راهبردهای مقابله با خطرات حاصل از عوامل تهدید‌کننده سلامت در محصولات کشاورزی راهبردی وارداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل، ایران

2 استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 گروه بیولوژی سازمان پدافند غیر عامل

چکیده

کشاورزی یکی از بخش­های فعال اقتصادی در هر کشوری محسوب می­شود که نقش اساسی در بهبود امنیت غذایی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان ایفا می­کند. جهت رسیدن به امنیت غذایی مطلوب در کشور تنها کشت محصولات غذایی در محدوده مرزهای ملی کفایت نمی­کند و نیاز به واردات نیز احساس می­شود. علاوه بر تامین مواد غذایی به میزان نیاز کشور، ضروری است تا مواد غذایی و نهاده­های کشاورزی وارداتی پیش از رسیدن به‌دست مصرف‌کننده از جنبه­های مختلف (نظیر آلودگی به پاتوژن­ها، تراریختگی، باقی­مانده علف­کش­ها، باقی‌مانده آفت­کش­ها و فلزات سنگین و به‌‌طور کلی تهدیدات آگروتروریسم و بیوتروریسم) مورد ارزیابی قرار بگیرند تا کشور و مردم از تهدیدات ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده مصون بمانند. تعیین راهبردهای مناسب در این امر بسیار یاری رسان می­باشد. پس در این مطالعه ابتدا با توزیع پرسشنامه در بین متخصصین و خبرگان بخش­های کشاورزی و سلامت، تهدیدات مرتبط با هر عامل خطرساز بررسی و ابزار و فناوری­های مناسب جهت مقابله با خطرات حاصل از عوامل تهدید­کننده سلامت در محصولات کشاورزی وارداتی معرفی شد. همچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات مرتبط با چرخه واردات محصولات راهبردی کشاورزی با مراجعه به سازمان­های مربوطه مشخص شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ماتریس SWOT صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که انعقاد قرارداد حقوقی مناسب، ارزیابی تاییدیه سلامت محصولات وارداتی و تجهیز آزمایشگاه گمرک به فناوری­های نظیر PCR و کروماتوگرافی از جمله ابزارهای مناسب جهت مقابله با خطرات حاصل از عوامل تهدید­کننده سلامت انسان و دام در محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی می­باشند. در نهایت راهبردهای ضروری جهت مقابله با تهدیدات حاصل از عوامل خطرساز نیز تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of Strategies to Deal with the Risks of Health-Threatening Factors in Strategic Agricultural Import Products

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Asadian 1
  • Mojtaba Saadati 2
  • Mahdi Goodarzi 3
1 Department of Plant Breeding and Biotechnology, UOZ, Iran
2 Biology Research Center, Faculty of Basic Sciences, IHU, Tehran, Iran
3 Expert of Biological Site, Passive Defense Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Agriculture is one of the most active sectors of the economy in all countries. It plays a pivotal role in improving food security of the growing population. To achieve food security, it is not enough to cultivate food products within the national borders, and importing agricultural inputs and products is also essential. It is necessary to examine the imported foods and agricultural products in terms of different risk factors (such as pathogens, transgenic plants, herbicide residues, pesticide residues, heavy metals, and, in general, agroterrorism and bioterrorism). Through this, the country and the people are saved from the threats of consuming contaminated food. Hence, in this research we attempt to introduce helpful efficient strategies in this field. To this end, a questionnaire is administered among the experts in the fields of agriculture and health to examine the risk factors and based on the results, efficient tools and technologies to deal with the risk factors in agricultural products are introduced. In addition, the strength, weakness, threats, and opportunities in strategic agricultural products import cycle are highlighted through consulting public and private bodies in charge. The collected data are analyzed using a SWOT matrix. This study showed that concluding perfect legal contracts, evaluating the health certification of imported products, and equipping the customs laboratories with technologies such as PCR and HPLC are helpful to deal with the risks of health-threatening factors in imported agricultural products for human and animal consumptions. Finally, the necessary strategies to deal with the risk of health-threatening factors are identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Threatening Factors
  • Imported Agricultural Products
  • Strategy

Smiley face

[1] J. Salem, M. Mojaverian, “Investigating the effect of food import capacity growth on food security of urban households in Iran”, Agriicultural Economics Development, vol. 23, 2015 (In Persian).##
[2] E. Sepahvand, E. Esfandiari, H. Mehrabi, “Investigating the effect of agricultural mechanization on food security of rural households in Iran”, Iranian Journal of Agriicultural Economics Development Research, vol.47, 2016 (In Persian).##
[3] F. Tari, “Strategic agricultural products in Iran”, vol.65, 1990 (In Persian).##
[4] M. Motahhari Moghadam, M. Hosseini, A. Dadresmoghadam, “Estimation of export and import functions of agricultural products of Iranian border markets with the approach of spatial econometrics”, New Economics Trade, vol.19, pp. 95-115, 2020 (In Persian).##
[5] M. Mardani, M. Rezapour, “Agro terrorism, Definition, effects and prevention”, Yafteh Journal, vol.19, pp. 24-32, 2017 (In Persian).##
[6] D.C. He, J.S. Zhan, L.H. Xie, “Problems, challenges and future of plant disease management: from an ecological point of view”, Journal of Integrative Agriculture, vol.15, pp. 705-715, 2016.##
[7] T. Bintsis, “Foodborne pathogens”, AIMS microbiology, vol.3, no. 3, pp. 529, 2017.##
[8] A.S. Bawa, K.R. Anilakumar, “Genetically modified foods: safety, risks and public concerns—a review”, Journal of Food Science Technology, vol.50 no. 6, pp. 1035-1046, 2013.##
[9] N. Defarge, J.S. De Vendômois, G.E. Seralini, “Toxicity of formulants and heavy metals in glyphosate-based herbicides and other pesticides”, Toxicology Reports, vol.5, pp.156-163, 2018.##
[10] H. Naegeli, J.L. Bresson, T. Dalmay, I.C. Dewhurst, M. Epstein, J.A. Gómez Ruiz, “Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA‐GMO‐NL‐2010‐85) for authorisation of food and feed containing, consisting of and produced from genetically modified soybean MON 87769× MON 89788”, EFSA J, vol.19, no. 5, e06589, 2021.##
[11] J.C. Giddings, “Dynamics of chromatography: principles and theory”, CRC Press, 2002.##
[12] J.A. Van Loon, “Analytical atomic absorption spectroscopy: selected methods”, Elsevier, 2012.##
[13] D. Zhou, J. Guo, L. Xu, S. Gao, Q. Lin, Q. Wu, Y. Que, “Establishment and application of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) system for detection of cry1Ac transgenic sugarcane”, Science Reports, vol.4, pp. 4912, 2014.##
[14] M.T. Dorak, “Real-time PCR”, Taylor and Francis, 2007.##
[15] C. Chen, J. Wu, “A Fast and Sensitive Quantitative Lateral Flow Immunoassay for Cry1Ab Based on a Novel Signal Amplification Conjugate”, Sensors, vol.12 , no. 9, pp. 11684-11696, 2012.##
[16] P.M. Ashton, S. Nair, T. Dallman, S. Rubino, W. Rabsch, S. Mwaigwisya, J. O'grady, “MinION nanopore sequencing identifies the position and structure of a bacterial antibiotic resistance island”, Nature biotechnology, vol.33 , no.3, pp. 296, 2015.##
[17] X. Zhou, Y.T. Da Xing, W.R. Chen, “PCR-free detection of genetically modified organisms is using magnetic capture technology and fluorescence cross-correlation spectroscopy”, PLoS One, vol.4و no. 11, 2009.##
[18] S.A. Dunbar, J.W. Jacobson, “Quantitative, multiplexed detection of Salmonella and other pathogens by Luminex® xMAP™ suspension array”, In Salmonella, Humana Press, pp. 1-19 2007.##
[19] Z. Yue, F. Lisdat, W.J. Parak, S.G. Hickey, L. Tu, N. Sabir, N.C. Bigall, “Quantum-dot-based photoelectrochemical sensors for chemical and biological detection”, ACS Applied Materials and Interfaces, vol.5(8), pp. 2800-2814, 2013.##
[20] M. Dadmehr, M. Hosseini, B. Korozhdehi, “Design of fluorescence-based sensor nanosystems for the detection of transgenic plants”, Crop Biotechnology Journal, vol. 5, 2015 (In Persian).##
[21] M. Salari, S. Khalilian, H. Mousavi, “Investigating the factors affecting the trade of agricultural products with emphasis on oil revenues”, Agricultural Economics Research, vol.3, pp. 33-56, 2017 (In Persian).##
[22] Sh, Akbari, M. Cheraghi, “The Concentration of Heavy Metals Zn, Pb and Cd in Rice Supplied in the Consumer Market in Hamadan”, Journal of Environment Science Technology, vol. 8, pp. 14-22, 2019 (In persian).##
[23] M. Vahid, A. Shoshtari, B. Ghareyazi, “Evaluation of genetic engineering policies in Iran's agricultural sector”, Publication of Pollutants, vol.6, pp. 41-50, 2020 (In Persian).##
[24] A. A. Kalbasi, M. Mirdamad, J. Farajollah Hosseini, F. Lashkarara, “Analysis of the requirements for offshore cultivation to improve food security in Iran”, Agriicultural Economics Development, vol.28, 2020 (in Persian).##
[25] Keyhan Journal, http://kayhan.ir/fa/mobile/news/82423/788, 2015 (In Persian).##
[26] C.M. Benbrook, “Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US--the first sixteen years”. Environment Science Europe, vol. 24, no. 1, pp. 1-13, 2012.##
[27] M. Umurzokov, A. Bo Bo, F. Ruziev, W.Q. Jia, T. Le, M.K. Cho, K.W. Park, “Pollen-mediated exclusive gene flow from transgenic crops”. International Journal of Pest Management, pp. 1-9, 2020.##
[28] N. Aliyev, “US-Kazakhstan Transit Agreement Faces Challenges from Russia”. The Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program Joint Center, vol. 20, 2018.##
[29] A. Peters, “The global proliferation of high-containment biological laboratories: understanding the phenomenon and its implications”. Review Science Technology, vol. 37, no. 3, 857-883, 2018.##
[30] H. Kissinger, B. Scowcroft, “Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests”, National Security Study Memorandum 200, 1974.##
[31] J.S. De Vendômois, D. Cellier, C. Velot, E. Clair, R. Mesnage, G.E. Seralini, “Debate on GMOs health risks after statistical findings in regulatory tests”, International Journal of Biological Science, vol. 6, no. 6, 590, 2010.##
[32] A. Finamore, M. Roselli, S. Britti, G. Monastra, R. Ambra, A. Turrini, E. Mengheri, “Intestinal and peripheral immune response to MON810 maize ingestion in weaning and old mice”, Journal of Agricultural Food and Chemistry, vol. 56, no. 23, pp.11533-11539, 2008.##
[33] M.A. Ibrahim, E.F. Okasha, “Effect of genetically modified corn on the jejunal mucosa of adult male albino rat”. Experiment Toxicology and Pathology, vol. 68, no. 10, pp. 579-588, 2016.##
[34] M. Markovic, S. Cupac, R. Durovic, J. Milinovic, P. Kljajic, “Assessment of heavy metal and pesticide levels in soil and plant products from agricultural area of Belgrade, Serbia”. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 58, no. 2, pp. 341-351, 2010.##
[35] N. Ravankhah, R. Mirzaie, S. Masoom, “Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Soil”, Journal of Mazandaran University Medical Science, vol. 26, 2016  (In Persian)##
[36] A. Ebadi, H. Tajik, N. Shariatifar, “Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran”, Journal of Mazandaran University Medical Science, vol. 28, 2019 (In Persian##
[37] M.E. Minaei, M. Saadati, M. Najafi, H. Honari, Sh. Nazarian, “The Nano-Biosensors Tools for Detecting Biological Agentsin Bioterrorism and Biological Threats”, Paasive Defence  Quata, vol. 3, pp. 12-19, 2012 (In Persian).##