city of Turkmen port considering the previous studies in this subject, the AHP method was used. In this manner, after identifying the criteria, the effort was made to conduct the location database in the geographical information system (Arc GIS). After standardizing these criteria with the AHP method, in the software atmosphere each criterion was given a certain weight using the identification tools. Then with combination and collaboration of these criteria, based on the AHP model, the final map which defines vulnerable areas in three categories (low, medium and high) was drawn. The effective urban criteria such as distance from medical centers and public transportation centers, etc. were also evaluated and based on them the urban zoning and vulnerability were presented.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • passive defense
 • the city of Turkmen port
 • vulnerability
 • distance
 • GIS
 1. M. Akhbari and M .Ahmadi Moghaddam, “Investigating Passive Defense in Urban Management,” Geopolitics Quarterly, Year 10, no. 2, pp. 36-69, 2014. (In Persian)##
 2. F. Hashemi, “Urban Law and The rules of urban planning,” Urban and Architecture Studies and Research Center, Third Printing, Tehran, 1992. (In Persian)##
 3. M. R. Nassari, “Presentation of a model for locating critical and vital centers in accordance with the principles of passive defense,” thesis for obtaining a master's degree in Industrial engineering, economic and social systems, Iran University of Science and Technology, faculty of industrial engineering, 2009. (In Persian)##
 4. M. Taghvayi and A. Joozi Khamselooie, “Management and Crisis Planning in Urban Spaces with Passive Defense Approach and SWOT Model; Case Study: Isfahan Marching Routes,” Journal of Geographic Spatial planning, vol. 2, no. 6, 2012. (In Persian)##
 5. H. HatamiNezhad and A. Azimzadeh, “Organization of Urban Localities Based on Passive Defense Requirements (Case Study: Localities of 6th Region of Tehran’s 2nd District),” Geographic Information Quarterly, vol. 24, Issue 96, 2015. (In Persian)##
 6. G. A. Khamar and H. Saleh Gohari, “Passive defense planning and locating urban shelters using fuzzy logic, Case study of Kerman city,” Geography and Environmental Studies Quarterly, Second year, no. 7, Autumn, 2013. (In Persian)##
 7. H. Hosseini Amini, S. Asadi, and M. Bornafar, “Evaluation of the structures of langrood city for the planning of passive defense,” Journal of Applied Geosciences Research, no. 18, Tehran, 2010. (In Persian)##
 8. Z. Adeli, B. Beig Babaei, N. Eghbali, and A. Hatami, “Evaluation of the urban structure for the Passive defense planning using the SWOT method (Case study of Bonab city),” Journal of Environmental Planning, vol. 9, no. 32, Malayer, 2016. (In Persian)##
 9. M. Ahmadi, A. Seyfi, and A. Gharei, “Relief Logistics Model for Reduction of Post-Quake Casualties in Extremely Large and Actual Dimensions,” Biannual of Crisis Management, no. 4, 2013. (In Persian)##
 10. G. A. Khamar, H. Saleh Gohari, and Z. Hosseini, “The feasibility of locating urban shelters using the IO model and the AHP method (Case study: 13 Localities of district 1 Kerman city,” Quarterly Journal of Urban Planning Studies, Second Year, no. 7, pp. 29-54, 2014. (In Persian)##
 11. T. Parizadi, H. Hosseini-Amini, and M. Shahriari, “Investigation, and analysis of passive defense measures in the city of Saghez in an analytical approach,” Urban Management Magazine, no. 26, pp. 191-202, 2010. (In Persian)##
 12. L. W. Mays, “Water Supply System Security,” McGraw. Hill, NewYork, US, vol. 478, 2004.##
 13. M. M. Azizi and M. Bornafar, “The desirable Urban Planning Process in Air Attacks from the Passive Defense Perspective (Case Study: 1st Region of Tehran’s District 11),” Quarterly Journal of Urban Development, no. 1, winter, pp. 9-22, 2011. (In Persian)##
 14. S. Maleki and E. Maveddat, “Estimation of seismic vulnerability spectrum in cities based on different intensity scenarios using Ud, Topsis and Gis models (Case study: Yazd city),” Journal of Geography and Environmental hazards, no. 5, 2013. (In Persian)##
 15. S. Kazemi and N. Tabrizi, “Safety Assessment of Urban Spaces, Emphasizing Passive Defense Indicators (Case Study: Amol City),” Urban Planning Studies Quarterly, Third Year, Ninth Edition, 2015. (In Persian)##
 16. M. H. Karimi, “The role of education and participation of citizens in urban fire control in order to plan and manage the urban crisis,” Geographic Space Quarterly, 11th year, no. 36, 2011. (In Persian)##
 17. M. H. Ahmarlouei, “Passive Defense in modern Wars,” Farabi faculty, Tehran, 2010. (In Persian)##
 18. I. I. Mitroff, P. Shrivastava, and E. Ferdaus, “Udwadia, Effective Crisis Management,” Academy of Management Executive Journal, vol. 1, p. 60, 1978.##
 19. L. Ahmadi, “Spatial Analysis of Crisis Management in the Central District of the Cities Using GIS: A Case Study of Central Tabriz,” Master's Thesis for Geography and Urban Planning, Isfahan University, 2011. (In Persian)##
 20. A. PourAhmad, S. Lotfi, A. Faraji, and A. Azimi, “Investigating Dimensions of Earthquake Crisis Prevention (Case Study: Babol City),” Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, First Year, no. 1, 2009. (In Persian)##
 21. R. Karimi, S. Amini Varki, and H. Sahami, “Preparation of Urban Water Supply and Urban Distribution Systems Against Threats from the Passive Defense viewpoint, First National Conference on Geography, Urban Development and Sustainable Development, Tehran,” Koomesh Environmental Society, University of Air Industry, 2013. (In Persian)##
 22. M. Shakiba and S. J. Hashemi Fesharaki, “Considerations of passive defense in urban infrastructures,” Proceedings of the First Conference on Engineering and Infrastructure Management, Faculty of Engineering, Tehran University, Nov. 2009. (In Persian)##
 23. A. BolHasani, “Passive Defense Journal (Urban Architecture and Design in Iran),” no. 4, Passive Defense Deputy Commander of Khatam-al Anbiya Air Defense Headquarters, summer 2005. (In Persian)##
 24. M. Ghamshi and A. Rashidi Mehrabadi, “Reduction of Vulnerability of Wastewater Treatment Facilities based on the Transmission of Oil Lines from the Passive Defense Point of View,” Case Study of West Ahwaz Facilities, March 2009. (In Persian)##
 25. M. Tandisehm and M. R. Rezaei, “Strategic Planning for Sustainable Urban Transport in Iran's Metropolises (Case Study: Mashhad City),” Transportation Engineering/ Fifth Year / no. 1, 2013. (In Persian)##
 26. S. A. Hosseini and A. Vaez, “Synchronization of SWOT Analytical Technique from Passive Defense Perspective,” Scientific-promoting Quarterly Journal of Passive Defense, Imam Hossein University, 2014. (In Persian)##
 27. L. A. Zade, “Fuzzy Sets,” Journal of Information and Control, vol. 8, pp. 338-353, 1965. (In Persian)##
 28. M. H. Sadoogh, T. Jafari, and H. Eskandari, “The landslide hazard zonation in Ghaarechai using the method the Analytical Hierarchy Process watershed (AHP) in GIS,” Journal of Sepehr, vol. 19, no. 76, pp. 34-38, 2010. (In Persian)##
 29. H. Saleh Abadi, A. Afshar, and S. Salehabadi, “Passive defenses in Urban Water Distribution Networks,” 6th Congress of the Geopolitical Association of Iran, Passive Defense, Mashhad, Iranian Association of Geopolitics (I.A.G.), Ferdowsi University of Mashhad, 2013. (In Persian)##
 30. E. Esmaeili and M. Shahdakht, “Urban Spatial planning with the approach of passive defense (case study: Birjand city),” Master’s thesis, Department of Geography, Tarbiat Modarres University, 2010. (In Persian)##
 31. H. Kamran, H. Hosseiniamiini, and F. Jafari, “Formation of City of Power and Deterrent City, Using the Basics of Passive Defense,” Geography Quarterly, 11th, no 36, spring, pp. 7-32, 2013. (In Persian)##
 32. E. Sangsefidi, “Modeling of Urban Transport Network Vulnerability against missile rain using GIS,” Urban Planning and Defense Architecture Research Institute, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, 2014. (In Persian)##
 33. M. Schmidtlein, “Modeled earthquake losses and social vulnerability in Charleston, South Carolina,” Applied Geography, vol. 31, pp. 269- 281, 2011.##
 34. D. Alexander, “Disaster management, from theory to implementation,” Journal of Seismology and Earthquake Engineering, vol. 9, pp. 1-2, pp.  49-59, 2007.##
 35. G. Wekerle, and C. Whitzman, “Safe cities: guidelines for planning, design and management,” 2006.##
 36. Dambatta, et al., “spatial analyzing system for urban landuse management based on GIS and multicriteria assessement modeling,” Progress in natural scince, vol. 18, issue 10, pp. 1279-1284, 2009.##
 37. J. Zalczewski, “GIS & Multicriteria Decision Analysis,” Jhon Weily & sons, Newyork, VSA, pp. 198- 204, 1999.##
 38. T. L. Saaty, “The analytical hierarchical process planning,” priority setting, resource allocation, New York: mc graw- hill, 1980.##