رویکردی راهبردی به سازمان‌دهی فضایی با تاکید بر همگرایی در معماری پایدار و پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

نظر به تاثیرات مخرب ناشی از انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژی در دهه‌های اخیر، حفظ سرمایه‌ها و منابع طبیعی و همچنین کاهش پیامدهای نامطلوب ماشینی شدن در تمام ابعاد آن در سراسر جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌ و جامعه بشری را به سمت مفهوم مهم "پایداری" در کلیه زمینه‌ها بویژه سه حوزه کلان زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سوق داده است. اما باید اذعان داشت که مفهوم پایداری، علاوه بر سه حوزه مذکور که عمدتا در شرایط معمول، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد در شرایط بحران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به عبارتی چون بشر از ابتدای خلقت تا کنون در میان تهدیدها زندگی کرده ضرورت پرداختن به این مهم، زمینه‌ساز توجه به مفهوم "پدافند غیرعامل" جهت حفظ پایداری در شرایط غیرمعمول بویژه در برخی از زمینه‌های مشخص از جمله معماری است. در واقع با توجه به اینکه خلق فضای معماری باید در جهت پاسخگویی مناسب عملکردی و ایجاد کیفیت‌های مطلوب فضایی در شرایط زمانی و مکانی مختلف باشد لذا می‌توان تمهیداتی فراهم آورد که به عنوان یک واسطه به تقویت قدرت دفاعی نیز کمک کند. با این توضیح، مهم‌ترین دغدغه پژوهش حاضر، دستیابی به الگویی مبتنی بر سازمان‌دهی فضایی در فرآیند طراحی معماری است که با هدف تقویت وجوه اشتراک و تعدیل وجوه افتراق راهبردهای پایداری در شرایط امن و بحران با قابلیت اطمینان قابل قبولی به منظور بهینه‌سازی طرح پیگیری شود. لازم به ذکر است که این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی و از منظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی و به عبارتی یک تحلیل محتوای کیفی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و جمع‌آوری داده‌های کیفی مستند از ادبیات پژوهش و بهره‌گیری از روش کدگذاری توصیفی متعاقب نظرسنجی از خبرگان به واسطه تکنیک دلفی به استنباط مولفه‌های شکل‌دهنده متغیرهای اصلی مسئله منجر شده و متعاقبا تجزیه و تحلیل داده‌ها از مجرای استدلال منطقی به سرانجام رسیده است. بر مبنای مطالعات انجام شده چنین استنتاج می‌شود که برخی عوامل تامین‌کننده پایداری در شرایط امن و بحران، یکدیگر را تقویت کرده و برخی عوامل، در صدد تضعیف یکدیگر هستند. لذا با توجه به نوع کاربری ساختمان‌ها و سایر شرایط زمینه‌ای باید به نحو مقتضی، تصمیم‌گیری نمود و مواضعی اتخاذ کرد که سازمان‌دهی فضایی به تقویت عوامل همسو و تعدیل تقابل عوامل ناهمسو منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Approach to the Spatial Organization with Emphasizing on Converging Sustainable Architecture and Passive Defense

نویسندگان [English]

  • Sepideh Dehbani 1
  • Hossein Rezaei 2
1 Graduate Student of Architecture, Department of Architecture: Kermanshah ACECR Institute of Higher Education, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture & Urbanism, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran,
چکیده [English]

Due to the devastating effects of the Industrial Revolution and technological advances in recent decades, the preservation of capital and natural resources, as well as the reduction of adverse effects of mechanization in all its dimensions, have received worldwide attention and led human society to the significant concept of "sustainability" in all areas, especially ecological, social, and economic macro aspects. However, the term sustainability is not limited to the three mentioned areas only in normal conditions. As human beings have lived in threat since the beginning of creation, maintaining this sustainability in times of crisis is also of particular importance. For this goal, the concept of passive defense is considered, mainly in special fields such as architecture. Because the architectural space should be to respond to function appropriately and create desirable spatial qualities in different time and location situations, it can also help strengthen the defense as an intermediary means. With this explanation, the main purpose of the present research is to achieve a pattern based on the spatial organization in the architectural design process that aims to strengthen the commonalities and moderate the divergences of sustainability strategies, with acceptable reliability, in both secure and crisis conditions to optimize the design. It should be noted that the research is of the applied kind in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In other words, it is a qualitative content analysis that collects qualitative data from the research literature through a documentary study and infers significant components forming the main variables of the problem using descriptive coding followed by a survey of experts through the Delphi technique. Finally, analyses have been concluded through logical reasoning. Based on the results, it should be acknowledged that some factors by having influences on sustainability in secure and crisis conditions, strengthen each other and some factors weaken. Therefore, according to the type of usage of buildings and other significant contextual conditions, decisions should be made appropriately and solutions should be adopted in the spatial organization that leads to strengthening the convergence of agreed factors and moderating the confrontation of divergent factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Secure and Crisis Conditions
  • Sustainable Architecture
  • Passive Defense
  • Spatial Organization

Smiley face

[1] S. M. Madahi and G. H. Memarian, “Reading the Link of Spatial Organization of House and Lifestyle in Vernacular Architecture (Case Study: Boshrooyeh)”, Journal of Housing and Rural Environment, vol. 37, no. 164, pp. 69-84, 2019. (In Persian)
[2] H. Rezaei, G. Keramati, M. Dehbashi Sharif, and M. R. Nasirsalami, “A Schematic Explanatory Pattern for the Psychological Process of Achieving Environmental Meaning and Actualizing Sense of Place Focusing on the Intervening Role of the Perception”, The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, vol. 15, no. 65, pp.   49-66, 2018.
[3] H. R. Sharif and F. Mohammad Alinejad, “Pattern Language and Cognitive Psychology”, Soffeh, vol. 22, no.1, pp. 23-40, 2012. (In Persian)
[4] M. Singeri and S. Abdoli Naser, “A Comparative Study of   External Envelop of Residential Units in Traditional and Modern Textures of Tabriz with a Sustainable Approach”, Journal of Studies on Iranian-Islamic City, vol. 2, no. 7, pp. 53-62, 2012. (In Persian) https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=325963.  
[5] J. Liu, L. Wang, Y. Yoshino, and Y. Liu, “The Thermal Mechanism of Warm in Winter and Cool in Summer in China Traditional Vernacular Dwelling”, BUILD ENVIRON, vol. 46, no.8, pp. 1709-1715, 2011.
[6] J. Zhu, L. Tong, R. Li, J. Yang, and H. Li, “Annual Thermal Performance Analysis of Underground Cave Dwelling Based on Climate Responsive Design”, RENEW ENERG, vol. 145, pp. 1633-1646, 2020.
[7] N. Badri Benam, M. Moosavi, S. Akbari Namdar, and S. Iranzadeh, “Evaluation of the User’s Satisfaction with the Functional Quality of the Educational Space with an Emphasis on the Efficiency of the Academic Centers, Case Study: Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University Tabriz Branch”, Armanshahr Architecture and Urban Development, vol. 13, no. 32, pp. 37-51, 2020.
[8] A. Asgharian Jeddi, “Architectural Requirements for Sustainable Passive Defense”, Publication of Shahid Beheshti University, Tehran, 2007. (In Persian)
[9] M. Bitarafan, B. Hosseini, N. Sabeti, and A. Bitarafan, “The Architectural Evaluation of Building Indices in Explosion Crisis Management”, Alexandria Engineering Journal, vol. 55, no. 4, pp. 3219-3228, 2016.
[10] S. M. M. Safavi Hamami, S. B. Hosseini, and A. R. Andalib, “Sustainable Architecture in Designing Residential Homes”, Journal of Defense Policy, vol. 25, no. 100, pp. 131-152, 2017. (In Persian)
[11] A. A. Heidari, Y. Payvastegar, and M. Kiani, “Measuring the Functional Efficiency of Space in Different Types of Spatial Organization of Therapeutic Buildings Using Space Syntax Technique (Case Study: Evaluating the Position of Nursing Station in the Inpatient Ward)”, Iranian Architecture and Urbanism (JIAU), vol. 7, no. 2, pp. 149-162, 2017. (In Persian)
[13] K. Tarabieh, K. Nassar, M. Abdelrahman, and I. Mashaly, “Statics of Space Syntax: Analysis of Daylighting”, Frontiers of Architectural Research, vol. 8, no. 3, pp. 311-318, 2019.
[14] R. Askarizadeh and H. Safari, “Investigating the Role of Semi–Open Spaces on the Sociability of Public Libraries Using Space Syntax (Case Studies: Sunrise Mountain and Desert Broom Libraries, Arizona, USA)”, Ain Shams Engineering Journal, vol. 11, no. 1, pp.         253 – 264, 2020. https://doi.org/10.1016/j.asej.2019.09.007.
 [15] W. Zerouati and T. Bellal, “Evaluating the Impact of Mass Housings Spatial Configuration on Users’ Social Interaction”, Frontiers of Architectural Research, vol. 9, no. 1, pp. 34-53, 2020.
[16] M. Bitarafan, B Hosseini, J. Hashemi Fesharaki, and A. Esmailzadeh, “Role of architecture space in blast resistant building”, Frontiers of Architectural Research, vol. 2, no. 1, pp. 67-73, 2013.
[17] M. Bitarafan, B. Hosseini, N. Sabeti, and A. Bitarafan, “Evaluating the Various Types of Architectural Form Combinations in Terms of Passive Defense Using the Analytic Hierarchy Method (AHP)”, Iranian Association of Passive Defense, vol. 1, no. 1, 2013. (In Persian)
[18] F. khosravi, S. J. Hashemi Fesharaki, and H. Taghvaei, “Architectural Considerations of Pumping Station Control Buildings with Passive Defense Approach”, Scientific Journal of Passive Defense, vol. 6, no.1, pp. 77-99, 2015. (In Persian)
[19] A. Roknoddin Efthari, and  S. A. Badri, “Sustainability Assessment: Concept and Methodology”, Geographical Research, vol. 18, no. 2, pp. 9-34, 2003. (In Persian) https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3375.
[20] E. Zarghami, “Principles of Social Sustainability of Residential Complexes in Iranian-Islamic Cities”. Journal of Studies on Iranian-Islamic City, vol. 1, no. 2, pp.      103-115, 2010. (In Persian)
[21] R W. Kates, T. M. Parris, A. A. Leiserowitz, “What is Sustainable Development Goals, Indicators, Values, and Practice”, Environment, vol. 47 no.3 pp. 8-21, 2005.
[22] A. Yousefi, “Investigating the Social Bordering of Urban Space: Dignity-Oriented Classification of Mashhad City Districts”, Journal of Social Sciences (Ferdowsi University of Mashhad), vol. 6, no. 2, pp. 61-91, 2009. (In Persian)
[23] G. Bramley, N. Dempsey, S. Power, C. Brown, and D. Watkins, “Social Sustainability and Urban Form: Evidence from Five British Cities”, ENVIRON PLANN A, vol. 41, no. 9, pp. 2125-2142, 2009. https://doi.org/10.1068/a4184.
[24] H. Eskandari, “Passive Defense Knowledge”, Boustan-e Hamid Publication, Tehran, 2010. (In Persian)