دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، بهمن 1401 

مقاله پژوهشی

بهره برداری بهینه از سیستم تأمین آب-انرژی یک ریزشبکه جزیره‌ای با چند حامل انرژی با هدف ارتقاء تاب‌آوری در مقابل حملات سایبری

صفحه 1-10

علیرضا کریمی سعید آبادی؛ سیدبابک مظفری؛ سودابه سلیمانی؛ حسین محمدنژاد شورکائی


تأثیر همه گیری کووید 19 بر میزان بازید افراد جامعه ازپارک های شهری

صفحه 77-83

داود وفاداری کمارعلیا؛ پریا پودینه قزاقی؛ محسن کافی


ترویجی

ارزیابی مؤلفه‌های شهر هوشمند در راستای بهبود خدمات شهری

صفحه 95-105

میرمحمد صالحی پناهی؛ رسول درسخوان؛ مریم سینگری؛ مهسا فرامرزی