دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1402، صفحه 1-140