دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، خرداد 1401، صفحه 1-110 
پدافند غیرعامل در زمینه تهدیدات معیشتی از منظر قرآن و روایات

صفحه 69-85

محسن شهیدی؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ سید محسن میرباقری