تحلیل شبکه‌ای – فضایی دارایی‌های شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل (منطقه مورد مطالعه: شهر سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، پدافند غیرعامل ، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ملاحظات پدافند غیرعامل در برنامه­ریزی و طراحی شهری ممکن است به کاهش خسارت شهرها و از بین رفتن جان و مال کمک کند و درعین‌حال آستانه مقاومت شهروندان در موقعیت‌های حمله و تسهیل در مدیریت بحران شهر را افزایش دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کمی است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف تعیین میزان وابستگی پهنه­های شهری از چهار معیار اندرکنش فیزیکی، سایبری، جغرافیایی و منطقی استفاده شده و امتیاز هر دارایی با توجه به میزان وابستگی آن‌ به سایر دارایی‌ها محاسبه شده و در قالب امتیازی برای دارایی تعریف شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دارایی­های شهر سبزوار می­باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیر دارایی­های شهر سبزوار بر یکدیگر و نمایش فضایی میزان ریسک این شهر است. نتایج نشان داد در اندرکنش فیزیکی و جغرافیایی، دارایی­های مربوط به زیرساخت بهداشت و درمان در دسته اول قرار می­گیرند. در زمینه اندرکنش سایبری دارایی­های شرکت ارتباطات زیرساخت و نیروگاه سیکل ترکیبی دارای بیشترین وابستگی به جریان اطلاعاتی مربوطه بودند. همچنین در زمینه اندرکنش منطقی دارایی­های مربوط به زیرساخت سیاسی - انتظامی و بهداشت و درمان شهر سبزوار با میزان اندرکنش 6 بیشترین میزان اندرکنش منطقی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network-Spatial Analysis of Urban Aassets from the Point of View of Passive Defense (Study Area: Sabzeva City)

نویسندگان [English]

  • Rasul Afsari 1
  • Mohammad Sina Shahsavari 2
1 Professor- University of Defence
2 Student/ University of Tehran
چکیده [English]

considerations of passive defense in urban planning and design may help to reduce the damage of cities and the loss of life and property, and at the same time increase the resistance threshold of citizens in attack situations and facilitate the management of city crisis. This is an applied research by quantitative method. In this study, to achieve the goal of determining the degree of dependence of urban areas, four criteria of physical, cyber, geographical and logical interaction have been used and the score of each asset according to its degree of dependence on other assets has been calculated and defined as a score for the asset. The statistical population of the study includes all strategic centers of sabzevar. The purpose of this study is to investigate the impact of strategic centers in sabzevar on each other and show the spatial distribution of level of risk in this city. In the field of cyber interaction, the assets of telecommunication infrastructure company and combined cycle power plant were the most dependent on the relevant information flow. Also, in the field of logical interaction, the assets related to the political and health and treatment infrastructure of Sabzevar city had the highest logical interaction rate with an interaction rate of 6.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network-Spatial Analysis
  • Asset
  • Passive Defense
  • Sabzevar City

Smiley face

[1] A. Aftab, A. Soleimani, & M. Fery, "Vulnerability assessment of Urmia urban infrastructure with passive defense approach", Passive defense journal, vol. 9, no. 4, pp. 17-31, 2018. (In Persian)
[2] A. Molaee and Master Thesis, "Human-centered urban design with a subsurface urban development approach", Tehran, Elm and Sanaat University, 2002. (In Persian)
[3] B. Hosseini, "Passive defense criteria in architectural design of urban collective buildings", Abed Publication. Tehran, 2010. (In Persian)
[4] F. Karami, A. Ghanbari, & D. Hassan Dust Farahani, "Locating vital and sensitive sites in Bojnourd County with a passive defense approach", Geography and planning journal, vol. 24, no. 73, pp. 257-275, 2020. (In Persian)
[5] F. Nourian, S. Abdullah Pour, R. Ghazi, & M. Golshahi, "Identifying and prioritizing strategies to reduce the vulnerability of urban areas against military threats (Case study: district 1 of the region 11 of Tehran)", Researches of human geography journal, vol. 53, no.4, pp. 1209-1228, 2021. (In Persian)
[6] F. Rahimi, Y. Zanganeh, & M. Zanganeh, "An analysis of the role of urban land policies on the growth of urban sprawl (Case study: Sabzevar)", Geographical studies of arid areas journal, vol. 8, no. 30, pp. 45-60, 2017. (In Persian)
[7] H. Atash Panjeh, Z. Parbin, & F. Dast Dadeh, "Threats and passive defense measures in crisis management", the first national conference on passive defense and sustainable development, 2016. (In Persian)
[8] H. Hosseini Amini, H. Musa Zadeh, S. Karimi, O. Tabrizi, & S. Ghiasi, "Analyzing urban vulnerability with a passive defense approach in regional cities (Case study: a city in Gorgan)", Geography journal, vol. 15, no. 52, pp. 279-290, 2017. (In Persian)
[9] J. Hashemi Fesharaki, & A. Shakiba Manesh, "Urban design from the perspective of passive defense", Bustan Hamid Publication. Tehran, 2011. (In Persian)
[10] J. Movahedi Nia, "Principles of passive defense", Malek Ashtar Publication. Tehran, 2007. (In Persian)
[11] K. Hossein Zadeh Dalir, K. Maleki, A. Shafaati, & M.R. Heydari Far, "Passive defense and sustainable urban development with an emphasis on the threatening land use of Tabriz metropolis from the point of view of war", Geography and environmental sustainability journal, vol. 2, no. 5, pp. 1-24, 2012. (In Persian)
[12] K. Yeganegi, & E. Bayat, "Urban crisis management and passive defense", the third national conference on urban development, 2011. (In Persian)
[13] L. Maris, Z. Zvakova, K. Kampova, & T. Lovecek, "The influence of threat development on the failure of the system’s symmetry", and Systems journal, vol. 9, no. 74, pp. 1-11, 2021.
[14] M. Araghi Zadeh & M. Farzam Shad, "Passive defense criteria in architectural design of urban collective buildings", Elm Afarin and Homaye Rahmat Publication. Tehran, 2012. (In Persian)
[15] M. Khan Mohammadi & H. Hosseini Amini, "Assessing the city vulnerability from the point of view of passive defense (Case study: 20th district of Tehran)", the 7th national conference of applied researches in civil engineering, architecture and urban management, 2020. (In Persian)
[16] M. Modiri, S. Nosrati, & H. Karimi Shirazi, "Crisis management planning in the field of urban management with passive defense approach using SWOT and MCDM method (Case study: Rasht metropolis)", Crisis management journal, vol. 4, no.7, pp. 5-14, 2015. (In Persian)
[17] M. Naeimi & B. Omidvar, "How to calculate the effect of electricity in water network equipment (case study: District 6 of Tehran) ", Crisis management journal, vol. 1, no. 2, pp. 17-33, 2012. (In Persian)
[18] M. Pouryarmohammadi, H. Ahmadi, & A.A. Salaripour, "Developing physical resilience strategies in passive defense according to identification of endangered areas of urban environments (case study: Ahvaz city)", International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, vol. 13, no. 1, pp. 14-30, 2022.
[19] M. Salimi, M. Salesi, H. Akbari, & H. Bagheri, "Risk assessment from a passive defense perspective- a case study at shams abad industrial estate, Iran", International Journal of occupational hyglene journal, vol. 11, no. 4, pp. 283-298, 2019.
[20] M.A. Nekuee, Z. Hosseini Nezhad, M. Nouri, M. Nasibi, & N. Sadeghi, "Determining the vulnerability indicators of industrial complexes from the point of view of passive defense", Crisis management journal, vol. 5, no. 10, pp. 83-90, 2016. (In Persian)
[21] M. H. Yazdani & A. Seyedin, "Investigating the vulnerability of the city from the point of view of passive defense (case study: Ardabil city)", Sepehr journal, vol. 25, no.100, pp. 17-34, 2016. (In Persian)
[22] M.M. Safavi Homami, B. Hoseini, & A. Andalib, "Evaluation of passive defense considerations in the design of sustainable residential buildings against military threats", Strategy journal, vol. 27, no. 86, pp. 129-158, 2018. (In Persian)
[23] M.R. Anvari, A. Akbari, & S. Aghajani, "Evaluation of the defense vulnerability of Zahedan using hierarchical method (AHP)", Passive defense journal, vol. 11, no. 4, pp. 73-86, 2020. (In Persian)
[24] M.R. Pour Mohammadi, A.K. Taghi Pour, & H. Rostami, "Spatial analysis of vulnerable areas during a crisis with an emphasis on passive defense in the urban infrastructure of Tabriz", Geography and planning journal, vol. 25, no. 75, pp. 65-75, 2021. (In Persian)
[25] M.S. Shahsavari, & A. Ghanbari Nasab, "Interaction analysis of strategic points of Bojnourd border city center from the perspective of passive defense", Border science and technology journal, vol. 11, no. 1, pp.    163-208, 2022. (In Persian)
[26] N. Dary Pour, A. Moradi, & Z. Mansuri, "Assessing the vulnerability of urban uses in military threats by combining Promethee and GIS methods (Case study: Ahvaz city)", The fourth scientific research congress of new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management of Iran, 2016. (In Persian)
[27] O. Hokstad, L. Per, F. Utne, B. Ingrid, G. Vatn, & E. Jørn, "Risk and interdependencies in critical infrastructures; A guideline for analysis", Springer-Verlag Publication. London, 2012.
[28] R. Afsari, J. Balist, H. Darabi, & M.R. Mirzaee, "Analyzing the concept of passive defense in road transport network design using defense experiences (Case study: Khuzestan province)", Passive defense journal, vol. 12, no. 4, pp. 39-52, 2021. (In Persian)
[29] R. Babaeian Ateni, M. Vali Shariat Panahi, N. Fallah Tabar, & Z. Khodaee, "Zoning of the degree of vulnerability of Semnan city infrastructures with passive defense approach in geographic information system (GIS)", Application of geographic information system and remote sensing in planning journal, vol. 12, no. 1, pp. 73-88, 2021. (In Persian)
[30] S. Amini Varaki, M. Modiri, F. Shamsaee, & A. Ghanbari Nasab, "Identifying factors and elements influencing the vulnerability of cities with the approach of passive defense against environmental hazards using Q method", the first national conference of new land management approaches in Iran, 2014. (In Persian)
[31] S. Ghiasi, B. Amin Nayyeri, S. Bedaghlu, & H. Hosseini Amini, "Evaluation and prioritization of strategic urban centers and providing defense solutions from the point of view of passive defense (with a topical approach to Bushehr port)", New attitudes in human geography journal, vol. 10, no. 1, pp. 315-332, 2017. (In Persian)
[32] S. Gholami and Master Thesis, "Evaluating the physical resilience of new cities with passive defense approach (Case study: Parand New City)", Tehran, Malik Ashtar University of Technology, 2020. (In Persian)
[33] S. Hossein Abadi, & Y. Zanganeh, "The effect of awareness of urban rights on active citizenship (case study: Sabzevar city)", Geography and development of urban space journal, vol. 4, no.2, pp. 189-204, 2017. (In Persian)
[34] S. Kordova, & S. Fridkin, "Risk management for defense SoS in a complex, dynamic environment", Sustainability journal, Vol. 13, No.1789, pp. 1-17, 2021.
[35] S. Yusefi, Master Thesis, "Evaluation of urban defense readiness against man-made threats (case study: Bojnourd city)", Tehran, Malik Ashtar University of Technology, 2019. (In Persian)
[36] V. Hossein Haghi, & A. Jedari, "Locating an urban shelter with a passive defense approach (case study: Region 4 of Tabriz)", Urban Civil Studies journal, vol. 2, no. 7, pp. 25-43, 2018. (In Persian)
[37] Y. Gharib, Master Thesis, "Spatial analysis of vulnerable areas with emphasis on passive defense in urban infrastructures (case study: Shahrood city)", Tehran, Malik Ashtar University of Technology, 2021. (In Persian)
[38] Z. Sigmund, M. Radujkovic, & J. Atalic, "The role of disaster risk governance for effective post-disaster risk management—Case of Croatia", Buildings journal, vol. 12, no. 420, pp. 2-17, 2022.