اولویت‌‌‌‌بندی تهدیدهای محتمل و ارزیابی موقعیت زیرساخت‌‌‌‌های شهر سمنان در پهنه‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری داشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد واحد یادگار حضرت امام (ره) شهر ری

3 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد واحد یادگار حضرت امام(ره) شهر ری

4 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام (ره) شهر ری

چکیده

امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات نیز بسیار به آن اشاره‌شده و همچنین یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... مطرح ‌شده و یکی از اساسی‌ترین اهداف و کار ویژه‌های همه نظام­های سیاسی در کلیه اعصار و دوران بشری بوده است. زیرساخت‌‌‌‌ها نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای در فرآیند امن یک جامعه داشته و حفظ امنیت آن­ها در برابر حملات و تهدیدها، جزء اولویت‌های امنیتی هر کشور محسوب می­گردد. بر همین اساس شناخت وضعیت کنونی و اولویت‌‌‌‌بندی تهدیدهای محتمل و تعیین سطوح مراکز ثقل زیرساخت‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل می‌‌‌‌تواند به‌عنوان راهکاری کارآمد، به تدوین راهبردهای مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل شهر منتج شود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پس از جمع‌‌‌‌آوری داده‌‌‌‌ها و اطلاعات موردنیاز، ابتدا به اولویت‌‌‌‌بندی تهدیدهای محتمل و سپس به ارزیابی موقعیت زیرساخت‌‌‌‌های شهر سمنان در پهنه‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته است. اولویت‌‌‌‌بندی تهدیدهای شهر سمنان در سه حوزه سخت، نیمه سخت و نرم انجام شد، معیارها و شاخص­های به کار گرفته‌شده در آن شامل «شدت خسارت»، «توانایی دشمن» و «جذابیت هدف» بوده است. بررسی ارزش­دهی این تهدیدها در شهر سمنان، نشان می­دهد؛ که تهدیدهای نیمه سخت با میانگین 19.4 در رتبه یک، تهدیدهای نرم با میانگین 13.5 در رتبه دوم و تهدیدهای سخت با میانگین 11.6 در رتبه بعدی قرار دارد. نتایج حاصله از ارزیابی موقعیت زیرساخت‌‌‌‌های حساس و مهم شهر سمنان در پهنه‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌پذیر نشان می‌دهد حدود 50.69 درصد از زیرساخت‌‌‌‌های حساس، حدود 34.08 درصد از زیرساخت‌‌‌‌های مهم و 15.23 درصد از زیرساخت‌‌‌‌های قابل حفاظت شهر سمنان در پهنه آسیب‌‌‌‌پذیری بسیار زیاد، قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prioritization of Potential Threats and Evaluation of the Location of Semnan City Infrastructure in Vulnerable Areas with Passive Defense Approach

نویسندگان [English]

 • Reza Babaian Atni 1
 • Majid Vali shaereat 2
 • Nasrollah Fallahtabar 3
 • Zahrah Khodaee 4
1 PhD student, Azad University, North Tehran Branch
2 Associate Professor of Geography, Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey
3 Associate Professor of Geography, Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey
4 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Hazrat Imam Memorial Branch, Rey
چکیده [English]

Security is one of the most important issues that is mentioned a lot in the Qur'an and hadiths and is also one of the most important, complex and new concepts in today's world; As it has been discussed in many political, social, economic, etc. issues and has been one of the most basic goals and special work of all political systems in all ages and human eras. Infrastructure plays a crucial role in the safe process of a society and maintaining their security against attacks and threats is one of the security priorities of any country. Accordingly, recognizing the current situation and prioritizing potential threats and determining the levels of gravity centers of urban infrastructure with a passive defense approach can lead to the development of strategies related to the field of passive defense as an effective solution. In this regard, the present article, using a descriptive-analytical method, after collecting the required data and information, first prioritizes potential threats and then evaluates the location of Semnan city infrastructure in vulnerable areas with a passive defense approach. The threats of Semnan city were prioritized in three areas: hard, semi-hard and soft. The criteria and indicators used in it included "damage intensity", "enemy ability" and "target attractiveness". The study of the evaluation of these threats in the city of Semnan shows; Semi-hard threats with an average of 19.4 are in the first rank, soft threats with an average of 13.5 in the second rank and hard threats with an average of 11.6 in the next rank. The results of evaluating the location of sensitive and important infrastructures in Semnan in vulnerable areas show that about 50.69% of sensitive infrastructures, about 34.08% of important infrastructures and 15.23% of protected infrastructures in Semnan are in very vulnerable zones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prioritization
 • Threat
 • Evaluation
 • Urban Infrastructure
 • Passive Defense
 • Semnan

Smiley face

 1. Soltani, Ali, Mousavi, Seyed Reza, Zali, Nader, Risk Analysis and Assessment of Regional Infrastructures from the Perspective of Passive Defense, Case Study: South Pars Industrial Zone, Regional Planning Quarterly, Year 7, Issue 25, pp: 83-96,2017.##
 2. Babaei, Mohammad Reza; Behtash, Farzad: Concepts of passive defense in urban management with a focus on the city of Tehran; Tehran Studies and Planning Center, 102,2011.##
 3. Bernafar, Mehdi and Kazem Fardi, Prioritizing vital, sensitive and important centers of Bandar Anzali and presenting defense solutions from the perspective of passive defense, Quarterly Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Volume 14, Number 32, pp. 179-161, 2014.##
 4. Abbaszadeh, Shahab and Khakpour, Barat Ali , Identification of vulnerable areas of Shahid Bahonar town of Mashhad from the perspective of passive defense, geography and environmental hazards, No. 9, pp. 51-73, 2014.##
 5. Mashhadi, Hassan and Saeed Amini Varki , Develop and present a model for assessing threats, vulnerabilities and risk analysis of critical infrastructure with emphasis on passive defense, Crisis Management, Volume 4, Number 7, pp: 69-85, 2015.##
 6. Hellström, T., Critical infrastracture and systemic vulnerability: Towards a planning framework,Juornal of Safety Science, Volume 45, Issue 3, Pages 415-430. 2007. (doi:10.1016/j.ssci.2006.07.007).##
 7. Mashhadi, Hassan and Saeed Amini Varki , Develop and present a model for assessing threats, vulnerabilities and risk analysis of critical infrastructure with emphasis on passive defense, Crisis Management, Volume 4, Number 7, pp: 69-85, 2015.##
 8. Hashemi Fesharaki, Javad, Shakibamanesh, Amir, Urban design from the perspective of passive defense, Tehran, Bustan Hamid Publications, 2011.##
 9. Khalghifard, Mehrdad, Badakhshannejad, Ehsan, Seismic Vulnerability Assessment of Yasouj Hospitals, Scientific Journal of Passive Defense, Year 12, Number One, Spring 1400 (p. 45): pp. 12-1, 2021.##
 10. Anvari, Mahmoud Reza et al., Assessing the defense vulnerability of Zahedan city using the Hierarchical Method (AHP). Scientific Journal of Passive Defense, Eleventh Year, Issue Four, Winter 2016 (Piaei 44): pp. 73-86, 2016.##
 11. Hashemian, Seyed Mohsen, Sabzi, Zahra, Study of compliance of sensitive commercial centers in Tehran with the requirements of passive defense using fuzzy mathematics (Case study of Cyrus Commercial Complex), Quarterly Journal of Passive Defense, Year 10, Issue Chahar, Winter 1398 (foot 40): pp. 22-13, 2019.##
 12. Soleimani, Alireza et al., Assessing the Vulnerability of Urmia Urban Infrastructure from the Perspective of Passive Defense, Quarterly Journal of Passive Defense, Year 9, Issue 4, Winter 2016 (p. 36): pp. 31-17, 2015.##
 13. Maleki, Saeed et al., Assessing the vulnerability of passive defense structure in Dezful against air attacks, Quarterly Journal of Passive Defense, Year 9, Issue 4, Winter 2016 (p. 36): pp. 77-69. 2015.##
 14. Seyed Alipour, Seyed Khalil, Kamyabi, Saeed., Assessing the safety of urban space with emphasis on passive defense indicators using AHP and TOPSIS methods (Case study of Semnan city), Quarterly Journal of Passive Defense, Year 7, Issue 1, Summer 2016 (Pai 25): pp. 72-59, 2016.##
 15. https://www.amar.org.ir/protals/0/census/2016.##
 16. Summary of the national portal, the number of households by country divisions, 2016.##
 17. Summary of annual and long-term meteorological statistics of Semnan province, 2016.##
 18. Babaian Ateni, Reza,, Master Thesis, Spatial Analysis of Crime Occurrence and Its Effects in the City (Case Study of Semnan), Unpublished. 2011.##
 19. Saeedi, Ali, Davoodi, Mojtaba, Hosseini Amini, Hassan, Locating the construction of urban shelters with a passive defense approach, Geography (Iranian Research and International Journal of the Geographical Association From##
 20. Vahdani Charzeh Khoon, Hassan, Horasani, Amin, Abedi Bizaki, Vali Qadi, Mohammad Hossein; Location of Multipurpose Urban Shelters with Passive Defense Approach (Sample: Bojnourd City) Quarterly Journal of Passive Defense, Year 12, Number One,
  (Series 45): pp. 59-49. 2021##
 21. Heshmatzadeh, Mohammad Baqer and Majid Golehdar, Drug Trafficking and the New Policies of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Sistan and Baluchestan Province, Journal of Sacred Defense, Volume 1, Number 1,
  187-155, 2012.##
 22. Shah Hosseini, Mohammad Hassan, Bioterrorism in terms of combat medicine, Tehran, Publications of the Political Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran (published by AJA). 2009##
 23. Naeini, Elmi Mohammad, A Comparative Study of Hard, Semi-Hard and Soft Three Threats, Defense Strategy Quarterly, Volume 8, Number 30, pp. 177-157, 2010##
 24. Mashhadi, Hassan, Threat, Vulnerability and Risk Assessment in Vital Infrastructure, Tehran, Malek Ashtar University of Technology Press, 2015.##
 25. Soltani, Ali, Mousavi, Seyed Reza, Zali, Nader, Risk Analysis and Assessment of Regional Infrastructures from the Perspective of Passive Defense, Case Study: South Pars Industrial Zone, Regional Planning Quarterly,## Year 7, Issue 25, pp: 83-96, 2017.##
 26. Jalali Farahani, Gholamreza, Designing an optimal land management model by observing the principles of passive defense to achieve sustainable development, PhD thesis, Tehran, National Defense University, 2010.##