بررسی متغیرهای مؤثر بر پایداری ساختمان‌ها در برابر حریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی معماری ،کارشناس معاونت پیشگیری ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ،تهران،ایران

چکیده

ایمنی یک ساختمان در برابر پدیده آتش‌سوزی کلیشه‌ای است که فرد، فرد ما ضرورت وجود آن را می‌خوانیم، می‌بینیم و گاهی به‌صورت دردناکی عدم وجود آن را حس می‌کنیم. مهندسی یک ساختمان در برابر آتش‌سوزی، یکی از زیرساخت‌های معماری در پایداری ابنیه است که از سال 2015 در مقیاس شاخص " کلان‌شهرهای پایدار" مطرح و موردتوافق قرارگرفته است. تحقیق حاضر پایه خود را بر اساس روش معادلات ساختاری و تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزارهای Spss و Lisrel(Version 10 for Mac) قرار داده است. در این روش گردآوری اطلاعات به‌صورت پرسش‌نامه‌ای و برحسب طیف لیکرت از میان روسای ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و نخبگان دانشگاهی صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد، کسب علم طراحی پایدار ساختمان درخطر آتش‌سوزی نیازمند داشتن دانشی جامع از شیوه طراحی تاب آور معماری یک ساختمان در برابر گسترش آتش‌سوزی، طراحی سامانه‌های اطفاء حریق خودکار و همچنین پوشش دهی مناسب سازه یک بنا در برابر حرارت ناشی از شعله‌وری ساختمان است. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود، حوزه‌بندی فضاها و کاربری‌های ساختمان در برابر گسترش خطر حریق دارای بالاترین ضریب تأثیر در میان متغیرهای مؤثر بر پایداری ساختمان در برابر خطر حریق است، همچنین در رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری به ترتیب دو متغیر، سامانه‌های اطفاء خودکار حریق در مرحله‌های ابتدایی افروزش و همچنین پوشش دهی مطلوب سازه ساختمان در برابر حرارت منعکس از حریق قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of variables affecting on stability of buildings against fire

نویسنده [English]

  • Vahid Bahrami
Ph.D. , Department of fire preventing. Tehran fire department ,Tehran municipal, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investigation of the variables affecting the fire resistance of buildings
The safety of a building against the phenomenon of fire is a stereotype that we, the individual, read, see and sometimes painfully feel its absence. The engineering of a building against fire is one of the architectural infrastructures in the sustainability of buildings. Which has been proposed and agreed on the scale of "sustainable metropolises" since 2015. The present study is based on the method of structural equations and data analysis by SPSS and Lisrel software (version 10 for mac). In this method the data were collected in the form of a questionnaire and in terms of Likert among the heads of stations of the Tehran Municipality Fire and Safety Services and the university elite. Resilient design of the architecture of a building against the spread of fire, design of automatic fire extinguishing systems is also the appropriate coverage of the structure of a building against the heat caused by the flame of the building. Fire has the highest coefficient Impact is among the variables affecting the stability of the building against fire hazard. Also, in the next ranks of effectiveness, respectively, the two variables of automatic fire extinguishing systems in the initial stages of lighting and optimal coverage of the building structure against the heat reflected from the fire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainability
  • fire
  • conflagration
  • residency of building against conflagration

Smiley face

[1]     پدافند غیرعامل در یک نگاه، دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل کشور، 1398.##
[2]     مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان، پدافند غیرعامل، دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، 1396.##
[3]     به تاش، آقا بابایی، مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تأکید بر شهر تهران، مجله دانش شهر، شماره 37، مرکز مطالعه و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1394.##
[4]     فرشی، ثقفی، مدیریت مراکز درمانی در بحران، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شماره 2، 1389.##
[5]     امینی، حسینی امینی، کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی مسکن شهری، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شماره پانزدهم، 1393.##
[6]    عزیزی، اسدی، تحلیلی بر ریخت شناسایی مجتمع‌های تجاری مطالعه موردی: مجتمع تجاری کوروش، منطقه 5 تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 8، صفحات
66- 55 ، 1396..##
[7]     حسینی امینی، اسدی، برنافر، صالح، ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل، نشریه تحفیفات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 15، شماره 18، 1389.##
[8]     G. R Jalali and S. J. Hashemi, “Passive Defense Regulations in the Mirror,” The Passive Defense Organization, 2010.##
[9]     J. S. R. Jang, “Fuzzy Modeling Using Generalized Neural Networks and Kalman Filter Algorithm (PDF),” Proceedings of the 9th National Conference on Artificial Intelligence, Anaheim, CA, USA, vol. 2, pp. 762–767, July 1991.##
[10]  J. S. R. Jang, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system,” IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 23, no. 3, 1993. doi:10.1109/21.256541##
[11]  J. S. Mizutani, “Neuro-Fuzzy and Soft Computing,” Prentice Hall, pp. 335–368, 1977. ISBN 0-13-261066-3##
[12]  حسینی، سید بهشید، کاملی، محسن، معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان جمعی شهری، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شماره 15، صفحات 31-7، 1394.##
[13]  D. Christopherson, “Stuctural Defense,” UK Ministry of Home Security, Civil Defence Research Committee Paper RC 450, 2006.##
[14] سعیدی، علی، قزوینه، محمود رضا، مکان‌یابی و طراحی پناهگاه‌های دومنظوره شهری بارویکرد پدافند غیرعامل مورد مطالعاتی شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل، سال 8، شماره 1، صفحات 58 - 48، 1396##