رویکرد راهبردی به استفاده از پلاسما در برابر تهدیدات ناشی از پالس‌های الکترومغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر

3 محل تحصیل : دانشگاه علم وصنعت ایرانمحل کار : دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ، ایران

چکیده

با تولید پالس‌های الکترومغناطیسی با عرض کوتاه، انرژی کم و توان بالا و ارسال این پالس‌ها به سمت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی ممکن است تجهیزات به‌صورت موقت یا دائمی دچار آسیب یا اختلال شوند. در وضعیتی که تجهیزات خودی در مقابل این میدآن‌های گذرای پرقدرت با اصول صحیح حفاظت شده باشند این خطر تا حد زیادی برطرف خواهد شد. پلاسما یکی از راه‌های محافظت در برابر تهدیدات الکترومغناطیس، بخصوص تجهیزاتی همچون رادارها و آنتن‌هاست به دلیل اینکه این تجهیزات را نمی‌توان با روش‌های دیگر محافظت نمود. هنگامی‌که EMP در سد پلاسما پخش می‌شود، ذرات بار در پلاسما توسط الکتریسیته شتاب می‌گیرند و میدان مغناطیسی ناشی از موج الکترومغناطیسی حادث شده، می‌تواند حالت پلاسما را تغییر دهد. اندرکنش بین EMP و لایه پلاسما به حفاظت در برابر EMP می‌انجامد. در این پژوهش در پی تحقق هدف اصلی قابلیت استفاده از پلاسما در برابر تهدیدات سلاح‌های الکترومغناطیس با رویکرد پدافند غیرعامل،
31 راهبرد اصلی استخراج شد. استحصال راهبردها برای رسیدن به پنج اصل پدافند غیرعامل که شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، پایداری ملی و مدیریت بحران می‌شوند، امری ضروری است. روش حل ماتریس SWOT برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی (14 نقطه قوت، 21 نقطه‌ضعف، 9 فرصت و 12 تهدید) مورداستفاده گرفت که این عوامل از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 16 نفر از متخصصان حوزه پلاسما و الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفت. از ادغام عوامل تأییدشده، راهبردهای تهاجمی (SO)، راهبردهای تغییر جهت (ST)، راهبردهای رقابتی (WO)و راهبردهای تدافعی (WT) استخراج و برای تأیید آن‌ها از پرسشنامه دوم استفاده شد. پرسشنامه دوم به‌صورت الکترونیکی و توسط 31 نفر از افراد مربوطه تکمیل گردید. آلفای کرون باخ 901/0  و 961/0 (محاسبه به‌وسیله نرم‌افزار SPSS) برای به ترتیب پرسشنامه اول و دوم، نشان از پایایی آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of a Strategic Approach to Plasma Application Against Threats from Electromagnetic Pulses

نویسندگان [English]

 • aref bali 1
 • hosein fayazi 2
 • Mohamad Reza Alizadeh Pahlavani 3
1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Iran
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Iran
3 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Iran
چکیده [English]

By generating electromagnetic pulses with short bandwidths, low energy and very high power, and transmitting them to electronic and telecommunication equipment, the equipment may be temporarily or permanently damaged or disrupted.  The mentioned risk will be largely eliminated if your equipment is properly protected against these powerful transient fields. Plasma is one of the ways to protect against threats, especially for the equipment such as radars and antennas because these devices cannot be protected by other methods. When EMP is propagated in the plasma barrier, the charged particles in the plasma are accelerated by the electricity, and the magnetic field generated by the electromagnetic wave can change the state of the plasma. The interaction between the EMP and the plasma layer results in a protection against the EMP. In this study, with a passive defense approach, 31 main strategies are extracted for the realization of the main goal which is the ability to use plasma against the threats of electromagnetic weapons. The acquisition of strategies is essential to achieve the five principles of passive defense, which include increasing deterrence, reducing vulnerability, continuing essential activities, national sustainability, and crisis management. The SWOT matrix solution method is used to analyze the internal and external factors (14 strengths, 21 weaknesses, 9 opportunities, and 12 threats) with these factors being assessed through a questionnaire filled by 16 experts in the field of plasma and electromagnetism. The integration of validated factors, leads to the extraction of aggressive strategies (SO), directional change strategies (ST), competitive strategies (WO), and defensive strategies (WT) whose validations are confirmed by the second questionnaire. The second questionnaire is completed electronically by 31 people. Cronbach's alpha of 0.901 and 0.961 (calculated by SPSS software) for the first and second questionnaires, respectively, indicate their reliability

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Plasma
 • Electromagnetic Pulse
 • High Power
 • Strategy

Smiley face

 1. Cheng, Gao, Zhou Bihua, Chen Bin, Yi Yun, and Li Yanxin. "The penetrating of EMP fields into a metal shielding enclosure by a slot." In 2002 3rd International Symposium on Electromagnetic Compatibility, pp. 127-130, 2002.##
 2. Chen, Xiang, and Yong-guang Chen. "Time-domain test for material electromagnetic pulse shielding effectiveness based on shielding black-box windows method." In International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE,1-5, 2012.##

 3. Pereira, Viren, and G. R. Kunkolienkar. "EMP (Electro-Magnetic Pulse) weapon technology along with EMP shielding & detection methodology." In 2013 Fourth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT), pp. 1-5, 2013.##
 4. Fang, ChongHua, Qi Zhang, and DaGang Xie. "Simulation of shielding characteristic of a typical decay waveguide window for EMP." In 2010 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, pp. 780-783, 2010.##
 5. Xiao, Dongping, Jun Yuan, Zhanlong Zhang, and Hui Lei. "Experimental and Theoretical Study of Coupling Effect of Electromagnetic Pulse on Shielded Cable." In 2012 Sixth International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications,1-4, 2012.##

 6. Kunkel, George. "Historical methods of testing EMI gaskets." In 2014 IEEE Symposium on Product Compliance Engineering (ISPCE), pp. 60-62. , 2014.##
 7. Yong-fang, Bao, Lu Ying-hua, Zhang Hong-xin, and Han Chun-yuan. "The analysis of shielding effectiveness of negative permittivity composite materials to different EMP." In 2005 IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications, vol. 1, pp. 635-638., 2005.##
 8. Hu, Tao, Qifeng Liu, and Xueqin Yi. "Study of shielding properties of cylindrical enclosures illuminated by EMP." In 2013 5th IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications,209-213, 2013.##

 9. Xu, Li, Yu Jihui, Li Yongming, Wang Quandi, Deng Qianfeng, and Zhang Yan. "Simulation of the EMP coupling to circuits inside a shielding box by a wire penetrated with an aperture." In 2007 International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications,1345-1348., 2007.##

 10. Ghaffarpour; M. Louni. "A Review on Earthing Systems and Lightning Protection Techniques for Telecommunication Towers on Mountains and Rocky Land". Passive Defense Quarterly, vol. 11, no. 4, pp. 7-16, 2021, (in persian)##

 11. M. Miryosefi; R. Ghaffarpour. "New Critical Infrastructure Protection Strategies". Passive Defense Quarterly, vol. 11, no. 3, pp. 1-14.2020, (in persian).##
 12. E. Minaie , M. Hossein Zadeh , M. J. Begheri Pour” The Effects of Passive Defense in Modern NBC Warfare” Passive Defense Quarterly, vol. 7, no. 3, pp. 37-51, 2011, (in persian(.##

 13. R. Mir Motahari, Z. Rostami, A. Talebi, Z. Norouzi “High Power Electromagnetic (HPM) Threats against Electronic Systems and Their Countermeasures " Passive Defense Quarterly, vol. 3, no. 2, pp. 23-28, 2012,(in persian(.##

 14. Khodabandeh” Passive defense considerations of EMP electromagnetic bombs on electronic and telecommunication systems and provide a solution” The first national conference on passive defense in marine science, vol.17, no. 26, 2014, (in persian(.##
 15. Menati, A.Niknam, .M.Hashemzad “Simulation of propagation and absorption of electromagnetic waves in surface wave plasma sources by FDTD method ", 17th Iranian Optics and Photonics Conference, 2010, (in persian(.##
 16. Dehnavi, Z.Malekshahi, H. Ranjbar Askari, D.Duranian, "Emission of electromagnetic waves with lower frequencies than plasma frequency in ternary plasma photon crystals". The Second National Conference on Applied Research in Mathematics and Physics, 2014, (in persian(.##
 17. Abbasi, A. Ghezeljeh, A Iraqi, M Afshar Naderi, "Passive defense of electronic equipment against electromagnetic bombs" Sixth Congress of the Iranian Geopolitical Association Passive Defense, 2013,(in persian(##

 18. Mir Aboutalebi, S., Khadivi Boroujeni, M. K., & Hashemi Hossain Abadi, M.. Electromagnetic wave transmission of over-dense plasma with parabolic electric permittivity profile. Iranian Journal of Physics Research, vol. 16, no. 1, pp. 55-61, 2016.##
 19. Laroussi, M. “ Scattering of electromagnetic waves by a layer of air plasma surrounding a conducting cylinder” International journal of infrared and millimeter waves, vol. 17, no. 12, pp. 2215-2232, 1996.##
 20. Laroussi, M., & Roth, J. R. “Numerical calculation of the reflection, absorption, and transmission of microwaves by a nonuniform plasma slab” IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 21, no.4,366-372, 1993.##

 21. Koretzky, E., & Kuo, S. “Characterization of an atmospheric pressure plasma generated by a plasma torch array. Physics of Plasmas” vol. 5, no. 10,3774-3780-1998.##

 22. Bodewein, Lambert, Kristina Schmiedchen, Dagmar Dechent, Dominik Stunder, David Graefrath, Lukas Winter, Thomas Kraus, and Sarah Driessen. "Systematic review on the biological effects of electric, magnetic and electromagnetic fields in the intermediate frequency range (300 Hz to 1 MHz)." Environmental research, vol. 171, pp. 247-259.2019.##
 23. Neuber, Andreas A., and James C. Dickens. "Magnetic flux compression generators." Proceedings of the IEEE, vol. 92, no. 7, pp. 1205-1215.2004.##
 24. Deng, Y., Jiang, Y., & Liu, J. (2021). Liquid metal technology in solar power generation-Basics and applications. Solar Energy Materials and Solar Cells, 222, p. 110925.2021.##
 25. Li, Zhigang, Jiachun Wang, Li Cheng, and Qichao Wang. "Plasma radome designed for the EMP effects defense." In Selected Papers of the Chinese Society for Optical Engineering Conferences held July 2016, vol. 10141, p. 101410R. International Society for Optics and Photonics, 2016.##
 26. Christy, Larry, Chaminda Jayasinghe, and Joe Sprengard. "A new class of lightweight, multifunctional material for electromagnetic compatibility." In 2017 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI), pp. 11-16. IEEE, 2017.##
 27. Lindholm, Paul F., Glenn Ramsey, and Hau C. Kwaan. "Passive immunity for coronavirus disease 2019: a commentary on therapeutic aspects including convalescent plasma." In Seminars in thrombosis and hemostasis. Thieme Medical Publishers, 2020.##
 28. Tendero, Claire, Christelle Tixier, Pascal Tristant, Jean Desmaison, and Philippe Leprince. "Atmospheric pressure plasmas: A review." Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. vol. 61, no., pp. 2-30, 2006.##
 29. Payne, Komlan, Kevin Xu, Jun Choi, and Jay Kyoon Lee. "Plasma-enabled adaptive absorber for high-power

  microwave applications." IEEE Transactions on Plasma Science. vol. 46, no. 4, pp. 934-942.2018.##