بررسی عوامل مرتبط با پذیرش و به کارگیری پدافند غیرعامل در فاوا (مورد مطالعه کارکنان پلیس راهور در مناطق مرزی خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اصلی‌ترین هدف پدافند غیرعامل درمناطق مرزی، ایمن‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری این مناطق می‌باشد تا به‌تدریج شرایطی را برای توسعه و امنیت پایدار در این مناطق ایجاد نماید. در این راستا توجه به نقش پدافند غیر‌عامل در فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی امری ضروری می باشد. لذابا توجه به اهمیت نقش پدافند غیر‌عامل در مناطق مرزی و تغییرات و واکنش‌هایی که فاوا در شهرهای کوچک و روستاهای واقع در مناطق مرزی می‌تواند داشته باشد، هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل مرتبط با پذیرش و به‌کارگیری پدافند غیرعامل در فاوا پلیس راهور استان خراسان جنوبی می‎باشد. چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر پژوهش‌های پیشین داخلی و خارجی و ترکیبی از نظریه‎‎های جامعه‎شناختی و جامعه اطلاعاتی می‌باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد و جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه کارکنان پلیس راهور در استان خراسان جنوبی می‎باشند که از بین آن‌ها یک نمونه 170 نفری به روش تصادفی طبقه‎ای واز نوع متناسب انتخاب گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه لیکرت استفاده شد. که روایی آن با نظرات ده نفر ( پنج استاد و پنج نفر از کارشناسان مربوطه) پس‌از انجام اصلاحات لازم تأئید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ 85 درصد محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون تی مستقل و آزمون خی- دو در نرم‎افزار spss نسخه 23 استفاده شد. پس از آزمون فرضیه‎ها،ن تایج به‌دست آمده بیانگر آن است که متغیرهای مفید بودن، سهولت استفاده، نوع شغل، بهره‌مندی از کانال‌های ارتباطی و میزان آموزش کارکنان پلیس راهور در میزان پذیرش و به‌کارگیری پدافند غیر‌عامل در فاوا تأثیر داشته‌اند. اما بین متغیرهای میزان تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی کارکنان و پذیرش و به کارگیری پدافند غیر‌عامل در فاوا رابطه معناداری به‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Related to the Acceptance and Application of Passive Defense in ICT: A Case Study of Highway Patrol and Traffic Control (Known as RAHVAR) Police Officers in the Border Areas of South Khorasan

نویسنده [English]

  • J. Monazami Tabar
Amin Police Academy
چکیده [English]

The main goal of passive defense in border areas is to secure and reduce the vulnerability of these areas in order to gradually create conditions for sustainable development and security in these areas. In this regard, attention to the role of passive defense in new communication and information technologies is essential. Therefore, considering the importance of the role of passive defense in border areas and the changes and reactions that ICT can have in small towns and villages located in border areas, the purpose of this study was to investigate the role of factors related to accepting and applying passive defense in South Khorasan RAHVAR police ICT. The theoretical framework used in this research is based on previous national and foreign research and a combination of sociological and information society theories. This research is a descriptive survey and the statistical population of the study consists of RAHVAR police officers in South Khorasan province, from which a sample of 170 people are selected by stratified random sampling and appropriate type. To collect the data, a researcher-made questionnaire with five Likert options is used. After making the necessary corrections, its validity is confirmed by the opinions of ten people (five professors and five relevant experts). The reliability of the questionnaire is calculated 85% using Cronbach's alpha test. For data analysis, descriptive and inferential statistical tests such as Pearson correlation, analysis of variance, independent t-test and Chi-square test, the SPSS software version 23 is used. The results of testing the hypotheses, show that the variables of usefulness, ease of use, type of job, use of communication channels and the amount of training of RAHVAR police officers have an impact on the acceptance and application of passive defense in ICT. There are no significant relationships between the variables of education level and socio-economic status of employees and the acceptance and application of passive defense in ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • ICT
  • RAHVAR Staff
  • Training
  • Type of Job
1- ازکیا، مصطفی، نوابخش، مهرداد، ایمانی، علی، عوامل مؤثر بر نشر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی، مطالعه تجربی: روستای قرن‎آباد، مجله جهانی رسانه، شماره 7، صص. 97-65، 1395.##
2- فتحی، سروش، مطلق، معصومه، رویکردی نظری بر توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره دوم، 1394.##
3- اورت ام، راجرز، اف.فلوید، شومیکر، رسانش نو‎آوری‌ها رهیافتی میان فرهنگی، ترجمه عزت‎الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز، نشر دانشگاه شیراز، 1394.##
4- شکرخواه، یونس، آشنایی با نظریه اشاعه نوآوریها، مجله مجموعه اطلاع‎رسانی و کتابداری، شماره 1396،54، قابل دسترس در : www.noormags.org##
5- ﻟﻴﻮﻧﺒﺮﮔﺮ، هاوﭘﺎل، اچﮔﻮﻳﻦ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‎ﺑﺮداران کشاورزی، مترجم محمد چیذری، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎهﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،1394.##
 6- خلیلی‌زاده، رمضان علی، بررسی و تحلیل اصول، ملاحظات پدافند غیرعامل در شهر نیشابور با تاکید بر حملات نظامی و تروریستی، مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی،1391.##
7- طالبی، بهروز، رئیسیان، حمید، کاظمیان، علیرضا، ملاحظات پدافند غیر‌عامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استان چهارمحال و بختیاری، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات،1392. ##    
8- موحدی نیا، جعفر و همکاران،  مفاهیم نظری و عملی دفاع غیر عامل، تهران، انتشارات سپاه پاسداران، 1385.##
9- محسنی تبریزی، علیرضا، طرح بررسی راههای جلب مشارکت مردمی در برنامه توسعه پایدار کشاورزی در  مناطق مرزی ی منطقه گرمسار، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،1392.##
10- اسماعیل پور، مهدی، ماروسی، علی، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در ارائه راه‌کارهای پدافند غیرعامل در برابر مخاطرات، فصلنامه پدافند غیرعامل، 10(3)، صص. 38-25، 1398.##
11- قلی‎نیا، محمد، سالاری، رضا، عوامل مؤثر بر استفادة پلیس راهور   ازخدمات دفاتر فاوا روستایی، استان خراسان جنوبی، دفترتحقیقات خراسان جنوبی، 1395.##
12-A. L. Aguroul et al, “A Comprehensive Study on Adoption of Information Technology Innovations at the University of Florida, with the emphasis on student name,”  Informing  Science Journal, vol. 12, no. 4, pp. 125-139, 2015.##
13-W. J. Taylor, G. X. Zhu, J. Dekkers, and S. Marshall, “Socioeconomic factors affecting home internet usage patterns in central  Queensland,” Informing Science Journal, vol. 6, no. 1, pp. 233-242, 2017.##
 1