تاثیر مهاربندهای BRB و CBF در رفتار لرزه ای سازه های فولادی تحت زلزله های حوزه نزدیک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بادبندهای کمانش ناپذیر قابلیت مستهلک­شدن و جذب انرژی مناسبی را دارا می­باشند. هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن نتایج حاصل از رفتار دینامیکی سازه­های فلزی و سیستم لرزه­ای با مهاربندهای CBF و مقایسه آن‌ها با نتایج سازه‌های فلزی مجهز به مهاربند BRB با دو سطح مقطع مختلف تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و کنترل بهتر ساختمان­ها در برابر زلزله می­باشد، با توجه به اینکه کشور ما در منطقه زلزله‌خیز قرارگرفته است در نظر‌گرفتن ملاحظات مربوط به زلزله­های نزدیک به گسل در طراحی طیف استاندارد زلزله اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله دو سازه فولادی 5 و 10 طبقه در نرم­افزار Etabs مورد مدلسازی قرار گرفته است. این نرم­افزار جهت طراحی اولیه عناصر سازه­ای انتخاب شده است و سپس با استفاده از نرم­افزار Perform-3D رفتار لرزه­ای آنها در زلزله­های حوزه نزدیک با دو مهاربند BRB و CBF ارزیابی شده است. نتیجه­ی این تحقیق نشان می­دهد که سازه‌های با بادبند­های کمانش ناپذیر، دارای مستهلک­شدن و جذب بالای انرژی بوده و رفتاری یکسان در فشار و کشش داشته که همین امر باعث حداکثر و بیشتر شدن برش پایه و همچنین عملکرد بهتری نسبت به سازه‌های با مهاربند CBF شده است. همچنین جابجایی ساختمان را به علت سختی بالا کنترل می­نمایند، در نهایت چنانچه سطح مقطع فلزی هسته مهاربند های BRB بیشتر باشد، عملکرد سازه و تغییر مکان ها بهتر کنترل می­گردد. در آخر مستهلک کردن انرژی توسط این بادبند همانطور که در بالا اشاره شد در کشش و فشار مساوی و مانند دمپر جواب می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of BRB and CBF Braces on Seismic Behavior of Steel Structures under Near Field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Mohammad EmamiKorandeh 1
  • Bahram Askari 2
1 Assistant Professor; Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Graduate, Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Buckling Restrained Brace (BRB) has the ability to wear and absorb energy well. The aim of this study was to obtain the results of dynamic behavior of metal structures and seismic system with CBF braces and compare them with the results of steel structures equipped with BRB bracing with two different cross sections due to near field earthquake and better building control. Considering that our country is located in an earthquake-prone region, it is inevitable to take into account the considerations related to near-fault earthquakes in the design of the standard earthquake spectrum. In this paper, two 5 and 10 level steel structures are modeled in Etabs software. This software was selected for the initial design of structural elements and then using Perform-3D software, their seismic behavior in near field earthquakes was evaluated with two braces BRB and CBF. The result of this study shows that structures with non-buckling braces have high energy absorption and absorption and have the same behavior in pressure and tension, which causes maximum and more base shear as well as better performance than Structures with CBF bracing. They also control the movement of the building due to its high stiffness. Finally, if the metal cross-sectional area of the BRB braces is higher, the performance of the structure and displacement will be better controlled. Finally, energy consumption by this brace, as mentioned above, responds to equal traction and pressure, like a damper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRB
  • CBF
  • Seismic Behavior
  • Steel Structures
  • Near Field Earthquakes

Smiley face

[1] O. Hassan and S. C. Goel, "Modeling of bracing members and seismic behavior of concentrically braced steel structures," Report no. umce 91-1, Department of civil engineering, the university of Michigan, ann arbor, MI., 1991.
[2] T. Takeuchi, J. F. Hajjar, R. Matsui, K. Nishimoto, I. D. Aiken, "Local buckling restraint condition for core plates in buckling restrained braces," Journal of constructional steel research, 1, 66(2), 139-49, Feb. 2010.
[3] M. C. Burkholder, "Performance based analysis of a steel braced frame building with buckling restrained braces," Master of Science thesis, 2012.
[4] H. Eletrabi, J. D. Marshall, "Catenary action in steel framed buildings with buckling restrained braces," Journal of Constructional Steel Research, 1, 113, 221-33, Oct. 2015.
[5] A. Almeida, R. Ferreira, J. M. Proença, A. S. Gago, "Seismic retrofit of RC building structures with Buckling Restrained Braces," Engineering Structures, 1, 130, 14-22, Jan 2017.
[6] G. A. Papagiannopoulos, "On the seismic behaviour of tension-only concentrically braced steel structures," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1, 115, 27-35,  Dec. 2018.
[7] Chen, Rong, Canxing Qiu, and Dongxue Hao, "Seismic Response Analysis of Multi-Story Steel Frames Using BRB and SCB Hybrid Bracing System" Applied Sciences 10, no. 1, 284, 2020. https://doi.org/10.3390/app10010284
[8] Cui Yao, Xu Xiao-zhuo, Lin Chi, "Seismic Performance of Concentrically Braced Frames Considering the Brace Fracture and Gusset Plate Effect," Engineering Mechanics, 37(10), 85-92, 2020. doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2019.11.0648
[9] S. Mashmoul kovich, M. Hassanpour Sedghi, and A. Sharifi, "Study of Seismic Parameters and Seismic Risk Analysis (Case Study: Maraghe-Hashtrood Highway project area (second part)) " Passive Defense Quarterly, 11(1), 29-35, 2020. (In Persian)
[10] M. Kholghifard and E. Badakhshan Nejad, "Seismic Vulnerability Assessment of Yasooj Hospitals from the Perspective of Passive Defense and ATC Methods," Passive Defense Quarterly, 12(1), 1-12, 2021. (In Persian)
[11] Y. Moarrab, B. Sepehrzad, and M. Naderi, "Evaluation of City’s Structural Vulnerability to Earthquake with Non-Active Defense Approach (Case Study: District 2 of Tehran), " Passive Defense Quarterly, 11(2): 31-43, 2020. (In Persian)
[12] M. Emami Korandeh and B. Asgari, "Investigation of Parameters Affects on the Phenomenon of Progressive Collapse in Steel Structures Using Artificial Neural Network (ANN), " New Approaches in Civil Engineering, 6(2), 27-44, 2022. doi: 10.30469/jnace.2022.157825
[13] PEER Strong Motion Database, 2016. Available: http://ngawest2.berkeley.edu/,
[14] M. Emami Korandeh and N. Nourbakhsh, "Optimizing the Weight of Steel Structures using Artificial Neural Network Method", New Approaches in Civil Engineering, 4(4), 63-77, 2021. doi: 10.30469/jnace.2021.131610
[15] Perform-3D V5.0.0, "Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structures, Computers and Structures (SCI) Berkeley", California, 2011.
[16] M. Mahmoudi and M. Zaree, "Evaluating response modification factors of concentrically braced steel frames," Journal of constructional steel research, 2018, vol. 66, pp. 1196-1204, 2017.
[17] M. EmamiKorandeh and S. A. Hosseini, "Determination of the Critical Column in the Phenomenon of Progressive Collapse of the Steel Bending Frame Considering the Effect of            Soil-Structure Interactions with both the Direct and Indirect Methods", Passive Defense Quarterly, 13(2),1-13, 2022.
[18] G. Della Corte, M. D’aniello, R.  Landalof, F. M. Mazzonlani, "Reviwe of steel buckling-restrained braces", Steel construction, 4(2), 85-93, 2011.
[19] M. EmamiKorandeh and S. A. Hosseini, "Evaluation of the Coefficient of behavior of Steel Structures with EBF Bracing by Changing the Range of Link Beam Considering the Effect of               Soil-Structure Interaction" New Approaches in Civil Engineering, 5(4), 81-99, 2022.
doi: 10.30469/jnace.2022.150302
[20] M. Emami and S. S. Yasrobi, “Modeling and Interpretation of Pressuremeter Test Results with Artificial Neural Networks”, Geotech Geol Eng 32, 375–389, 2014. https://doi.org/10.1007/s10706-013-9720-9
[21] G. Della Corte, M. D’Aniello, R. Landolfo, F. M. Mazzolani, “Review of steel buckling restrained braces,” Steel Construction,” 4(2), 85-93, Jun 2011.