دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1400، صفحه 1-144 
ارزیابی میزان خطرپذیری کالبدی سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

صفحه 95-108

مژده پوریارمحمدی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر سالاری پور؛ صادق نداف