سنجش نگرش شهروندان نسبت به امنیت در فضای مجازی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرستان دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی، اینترنت را به جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی انسان­ها تبدیل کرده است. کاربران شبکه­های اجتماعی روزانه حجم قابل‌توجهی از اطلاعات خود را از طریق اینترنت جابه­جا می­کنند. رویکرد پدافند غیرعامل به دنبال آن است تا مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی که زندگی شهروندان را به خطر می­اندازد، به حداقل برساند. پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش شهروندان نسبت به امنیت در فضای مجازی در بین شهروندان دامغانی انجام‌ گرفته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه‌های تأثیرگذار در ایجاد مخاطره برای شهروندان در فضای مجازی کدام است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار R به‌دست‌آمده برابر با 807/0 است که به همبستگی بالای بین متغیرها اشاره دارد. تحلیل مخاطرات موجود در فضای مجازی در 5 عامل فرهنگی- اجتماعی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، حریم خصوصی و پدافند غیرعامل مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تحلیل تأثیرات متغیرهای آگاهی، جمعیت، رویکرد شخص سوم و مصون نگه­ داشتن با نرم­افزار Amos انجام گرفت که دال بر آن داشت، تأثیر میزان آگاهی بر رویکرد شخص سوم و مصون نگه داشتن با ضرایب 21/0 و 26/0 بسیار زیاد است. شاخص اشاعه رفتارهای مناسب شهروندان در عامل فرهنگی- اجتماعی، شنود غیرمجاز در عامل حریم خصوصی، تخریب سامانه­های خدماتی در عامل امنیت اجتماعی و مناسب بودن بستر فضای مجازی جهت رشد اقتصادی در عامل امنیت اقتصادی بیشترین تأثیر را داشته­اند. بررسی عامل پدافند غیرعامل نیز نشان از نبود اطمینان کامل به اخبار منتشرشده در فضای مجازی و احتمال فریب افکار عمومی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Citizens' Attitudes Toward Security in Cyberspace with a Passive Defense Approach (Case Study: Damghan)

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Taghipour 1
 • abolfazl mashayekhi 2
 • Parsa Ahmadi Dehrashid 3
1 Department of Geography , Faculty of Geoscience, University of Damghan, Damghan, Iran.
2 urban planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
3 Undergraduate Student of Geography, Faculty of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The development  of technology has made the Internet an integral part of human life. Social media users move a significant amount of their information daily in this way. The passive defense approach seeks to reduce natural and unnatural hazards for citizens by minimizing potential harm.  This study aims to assess the attitude of citizens towards security in cyberspace and seeks to answer the question of what are the effective components in creating risks for citizens in cyberspace. The research method is descriptive-analytical. The results of the questionnaires were evaluated using linear regression method and the value of R is equal to 0.807 which indicates a high correlation between variables. Cyber risk analysis was evaluated in 5 factors: socio-cultural, social security, economic security, privacy and passive defense. Also, the effects of awareness variables, population, third party approach and keeping safe were done with Amos software, which showed that the effect of knowledge on third person approach and keeping safe with coefficients of 0.21 and 0.26 is very high. The index of dissemination of appropriate behaviors of citizens in the socio-cultural factor, unauthorized eavesdropping in the factor of privacy, destruction of service systems in the factor of social security and the suitability of cyberspace for economic growth have had the greatest impact on the factor of economic security.Examining the factor of passive defense also shows the lack of complete confidence in the news published in cyberspace and the possibility of deceiving public opinion

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Social Networks
 • Security
 • Damghan City

Smiley face

 • Ziviar & E. Shahir, “Sense of Security in Iranian Internet Users (Facebook: a Case study),” ISMC, vol. 5, pp. 57-82, 2015. (In Persian(
 • Thaghafi, "Virtual space, an opportunity or a threat for the family," PIM, vol. 367, pp. 32-34, 2011. (In Persian)
 • Data Reportal, “DIGITAL AROUND THE WORLD,” https://datareportal.com/global-digital-overview, 2022.
 • Sohrabi Haghighat, “New Media and Social political Change in Iran,” JCO, vol. 5.1, pp. 90-109, 2011.
 • National Statistics Portal, "Intake of the country's households and people's use of the Internet," 2016. (In Persian)
 • Aqili & M. Araqi, “Social Media; the Nature, Functions and Challenges,” JISDS, vol. 8.1, pp. 21-36, 2016. (In Persian)
 • Castells, “Information Age, Economy, Society Culture,” vol. 2, translated by: AliQalian, A, Khakbaz, A, Tehran, Tarhe-no Publications, 2010. (In Persian)
 • Ameli, “Globalizations and the future of the world,” JKM. no. 70-69, pp. 15-28, 2004. (In Persian)
 • Giddens, A. Sociology. Translation: H, Chavoshian, H, Tehran, Ney Publishing, 2008. (In Persian)
 • Fathi and Kh. Shahmoradi, "The Scope and the Territory of Privacy in Virtual Space". JLJ, vol. 81.99, pp. 229-252, 2017. (In Persian)
 • Mohassel and S. Hayati, “The study of the associated factors with the social security of virtual social networks users (Case study of Azad University of Tabriz),” JSS, vol. 6, pp. 21-39, 2012. (In Persian)
 • Alvandi, Sh. Hashemi, and A. Mozaffari, "The most important issues of virtual social networks". JMS, vol. 15.4, pp. 37-57, 2021. (In Persian)
 • Khadime Molavi and F. Khadime Molavi, "The role of passive defense principles in eliminating cyber threats and its impact on national security," Passive Defense and Sustainable Development Conference, Tehran, Iran ,2015. (In Persian)
 • Memar Sadeghi, “Private information in virtual networks” Media, vol. 13, 2014
 • T. Taghavifard, M. R. Taghva, M. Faghihi, and M. J. Jamshidi, "Citizens’ Information Privacy Protection Model in e-Government for Developing Countries". JMR, vol. 9.31, pp. 99-121, 2016. (In Persian)
 • “Piper’s Data Protection. Privacy and Security group,” http://www.dlapiperdataprotection.com, 2016.
 • B. Brosius & D. Engel, “The causes of third-person effects: Unrealistic optimism, impersonal impact, or generalized negative attitudes towards media influence?,” JPOR, vol. 8.2, pp. 142-162, 1966.
 • Gudari, Kh. Sardarnia, H. Moltaft, and A. Barshad, "Feeling of social security, social networks and law and order institutions (case study of Mashhad city)," JSO, vol. 1, pp. 26-8, 2018. (In Persian)
 • KhajeNoori and M. Kaveh, "The Relationship between Media Consumption and Feeling of Social Security," SSOSS, vol. 2.2, pp. 57-78, 2013. (In Persian)
 • Bicharanlou, H. Talebian, & S. Zandevakili, “Representation of Privacy in Social Media: Ethnography of the Iranian Facebook Users,” NMS, vol. 1.1, pp. 69-96, 2015. (In Persian)
 • Darabi and H. Kalashloo, “TELEGRAM Social Network Impacts on the Family Values (Case Study: Young People in Tehran)”. SSYS , vol. 15.33, pp. 77-106, 2016. (In Persian)
 • A. Hosseini Seno and E. Mazaheri, “The Effect of Privacy, Security and Perceived Trust on the Behavior of Information Sharing in Mobile Social Networks: the Moderator Role of Gender Variable”. JIPM, vol. 34.1, pp. 245-274, 2018. (In Persian)
 • Bicharanlou and S. F. Siasi rad, “The Models of Applying Online Privacy Literacy Strategies: A Case Study of Instagram Girl Users,” JICR, vol. 10.3, pp. 125-151, 2017. (In Persian)
 • Nadri and A. Bakhshayesh, “Examining the effect of virtual social networks on social security c. A. Iran with a policy-making approach,” JPSR, vol. 7.25, pp. 125-154, 2018. (In Persian)
 • S. Kazai and Kh. Khatibi, “The Relationship Between Presence in Virtual Space and Modern Identity”. JSS, vol. 13.33, pp. 111-153, 2006. (In Persian)
 • Dehkhoda dictionary, Dehkhoda ,Tehran University publishing,Tehran, Iran, under the word defense, 1994.
 • H. Niazi Tabar, "Pathology of passive defense against NBC actions". JSA, vol. 23, pp 157-186, 2008. (In Persian)
 • Mazaheri, M. Mumipour, & M. Amanat – Behbahani, “Investigating the Effect of Geomorphological Capabilities and Limitations on Passive Defense of Arvand River Shores in Abadan District”. Passive Defense Quarterly, vol. 12.3, pp. 11-20, 2021. (In Persian)
 • Ahmadloui, “Passive Defense in Modern Wars,” Tehran,Iran, Farabi College,pp38, 2018. (In Persian)
 • R. Pourmohammadi, A. A. Taghipour, & H. Rostami, “Spatial Analysis of Vulnerable Areas during the Human Crisis with an Emphasis on Passive Defense in Tabriz Urban Infrastructures”. JGP, vol. 25.75, pp. 65-75, 2021. (In Persian)
 • Yari and J. Hezar Jaribi, "A Study of the Relationship between Feeling of Security and Social Trust among Citizens of Kermanshah City". SRSPI, vol. 1.4, pp. 39-58, 2012. (In Persian)
 • Mandel, “The Changing Face of National Security,” Strategic Research Institute, Tehran, Iran, p. 51, 2019. (In Persian)
 • Nabavi, A. Hosseinzadeh, & S. Hosseini, "Study of effecting of social and economical factors on societal seciority feeling". JAS, vol. 21.4, pp. 73-96, 2011. (In Persian)
 • Hatef, “Challenges and perspectives of security in cyber space”. JPOD, vol. 6.22, pp. 93-117, 2010. (In Persian)
 • Mohadinia, “Principles and Basics of Passive Defense”, Tehran, Malik-Ashtar University of Technology publishing, pp. 21-22. 2016. (In Persian)
 • Farzad Behtash and M. Agha Babaei, “concepts of passive defense in urban management with a focus on the city of Tehran”, TURPC , vol. 1, pp 30-32, 2013. (In Persian)
 • K. Chang, W. Cheung, & V. S. Lai, “Literature derived reference models for the adoption of online shopping.” IJIM, vol. 42.4, pp. 543-559, 2005.
 • Whatsapp, About WhatsApp, https://www.whatsapp.com/about, 2022.
 • Telegram, About Telegram, https://www.telegram.org/about, 2022.
 • Namjoian and M. Kajoian, “Cybercrimes,” first edition, Alaqalam publishing, pp. 21-25, 2018. (In Persian)
 • Statical Center of Iran. “Population of Iran,” 2016. https://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Population. (In Persian)

[42]  C. Anderson, James, and David W. Gerbing, “Structural     Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach,” JPB, vol. 103.3, pp. 411-423, 1988.