واکاوی مفهوم پدافند غیرعامل در آمایش شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای با بهره‌گیری از تجربیات دفاعی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری برنامهریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه، هدف کاربرد مفهوم پدافند غیرعامل برای مدیریت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای با بهره­گیری از تجربیات دفاع مقدس است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و پیمایشی بوده و از چارچوب ابزار تحلیل راهبردی استفاده‌ شده است. برای دستیابی به هدف، ابتدا با بررسی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و اجزای آن، شناخت کافی برای اطلاع از تهدیدات موجود نسبت به بخش‌های مختلف آن به دست آمده­است. تهدیدات مختلف شبکه حمل‌ونقل بر اساس تجربیات دفاع مقدس شناسایی‌ و از آن‌ها در ارائه راهبردهای مختلف استفاده شده­است. سپس با تحلیل فضایی پتانسیل تهدید شبکه و با بهره‌گیری از روش ابزار تحلیل راهبردی به ارزیابی جنبه­های مختلف آن پرداخته و وضعیت کلی آن ارزیابی شده­است. نظرات 15 نفر کارشناس برای وزن دهی به ماتریس­ها استفاده شده­است. در راستای برنامه‌ریزی برای شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای پایدار، راهبردهایی بر مبنای جنبه­های مختلف این سیستم و با رویکرد پدافند غیرعامل ارائه و اولویت‌بندی شده­است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده عوامل درونی 77/1 و عوامل بیرونی 62/2 امتیاز کسب کرده­اند که بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، موقعیت سیستم حمل‌ونقل محافظه­کارانه ارزیابی شد. همچنین بر اساس اولویت‌بندی راهبردها با روش ماتریس کمی برنامه‌ریزی راهبردی، راهبرد اول (همکاری و اجرای برنامه‌های مشترک با سازمان­های سیاست‌گذار و اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل)، با وزن 56/4، راهبرد دوم (تخصیص بودجه به توسعه پروژه­ها و طرح‌های پدافند غیرعامل در حمل‌ونقل جاده‌ای)، با وزن 43/4 مهم‌ترین راهبردها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Concept of Passive Defense in Road Transport Network Management Using the Defense Experiences (Case Study: Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

 • rasoul afsari 1
 • JAHANBAKHSH Balist 2
 • hassan darabi 3
 • Mohammad Reza Mirzaei, 4
1 Assistant Professor at national defense university
2 university of Tehran
3 Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D. student, department of geography, Ferdowsi University Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study, the aim is to apply the concept of passive defense to manage the road transport network using the experiences of the sacred defense (1359-1368). The research method is library and survey, and the framework of strategic analysis tools is used. To achieve the goal, first, the road transport network and its components are surveyed, and sufficient information is gathered to achieve awareness of the existing threats to various parts. Different threats to the transportation network are identified based on the sacred defense experiences and used in multiple strategies. Then, by spatial analysis of the network threat potential and using the method of strategic analysis tools, its various aspects and general condition are evaluated. The opinions of 15 experts are used to weigh the matrices. Then some strategies are presented and prioritized based on different aspects of this system with a passive defense approach, for planning a sustainable road transport network. The results show that internal factors scored 1.77 and external factors scored 2.62, hence based on the position evaluation matrix and strategic action, the position of the transportation system is evaluated as conservative. Also, based on the prioritization of strategies with the quantitative matrix method of strategic planning, the first strategy (cooperation and joint program-executions with policy-making and executive organizations in the field of passive defense) with a weight of 4.56 and the second strategy (budgeting for project development and passive defense plans in road transport) with a weight of 4.43 are the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Road Transport Network
 • Passive Defense
 • Strategy
 • Defense Experiences

Smiley face

 1. Akhbari, M. A. Ahmadi Moghadam, ‘‘Study of passive defense in urban management’’, Geopolitical Quarterly, vol. 10, no 2, pp. 36-69, 2014 (in persian).##
 2. R. Jalali Farahani, ‘‘Passive Defense and New Threats’’, Bustan Hamid Publications, Tehran, 2011 (in persian).##
 3. Asgharian Jedi, ‘‘Architectural Requirements in Sustainable Passive Defense’’, Shahid Beheshti School of Architecture, Tehran, PhD Thesis, 2007 (in persian).##
 4. Zanganeh, ‘‘Assessment and analysis of hazards and passive defense strategies in the road network of Alborz province using IHWP and SWOT methods’’, Geographical Information,no. 25, pp. 113-128. 2016 (in persian).##

 5. Baghdadi, Sh. Eghtedar Bakhtiyari, ‘‘An Analytical Approach to the Issue of Passive Defense in Relation with Preservation of Urban Elements’’, Current World Environment, vol. 9, no. 2, pp. 350-360. 2014.##
 6. Shirmohammadi, and M .Mazaheri, ‘‘Study of the role of tunnels and underground canals in times of crisis from the perspective of passive defense’’, the first national conference on new horizons in empowerment and sustainable development of architecture, 2014 (in persian).##
 7. Khuzestan Governorate, ‘‘Introduction of the Province’’, 2019 (in persian).##
 8. A. Khakpoor, M. Hosseini, A. Razdasht, F. Bahrami, ‘‘Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City’’. Adv. Environ. Biol., vol. 8, no. 16, pp. 670- 677. 2014.##
 9. Tandiseh, M. R. Rezaei, ‘‘Strategic planning of sustainable urban transportation in metropolitan areas of Iran

  (Case study: Mashhad)’’, Quarterly Journal of Transportation Engineering. vol. 5 , no. 1, pp. 1-18, 2013 (in persian).##

 10. Rahmani, M. Baghbani, ‘‘An Analysis of Public Transportation System in Saqqez City by Using SWOT Technique’’. Cumhuriyet Sci,vol. 36, no. 4, pp. 2123-2135. 2015.##

 11. Xia, Z. Yu, X. Pan, F. Chen, N. Zhang, ‘‘Analysis of Long-Distance Passenger Transportation Based on a Highway Network Using the SWOT-AHP Method’’, Fifth International Conference on Transportation Engineering, pp. 2778-2786. 2015.##
 12. Pazouki, S. Jozi, Y. Ziari, ‘‘Strategic management in urban environment using SWOT and QSPM model’’. Global

  Journal of Environmental Science and Management, vol. 3, no. 2, pp. 207-216.Doi: 10.22034/gjesm.2017.03.02.009, 2017.##

 13. E. Martínez-Jaramillo, S. Arango-Aramburo, K. C. Álvarez-Uribe, P. Jaramillo-Álvarez, “Assessing the impacts of transport policies through energy system simulation: The case of the Medellin Metropolitan Area, Colombia”. Energ. Policy, 101:101-108. 2017.##

 14. Makarova; K. Shubenkova; L. Gabsalikhova “Analysis of the city transport system” s development strategy design principles with account of risks and specific features of spatial development”, Transp. Problems., vol. 12, no. 1, pp. 125-138, 2017.##
 15. Hatefi, S. “Strategic planning of urban transportation system based on sustainable development dimensions using an integrated SWOT and fuzzy COPRAS approach”. Global Journal of Environmental Science and Management, 4, no. 1, pp. 99-112, 2018.##
 16. Mousavi, A. Bagheri Kashkoli, M. Moghimi, J. Kiani, “Strategies for organizing and reducing the vulnerability of vital arteries with a crisis management approach (Case study: Yazd-Shiraz communication axis)’’. Journal of Disciplinary Geography, vol. 6, no. 22, pp. 29-62. 2017.in persian).##

 17. J. Mahdavi Nejad, and K. Javanroudi, “Investigation of Earthquake Vulnerability in Communication Networks of Greater Tehran, Case Study: Valiasr St.’’, Bi-Quarterly Journal of Crisis Management, no. 1, 2012 (in persian).##
 18. H. Rouintan, A. Shayeghifard, “Strategies to reduce the vulnerability of roads and bridges in crisis situations from the perspective of passive defense’’, 8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran, Tehran, 2020 (in persian).##
 19. Mirdrikund, “The role and application of passive defense in the road transport system’’, the first international conference on civil engineering, architecture and urban economy development, Shiraz, 2015 (in persian).##
 20. H. Rouintan, ‘‘Location of Inter-Road Service-Welfare Centers with Passive Defense Approach’’, 8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran, Tehran, 2020 (in persian).##
 21. Shahinifar, S. Amirian, ‘‘Evaluation of passive defense indicators in rural areas (Case study: villages of Kermanshah province)’’. Passive Defense Quarterly. vol. 12 , no. 1, pp. 35-48, 2021 (in persian).##
 22. Akbari, L. Rafiei, M. Najjarzadegan, ‘‘Analysis of Urban Concentration and the Impact of Government Investment on Transportation’’. The first conference on Iran's urban economy, 2009 (in persian).##
 23. Ziari, “Principles and methods of regional planning", Yazd University Press, first. 2000(in persian).##

 24. Modiri, M. Karami, S. Ansarizadeh, T. Heidari, “Indicators of passive defense in land management’’, Quarterly Journal of Defense Strategy, vol.11, no. 41,pp. 31-58, 2012 (in persian).##

 25. Behbahani, H. Ziari, and H. Seifi, “Considerations of Crisis Management and Passive Defense and Its Place in the Development of Rail Transport Infrastructure’’, Second National Conference on Crisis Management, Tehran, 2012.##

 26. F. Andreas Rudi, F. Konrad, Z. Schultmann, “Freight transportation planning considering carbon emissions and in-transit holding costs: a capacitated multi-commodity network flow model”, EURO Journal on Transportation and Logistics, vol.5, no.2, pp. 123-160, 2016.##
 27. Ejabi, Ibrahim, Ebrahimian, Abbas. “Study of Combat Engineering Functions in Combined Warfare’’. Military Science and Technology.13 no. 41, 55-85, 2017 (in persian).##

 28. Jamshidi, Zahra, Radan, Mohammad Yaser, Nekouei, Mohammad Ali. “Passive defense considerations in the design of special bridges in order to continue service in crisis situations.’’ Crisis Management Research. 9 , no.1,

  pp. 53-68. 2020. (in persian).##

 29. Biber, J. Hupfeld, L. L. Meier, “Personal values and relational models”. European Journal of Personality, vol. 22, no. 7, pp. 609–628. 2008.##
 30. Abdolshah, B. Fazli Besheli, S. Fazli Besheli, A. Norouzi, “Strategic planning for agriculture section using SWOT, QSPM and Blue Ocean- Case Study: Eshraq agro-industry company”. International Journal of Agricultural Management and Development, vol. 8, no. 2,pp. 149-162. 2018.##

 31. Ghorbani, V. Raufirad, P. Rafiaani, H. Azadi, “Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran”. Tourism Management Perspectives, vol. 16, pp. 290–297. 2015.##
 32. Nilsson, “Research and advice on strategic environmental assessment”, Stockholm: Environmental Institute Publications. 2004.##
 33. Ebrahimzadeh, and A. Aghasizadeh, “Analysis of factors affecting the development of tourism in the coastal area of Chabahar using the strategic model’’ SWOT, ”Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, no. 1, 2009.(in persian).##

 34. Terrados, G. Almonacid,; L. Hontoria, “Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools: Impact on renewable development, renewable and sustainable”. Energy Rev., vol. 11, no6,pp. 1275-1287. 2007.##

 35. Golkar, “Adaptation of SWOT Analytical Technique for Application in Urban Design’’, Sofeh Magazine, vol. 15, no. 41. 2005(in persian).##