دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، شهریور 1401، صفحه 1-126 
ارائة الگوی پدافند غیرعامل در توسعه اماکن ورزشی شهر تبریز

صفحه 83-95

مجتبی بابائیان؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپور یقینی؛ جعفر برقی مقدم