اصول پدافند غیرعامل سیستم قدرت در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران،

2 استادیار، برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 همکارپژوهشی،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

امروزه انرژی برق به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین دارایی بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم و جامعه دارد،تهدیدات الکترومغناطیسی می‌تواند ناشی از پدیده‌های طبیعی مانند صاعقه و طوفان خورشیدی یا ناشی از سامانه‌های الکترومغناطیسی یعنی سامانه باند باریک و سامانه باند گسترده باشد، این مقاله که ترکیب سه دیدگاه تخصصی،پدافند غیرعامل و مدیریت راهبردی است، مجموعه‌ای نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید را به کمک خبرگان امتیازدهی کرده و با تحلیل داده‌ها در نرم افزارهای SPSS و EXCEL ،جهت‌گیری راهبردها به سمت راهبردهای تدافعی بوده است و سرانجام با تلفیق این نقاط، 42 راهبرد با تاکید بر راهبردهای تدافعی استخراج شد و ارتباطشان را با پنج هدف اصلی پدافند غیرعامل(کاهش آسیب پذیری،افزایش بازدارندگی،تداوم فعالیت ضروری،تسهیل مدیریت بحران و ارتقاء پایداری ملی) معین شده است و در ادامه توانمندسازهای لازم یعنی(سرمایه‌های انسانی،سازمانی و توسعه مدیریت،دانش افزار و امکانات کالبدی) برای تحقق راهبردها و وضعیت مطلوب راهبردها در افق 1414 ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle of passive defense of the power system against electromagnetic threats

نویسندگان [English]

  • reza shabaninejad 1
  • A. Bali 2
  • iman soltany 3
  • H. Fayazi 3
1 Researcher, University of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor, Electrical and Electronics, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Research Fellow, University and Higher Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, The power electric energy as the most important and sensitive asset has the greatest impact on the lives of people and society. Electromagnetic threats can be caused by natural phenomena such as lightning and solar storms or electromagnetic systems caused by narrowband system and ulterawideband system. This article, which is a combination of three specialized perspectives, passive defense and strategic management, scores the set of strengths, weaknesses, opportunities and threats with the help of experts and by analyzing the data in SPSS and EXCEL software. Strategies have been oriented towards defensive strategies. Finally, by combining these points, 42 strategies were extracted with emphasis on defensive strategies and their relationship with the five main goals of passive defense (reducing vulnerability, increasing deterrence, continuing necessary activities, facilitating crisis management and promoting national sustainability). Has been determined and then the necessary capabilities (human capital, organizational and management development, knowledge and physical facilities) for the implementation of strategies have been developed and the optimal status of strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defence
  • Electromagnetic threat
  • power system
  • SWOT
  • strategic managment

Smiley face

[1]     V. Gurevich, “Protection of substation critical equipment against intentional electromagnetic threats,” John Wiley & Sons, 2017.##
[2]     R. Hoad and W. A. Radasky, “Progress in            high-altitude electromagnetic pulse (HEMP) standardization,” IEEE transactions on electromagnetic compatibility, vol. 55, no. 3 pp.     532-538, 2013.##
[3]     Cheng, Yonghong, Man Ding, Kai Wu, Yajie Wang, Debo Zhou, Hui Ding, and Le Yang, “Damage effect of typical electronic device under EMP,” In Proceedings of 2011 International Symposium on Electrical Insulating Materials, IEEE, pp. 491-494, 2011.##
[4]     طاحونه، محمد تقی، دشتی، رضا، غفارپور، رضا، جلالی، غلامرضا، الزامات پدافند غیرعامل در ارتباط با انواع دارایی‌های صنعت توزیع برق، فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره ۱۱، شماره ۴، صفحات 6-1، ۱۳۹۹##.
 
 
[5]     Kumar, Dinesh, Neelam Rup Prakash, and Sukhwinder Singh, “Techniques and concepts to mitigate and neutralize electro-magnetic weapon attacks,” In 2015 13th International Conference on Electromagnetic Interference and Compatibility (INCEMIC), pp. 69-73, IEEE, 2015.##
[6]     Imam Khamenai, Communication policy in the field of passive defense, April 2006. (In Persian)##
[7]     M. Tavakoli and A. Razmi, “Principles and foundations of passive defense,” Atinegar pubisher, 2013. (In Persian)##
[8]     F. Saedian, “Detailed statistics of the electricity industry for strategic management,” Asia publisher, 2020. (In Persian)##
[9]     M. Ianoz, “Comparison between high altitude EMP and high power electromagnetic effects on equipment and systems,” In 2007 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, IEEE, pp. 1-5, 2007.##
[10]  M. Taherkhani, “Investigation of over voltage caused by lightning to the transmission line of busher nuclear power plant,” 25 th international conference on Tehran electrical, 2011. (In Persian)##
[11]  Cheng, Yonghong, Man Ding, Kai Wu, Yajie Wang, Debo Zhou, Hui Ding, and Le Yang, “Damage effect of typical electronic device under EMP,” In Proceedings of 2011 International Symposium on Electrical Insulating Materials, IEEE, pp. 491-494, 2011.##
[12]  C. M. Fowler and L. L. Altgilbers, “Magnetic flux compression generators: A tutorial and survey,” Electromagnetic Phenomena, vol. 3, no. 3, pp. 305-357, 2003.##
[13]  Wilson, “High Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) and High Power Microwave (HPM) Devices,” Specialist in Technology and National Security, 2008.##
[14]  J. S. Harrison, “Strategicmanagement, translation by behroz ghasemi, heyat publisher,” 2011. (In Persian)##
[15]  T. Hunger, “Strtegic management, translation by Seyed Mohammad Erabi,” Cultral research center publisher, 2012. (In Persian)##