ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بیمارستان های شهر یاسوج از دیدگاه پدافند غیرعامل و روش(ATC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشجوی ارشد، گروه عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

ارزیابی میزان خسارت، آسیب پذیری، برنامه ریزی جهت آمادگی و کاهش خطر قبل از وقوع زلزله، امری ضروری است. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالا، وقوع یک زلزله بزرگ در این شهر خسارت ها و تلفات زیادی را در بر خواهد داشت. با توجه به اینکه در تقسیم بندی درجات اهمیت ساختمان ها، بیمارستان ها جزو موارد با اهمیت خیلی زیاد می باشند و ازآنجا که در هنگام زلزله باید بتوان به مجروحان و مصدومان امدادرسانی کرد، رعایت اصول پدافند غیر عامل در بیمارستان ها اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین، این تحقیق با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف ارزیابی و مقایسه آسیب پذیری بیمارستان های شهر یاسوج از دیدگاه پدافند غیر عامل و روش ATC انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس روش ATC به ترتیب بیمارستان های شهدای گمنام (S=2.1)، بیمارستان امام سجاد(ع) (S=2.3) و بیمارستان شهید جلیل (S=5.6) بیش ترین آسیب پذیری را در برابر زلزله دارند. با توجه به نمرات ارزیابی نهایی سازه ای در برابر آسیب پذیری لرزه ای، بیمار ستان های شهید جلیل ، امام سجاد و شهدای گمنام به ترتیبب دارای ایمنی مطلوب ، قابل قبول و غیرقابل قبول (ممکن است خطرناک) می باشند. همچنین بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل به ترتیب بیمارستان های امام سجاد(ع) (A_T=8.01)، بیمارستان شهید جلیل (A_T=7.26) و بیمارستان شهدای گمنام (A_T=6.22) بیشترین آسیب پذیری را داشتند. در نهایت بر اساس نتایج این دو روش، آسیب پذیری بیمارستان های شهر یاسوج باهم مقایسه و مشخص گردید به ترتیب بیمارستان های شهید جلیل، شهدای گمنام و امام سجاد کمترین آسیب پذیری را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Vulnerability Assessment of Yasooj Hospitals from the Perspective of Passive Defense and ATC Methods

نویسندگان [English]

 • M. Kholghifard 1
 • E. Badakhshan Nejad 2
1 Civil Engineering Department, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Master of Scince, Civil Engineering Department, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

Vulnerability and damage assessment, planning for awareness, and reducing risk before an earthquake are essential. As the city of Yasooj is located in a high-risk area, the occurrence of a major earthquake in this city will cause lots of damages, and therefore hospitals are classified as the most important buildings. It is very important to respect the principles of passive defense in the construction of hospitals, as they are referred to, for helping the injured during earthquakes. Therefore, this research has been conducted by descriptive-analytical research method and with the aim of evaluating and comparing the vulnerability of Yasooj hospitals by two methods: passive defense and ATC (Applied Technology Council). The results of this study showed that according to the ATC method, Shohadyeh Gomnam hospital (S = 2), Imam Sajjad hospital       (S = 2.3) and Shahid Jalilfar hospital (S = 5.5) were the most vulnerable, respectively. According to the scores of the final structural evaluation of these hospitals against seismic vulnerabilities, the Shahid Jalil, Imam Sajjad and Shohadyeh Gomnam hospitals were classified as having complete, acceptable and unacceptable safety (possibly dangerous), respectively. Also, according to the approach of passive defense, in the order of rising vulnerability, Imam Sajjad hospital (A_T=8.01), Shahid Jalilf hospital (A_T=7.26) and Shohadyeh Gomnam (A_T=6.22) were the most vulnerable. Finally, based on these two methods, the vulnerabilities of Yasooj city hospitals were compared and it was founded that Shahid Jalil, Shohadyeh Gomnam and Imam Sajjad hospitals have the least vulnerability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerability
 • Earthquake
 • Hospital
 • Passive Defense
 • ATC

Smiley face

 1. S. Dara and R. Ashton, “Worldwide disaster medical response: An historical perspective,” Critical Care Medicin, vol. 33, no. 1, pp. 2-6, 2005.##
 2. فیروز بخت، مهدی، وثوقی فر، حمیدرضا، حسینی، محمود، بررسی مقایسه ای روشهای ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمانهای موجود در دستورالعملهای ارزیابی آمریکا، کانادا، هند و ایران، نشریه علمی-ترویجی بنا، شماره 43، 1389.##
  1. A.S., Arya, “Seismic assessment of masonry buildings,” Journal of South Asia Disaster Studies, vol. 1, no. 1, pp. 23-43, 2008.##
  2. معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور، "دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود، نشریه ی شماره 364"، پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1387.##
  3. قدرتی امیری، غلامرضا، اثمری سعدآباد، سهیل، زارع حسین زاده ، علی، "تحلیل ریسک زلزله با استفاده از سیستم استنتاج گر فازی و کاربرد آن در مطالعات به سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود"، مجله عمران مدرس، دوره سیزدهم، شماره 3، 1392.##
  4. حسن نژادی امجدی، مسعود، "بررسی روش های آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در بربر زلزله (روشهای کیفی و ATC )"، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1394.##
  5. ملکی، سعید، محلی، یوسف، "بررسی و تحلیل آسیب‌پذیری سازه‌ای بیمارستان ها از منظر تمهیدات پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک FAHP )نمونه موردی: شهر دزفول)"، فصل نامه پدافند غیرعامل، شماره 31، صفحات 65 تا 76، 1396.##
  6. مومنی، کورش، عطاریان، کورش، شیرزاد، مریم، حاج موسی بروجردی، نگین، "بازشناسی اصول پدافند غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان گنجویان دزفول"، فصل نامه پدافند غیرعامل، شماره 32، صفحات 39 تا 50، 1396.##
  7. قدسی پور، حسن، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1381.##
   1. L. Mikhailov, and P. Tsvetinov, “Evaluation of services using a fuzzy analytic hierarchy process,” Applied Soft Computing, vol. 5, pp. 23–33, 2004.##
   2. A. H. I. Lee, W. C. Chen, and C. J. Chang, “A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan,” Expert Systems with Applications, vol. 34, pp. 96–107, 2008.##
   3. عبدالهی تلزالی، روح‌الله، "تحلیل خطرپذیری سایت بیمارستان امام سجاد یاسوج"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد واحد یاسوج، 1395.##
    1. Federal Emergency Management Agency, “FEMA 154: Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards,” Washington, D.C., 1988-2004.##
    2. Applied Technology Council (ATC), “Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: Supporting, 2005,” California, Redwood City, 2005.##
    3. Applied Technology Council (ATC), “Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: Supporting, 1988,” California, Redwood City, 1988.##
    4.  National Bureau of Standards, NBS, “Development of a Probability Based Load Criterion for American National Standard A58.1, NBS Special Publication 577,” National Bureau of Standards, Washington, D.C.,1980.##
    5. G. Rowe and G. Wright, “The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis,” International Journal of Forecasting, vol. 15, no. 4, pp. 353-375, 1999.##