مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از روش فازی و رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 کارشناسی ‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

کاربری‌های بهداشتی- درمانی از جمله کاربری‌هایی می‌باشند که در مواقع وقوع حوادث برای سلامتی انسان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند، به‌طوری‌که در مواقع بحرانی احتمال اختلال در کارکرد آن‌ها وجود دارد زیرا آسیب‌پذیری این کاربری در برابر حوادث بسیار بالاست، در همین راستا مکان‌یابی بهینه‌ با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش مکان‌یابی کاربری بیمارستان با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل در شهر ارومیه می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی می‌باشد و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. اطلاعات این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری‌شده است. شاخص‌های مورداستفاده در این پژوهش شامل شاخص‌های فاصله از مراکز آموزشی، مراکز مسکونی، مراکز تجاری، فضاهای سبز، مراکز مذهبی، بیمارستان‌های موجود، دسترسی‌ها، زمین‌های باز و عمومی، مراکز اداری، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز کارگاهی و صنعتی و مراکز ورزشی می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق وزن‌دهی، سازگاری کاربری‌ها و روش منطق فازی صورت گرفته است. محدوده موردمطالعه در این پژوهش شهر ارومیه، واقع در استان آذربایجان غربی می‌باشد. نتایج این پژوهش نشانگر این است که قسمت قابل‌توجهی از شهر ارومیه خارج از شعاع پوشش دهی بیمارستان‌های موجود می‌باشد بنابراین نیاز به مکان‌یابی اصولی بیمارستان‌های جدید است همچنین منطقه 1 بیشترین و مناسب‌ترین و منطقه 4 کمترین پهنه را جهت احداث کاربری بیمارستان را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hospital Site Selection Using the Fuzzy Method and Passive Defense Approach (Case Study: Urmia City)

نویسندگان [English]

 • mirnajaf mousavi 1
 • K. Zoghi Barani 2
 • Javad Jahangirzadeh 3
 • Sajjad Omidvarfar 4
 • Nima Bayramzadeh 5
1 geography
2 ihu
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
4 M.Sc. in Urban Planning and Regeneration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
5 M.A in Urban planning, Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Health-medical land uses are among the uses that are of great importance for human health in the event of an accident, so in critical situations, there is a possibility of their dysfunction because the vulnerability of this use to accidents is very high, in this regard, optimal location with optimal use The passive defense approach is of great importance. The main purpose of this study is to locate the hospital using the passive defense approach in Urmia. The present study is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. The basic information and maps of this article have been collected in the form of libraries and fields from reliable scientific and official sources. Indicators used in this study include indicators of distance from educational centers, residential centers, commercial centers, green spaces, religious centers, existing hospitals, accesses, open and public areas, administrative centers, fire stations, workshop and industrial centers, and sports centers. Data analysis was performed through weighting, application compatibility, and fuzzy logic method. The study area in this study is the city of Urmia, located in the province of West Azerbaijan. The results of this study indicate that a significant part of the city of Urmia is outside the coverage radius of existing hospitals, so there is a need for a principled location of new hospitals. Also, Region 1 has the most and most appropriate, and Region 4 has the least area for hospital use.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Location Selection
 • Fuzzy Method
 • Passive Defense
 • Urmia

Smiley face

 • A. Hadnejad, H. Ghaderi, M. Hadian, P. Haghighatfard, B. Darvishi, E. Haghighatfard, et al., “Location Allocation of Health Care Centers Using Geographical Information System: region 11 of Tehran,” JABS, 4(4), pp. 463-474, 2014. (In Persian)
 • Pouryarmohammadi, H. Ahmadi, A. Salaripour, and S. Nadaf, “The Assessment of Physical Vulnerability of Urban Settlements (Case Study: Ahvaz City),” Passive Defense Quarterly, 12(4), pp. 95-108, 2022. (In Persian)
 • Mousavi Mobarakeh and S. Khazaei, “Site Selection of Urban Subway Stations with Passive Defense Principles (A Case Study: Zone 13 of Isfahan City),” Passive Defense Quarterly, 9(2), pp. 49-60, 2018. (In Persian)
 • Haji Kazemi and A. Abdullahzadeh Taraf, “Prioritizing Metro Stations as Underground Shelters Based on the Passive Defense Considerations (Case Study: 6 Central Stations of Line 1 and 2 of Tabriz Metro),” Passive Defense Quarterly, 9(3), pp. 35-46, 2018. (In Persian)
 • R. Zirki and H. Saadati, “Passive Defense Approach in the Spatial Zoning of Temporary Accommodation Camps Using the Method of Compilation (AHP-FUZZY, GIS) (a Case Study: Region 8 in Tehran),” Passive Defense Quarterly, 9(3), pp. 77-86, 2018. (In Persian)
 • Vahdani Charzekhon, A. Harasani, V. AbediBizeki, and M. Ghadi, “Site Selection of Multi-Purpose Urban Shelters with Passive Defense Approach (Case Study: Bojnourd City),” Passive Defense Quarterly, 12(1), pp. 49-58, 2021. (In Persian)
 • Nouri, “The Criteria for Locating Military Barracks by Considering the Aspects of Passive Defense,” Passive Defense Quarterly, 10(1), pp. 31-44, 2019. (In Persian)
 • Ehsanifar, N. Hamta, and M. Saghari, “Optimal Hospital Location Using Combined Approach of GIS and ANP under Fuzzy Environment (Case Study in Arak City),” Journal of Structural and Construction Engineering, 8(6), pp. 301-324, 2021. (In Persian)
 • Joodaki, “The Site Location of Hygienic and Health Centers Using AHP Method and GIS (A Case Study of Semnan),” Amayesh Journal, 13(51), pp. 63-84, 2021. (In Persian)
 • Gulzari and H. Tarakci, “A healthcare location-allocation model with an application of telemedicine for an earthquake response phase,” International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 55, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102100.
 • Emtehani, H. Abodolazimi, and H. Shahinifar, “Hospital Site Selection for the Health Management of the Citizens; A Case Study: Zone 10, Shiraz Municipal, Iran,” Health Information Management, 17(2), pp. 47-53, 2020. (In Persian) doi: 10.22122/him.v17i2.4046.
 • H. Seyyedi, M. A. Khatami, M. Amiri and M. T. Taghavi Fard, “Positioning and Optimized Allocation of Transfer Points, Hospitals and Emergency Services Centers to Organize a Crisis Relief Chain, Assuming Screening of Injuries,” Industrial Management Journal, 11(1), pp. 1-20, 2019. (In Persian) doi: 10.22059/imj.2019.275020.1007556.
 • Balcik and B. M. Beamon, “Facility location in humanitarian relief”, International Journal of Logistics Research and Applications, 11(2), pp. 101–121, 2008. https://doi.org/10.1080/13675560701561789.
 • G. Rawls and M. A. Turnquist, “Pre-positioning of emergency supplies for disaster response”, Transp. Res. Part B Methodol, 44(4), pp. 521–534, 2010. https://doi.org/10.1016/j.trb.2009.08.003.
 • Taskin and E. J. Lodree, “Inventory decisions for emergency supplies based on hurricane count predictions”, Int. J. Prod. Econ, 126(1), pp. 66–75, 2010. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.008.
 • G. Rawls and M. A. Turnquist, “Pre-positioning and dynamic delivery planning for short-term response following a natural disaster”, Soc. Econ. Plann. Sci. 46 (1), pp.      46–54, 2012. https://doi.org/10.1016/j.seps.2011.10.002.
 • S. Salman and E. Yücel, “Emergency facility location under random network damage: insights from the Istanbul case,” Comput. Oper. Res. 62, pp. 266–281, 2015. https://doi.org/10.1016/j.cor.2014.07.015.
 • Pradhananga, F. Mutlu, S. Pokharel, J. Holguín-Veras, and D. Seth, “An integrated resource allocation and distribution model for pre-disaster planning 238, 2016. https://doi.org/10.1016/j.cie.2015.11.010.
 • M. Stauffer, A. J. Pedraza-Martinez, and L. N. V. Wassenhove, “Temporary hubs for the global vehicle supply chain in humanitarian operations”, Prod. Oper. Manag. 25(2), pp. 192-209, 2016. https://doi.org/10.1111/poms.12427.
 • Baskaya, M. A. Ertem, and S. Duran, “Pre-positioning of relief items in humanitarian logistics considering lateral transhipment opportunities”, Soc. Econ. Plann. Sci. 57, pp.  50–60,­https://doi.org/10.1016/j.seps.2016.09.001
 • Yahyaei, A. Bozorgi-Amiri, “Robust reliable humanitarian relief network design: an integration of shelter and supply facility location”, Ann. Oper. Res. 283(1), pp. 897–916, 2019. https://doi.org/10.1007/s10479-018-2758-6.
 • Barbarosoǧlu and Y. Arda, “a two-stage stochastic programming framework for transportation planning in disaster response”, J. Oper. Res. Soc. 55(1), 43–53, 2004. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601652.
 • S. Bozorgi-Amiri, S. M. J. Jabalameli, and Al-e-Hashem Mirzapour, “A multiobjective robust stochastic programming model for disaster relief logistics under uncertainty”, Spectrum 35(4), pp. 905–933, 2013. https://doi.org/10.1007/s00291-011-0268-x.
 • D¨oyen, N. Aras, G. Barbaroso˘glu, “A two-echelon stochastic facility location model for humanitarian relief logistics”, Optimization Letters 6(6), pp. 1123–1145, 2012. https://doi.org/10.1007/s11590-011-0421-0.
 • Zokaee, A. Bozorgi-Amiri, and S. J. Sadjadi, “A robust optimization model for humanitarian relief chain design under uncertainty”, Appl. Math. Model. 40(17), pp. 7996–8016, 2016. https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.04.005.
 • J. Rennemo, K. F. Rø, L. M. Hvattum, and G. Tirado, “A three-stage stochastic facility routing model for disaster response planning”, Transport. Res. E Logist. Transport. Rev. 62, pp. 116–135, 2014. https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.12.006.
 • Bagheri, R. Rostami, M. Argany, and K. Bagheri, “An Analysis of the Distribution of Hospital Centers with Passive Defense Approach to Hazard Management using Neural Network (Case Study: Tabriz City),” Environmental Management Hazards, 7(1), pp. 77-96, 2020. doi: 10.22059/jhsci.2020.300398.553. (In Persian)
 • Amini, E. Piroozi, and M. Rezaee, “The Optimum Locating of the Health Usages by Using VIKOR Method in GIS (Case Study: Ardabil City),” Environmental Researches, 9(17), pp. 67-80, 2018. (In Persian)
 • Parsa Moghadam, M. Yazdani, A. Seyyedin, and M. Pashazadeh, “Optimal Site Selection of Urban Hospitals Using GIS Software in Ardabil City,” J. Ardabil Univ. Med. Sci., 16(4), pp. 374-388, 2016. (In Persian)
 • Ghanbaran, F. Hosseinali, S. B. Hosseini, and P. Bahrami Doost, “Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran),” Quarterly Journal of Geography Environment, 12(44), pp. 127-156, 2019. (In Persian)
 • Borzooei, A. Taghizade, and K. Rangzan, “Determining suitable location for new hospitals in Ahvaz city using Fuzzy AHP methods,” Journal of Gographic Space, 16(56), pp. 53-78, 2017. (In Persian)
 • Ferdosi, M. Masoud, and S. Nadri Fathabad, “Hospital Locating with Passive Defense Approach,” jorar, 8(3), pp. 56-69, 2016. (In Persian)
 • Saarikhani and D. Shishebori, “The Hospital Location-Hardening Problem with Constrained Sources and Predetermined Capacities in Presence of Disruption and Facilities Failure Conditions,” Quarterly Journal of Transportation Engineering, 11(1), pp. 199-219, 2019. (In Persian)