دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، اردیبهشت 1402، صفحه 1-172 
موئلفه‌های دفاع غیرعامل در طراحی حریم مخازن ذخیره صنایع شیمیایی خطرزا

صفحه 11-24

مهدی مدیری؛ ابوالفضل اسلانی کتولی؛ یونس موسائی اسکوئی؛ بهنام صالحی


ترویجی

مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از روش فازی و رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

صفحه 129-138

میرنجف موسوی؛ کاظم ذوقی بارانی؛ جواد جهانگیرزاده؛ سجاد امیدوارفر؛ نیما بایرام‌زاده