تحلیل تجربی سرعت حد بالستیک اهداف بتن پارچه‌ای تحت نفوذ پرتابه‌های فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام) تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام) تهران، ایران

3 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

چکیده

بتن یکی از مصالح رایج در سازه‌های استراتژیک است و به ضعم آن بتن پارچه‌ای (CC) که بتن مسلح به پارچه (TCR) نیز نامیده می‌شود یکی از فناوری­های نوین و تکنولوژی روز دنیا به حساب می‌آید. باتوجه به کاربردهای عمومی بتن پارچه‌ای، نیاز بررسی و ارزیابی آن در زمینه نظامی و دفاعی روشن می‌شود که به‌همین منظور در پژوهش حاضر اهداف بتن پارچه‌ای با ابعاد 120 میلی‌متر در 120 میلی‌متر و ضخامت 10 میلی‌متر تحت نفوذ پرتابه‌های فولادی با دماغه‌های تخت، نیم‌کروی و مخروطی آزمایش شده‌اند و میزان سرعت حد بالستیک نمونه بتن پارچه‌ای مشخص و میزان بیشنه قطر تخریب سطوح جلو و پشت نمونه اندازه‌گیری شده است. مکانیزم شکست نمونه‌های بتن پارچه‌ای به شکل شکست شکننده و از نوع تکه‌تکه شدگی پدید آمده است که عملکرد نسبتا مناسبی را در برابر نفوذ پرتابه‌ها نشان داده‌اند به‌طوری‌که میزان مساحت و قطر تخریب در سطح جلوی نمونه‌ها بسیار ناچیز و بعضاً به اندازه قطر پرتابه بوده است، همچنین در سطح پشتی نمونه‌ها نیز میزان تخریب قابل قبول بوده و با افزایش سرعت برخود، میزان تخریب نیز به صورت خطی افزایش یافته است و میزان سرعت حد بالستیک برای پرتابه‌های فولادی با دماغه‌های تخت، نیم‌کروی و مخروط به ترتیب مقدار 124، 110 و 100 متربرثانیه بدست آمده که نشان دهنده نفوذ آسان پرتابه با دماغه مخروطی و نفوذ دشوار پرتابه با دماغه تخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of the Ballistic limit Speed of Cloth Concrete Targets under Penetration of Steel Projectiles

نویسندگان [English]

  • Safa Peyman 1
  • Mostafa Azimi 2
  • M. Ziashamami 3
1 Imam Hossein University
2 IHU
3 ihu
چکیده [English]

Concrete is one of the common materials in strategic structures, and because of it, fabric concrete (CC), which is also called fabric reinforced concrete (TCR), is considered one of the latest technologies in the world. According to the general applications of fabric concrete, the need to investigate and evaluate it in the field of military and defense becomes clear, and for this purpose, in this research, fabric concrete targets with dimensions of 120 mm x 120 mm and thickness of 10 mm are subjected to the penetration of steel projectiles with flat, hemispherical and conical noses. have been tested and the velocity of the ballistic limit of a specific fabric concrete sample and the maximum diameter of destruction of the front and back surfaces of the sample have been measured. The failure mechanism of fabric concrete samples has emerged in the form of brittle and fragmentation type failure, which have shown a relatively good performance against the penetration of projectiles, so that the area and diameter of destruction on the front surface of the samples was very small and sometimes as much as the diameter of the projectile. On the back surface of the samples, the amount of destruction is also acceptable and with the increase of the impact speed, the amount of destruction has also increased linearly, and the ballistic limit speed for steel projectiles with flat, hemispherical and cone noses is 124, 110 and 100 m/s, respectively. It is stated that it indicates the easy penetration of projectiles with a conical nose and the difficult penetration of projectiles with a flat nose.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental Analysis
  • Ballistic Limit Speed
  • Penetration
  • Impact
  • Cloth Concrete

Smiley face

[1] A. Bayat, Gh. Liaqat, H. Sabouri, E. Pedram, M. Farswani, and A. Shir, “Experimental analysis of the ballistic limit velocity of autoclaved lightweight aerated concrete targets under the impact of a solid projectile”, Scientific Journal of High Energy Materials, vol. 32, no. 4, pp. 11-3, 2015. (In Persian)
[2] Zhang Jun, Xu Wei, Weng Xingzhong, Gao Peiwei, Yao Zhihua, Su Lihai and Wang Jiang “Application and research status of concrete canvas and its application prospect in emergency engineering”, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, vol. 15, pp. 1-11, 2020. Doi: 10.1177/1558925020975759.
[3] Buchit Maho, Sittisak Jamnam, Piti Sukontasukkul, Kazunori Fujikake, and Nemkumar Banthia, “Preliminary Study on Multilayer Bulletproof Concrete Panel: Impact Energy Absorption and Failure Pattern of Fibre Reinforced Concrete, Para-Rubber and Styrofoam Sheets,” Journal of Procedia Engineering, vol. 210, pp. 369-376, 2017.
[4] Q. M. Lia, S. R. Reida, H. M. Wenb, and  A. R. Telford, “Local impact effects of hard missiles on concrete Targets”, International Journal of Impact Engineering, vol. 32, pp. 224-284, 2005. Doi: 10.1016/j.proeng.2017.11.090.
[5] Muhammed Çakır, “Penetration Of Metallic Plates By Kinetic Energy Projectiles” 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1936.5922.
[6] Fangyu Han, Huisu Chen, Kefeng Jiang, Wulong Zhang, Tao Lv and Yujie Yang. “Influences of geometric patterns of 3D spacer fabric on tensile behavior of concrete canvas”, Journal of Construction and Building Materials, vol. 65, pp. 620-629, 2014. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.041
[7] J. Hegger and S. Voss, “Investigations on the bearing behaviour and application potential of textile reinforced concrete,” Journal of Engineering Structures, vol. 30, no. 7, pp. 2050-2056, 2008. Doi:10.1016/j.engstruct.2008.01.006.
[8] A. Roye and Th. Gries,  “3-D Textiles for Advanced Cement Based Matrix Reinforcement,” Journal of Industrial Textiles, vol. 37, no. 2, pp. 163-173, 2007. DOI: 10.1177/1528083707078136
[9] Oucif, Chahmi., Rama, Kalyana., Ram, Shankar and Abed, Farid. “Damage modeling of ballistic penetration and impact behavior of concrete panel under low and high velocities,” Journal of Defence Technology, vol. 17, no. 1, pp. 202-211, 2020.
[10] Oucif, Chahmi and Mauludin, Luthfi Muhammad, “Numerical Modeling of High Velocity Impact Applied To Reinforced Concrete Panel”. Journal of Underground Space, vol. 4, no, 1, pp. 1-9, 2018.
[11] Maho, Buchit., Jamnam, Sittisak., Sukontasukkul, Piti., Fujikake, Kazunori and Banthia, Nemkumar. “Preliminary Study on Multilayer Bulletproof Concrete Panel: Impact Energy Absorption and Failure Pattern of Fibre Reinforced Concrete, Para-Rubber and Styrofoam Sheets,” Journal of Procedia Engineering, vol. 210, pp. 369-376, 2017.
[12] Concrete Canvas Ltd., “Concrete Canvas”, http://www.concretecanvas.com, 2005, accessed 22 July 2012.
[13] Dodda, Bradley,. and Coghe, Frederik, “Damage caused to metals by kinetic and chemical energy projectiles”, 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1667.0881
[14] Hui, Li., Huisu, Chen., Lin, Liu., Fangyuan, Zhang., Fangyu, Han., Tao, Lv., Wulong, Zhang., And Yujie, Yang., “Application design of concrete canvas (CC) in soil reinforced structure”, Journal of Geotextiles and Geomembranes, no. 44, pp. 557-567, 2016. DOI: 10.1016/j.geotexmem.2016.03.003
[15] M. Fayaz, A. Ghorbanejad, and F. Khosravi, “Numerical study of the damage caused to the shell made of fabric concrete under the influence of close blast”, Journal of Advanced Defense Science Technology, vol. 10, no. 35, pp. 79-87, 1398. (In Persion)