دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، خرداد 1400، صفحه 1-105 
آشکار سازی کور سیگنال‌های برست در کانال گوسی

صفحه 13-20

وحید حیاتی مقدم؛ حسین خالقی؛ امید پاکدل