طراحی مدل مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری در زنجیره تأمین آب شرب کلانشهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه محیط‌زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مسئله سرریز فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری به منابع آبی در کنار موضوع افزایش جمعیت و کاهش خود پالایی خاک از جمله تهدیداتی است که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای کلان‌شهرها به دنبال داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل تهدیدات زنجیره تأمین آب شرب بوده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع بنیادین بوده و برای انجام آن از روش تلفیقی استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا با مصاحبه از خبرگان و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب، راهکارهای مرتبط با مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل تهدیدات زنجیره تأمین به روش تحلیل مضمون استخراج گردید و در ادامه مهم‌ترین مقوله‌های شناسایی شده در قالب مدل مفهومی طراحی شد. در ادامه، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته و بررسی اعتبار آن از طریق روایی محتوا و آزمون آلفای کرونباخ تلاش شد تأثیر هر یک از عوامل بر کاهش تهدیدات مرتبط با فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری بررسی شود. برای تحلیل بخش کمی، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS 26 و PLS 3 استفاده شد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که ابزارهای کاری مدرن، قوانین منع‌کننده و اجباری، کنترل‌های پیشگیرانه و بهره‌برداری بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری داشتند، درحالی‌که تأثیر اقدامات کم‌خطر مورد تأیید واقع نشد. از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان برای گرفتن تصمیمات راهبردی در زمینه مدیریت و کنترل تهدیدات مرتبط با فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Domestic Sewage and Urban Industries in the Drinking Water Supply Chain of Rasht Metropolis

نویسندگان [English]

 • Seyed Abbas Asadi 1
 • mozhgan zaeimdar 2
 • Seyed Ali Jozi 3
1 PhD Student in Environmental Management- Environmental Management, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, vironment, Faculty of MaDepartment of Enrine science and Technology , North Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Environment, Faculty of Marine science and Technology , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of overflowing domestic sewage with urban industries into water resources, along with population growth and reduction of soil self-remediation, is one of the threats that can lead to irreparable damage to metropolises. The purpose of the current research was to design an integrated management model for passive defense against the threats of drinking water supply chain. This research was based on the objective of a fundamental type and it has used the integrated method. Solutions related to the management of supply chain threats were presented by conducting interviews with experts in the field of water and sewageand then the most important factors were designed in the form of a conceptual model by analyzing the content of the interviews.Following, the effect of each factor on reducing the threats related to the domestic sewage with urban industries was investigated by designing a researcher-made questionnaire and checking its validity through content validity and Cronbach’s alpha test.. For quantitative analysis, structural equation model method, SPSS 26, and PLS 3 softwares were used. The findings showed that modern work tools, prohibitive and mandatory laws, preventive controls and optimal exploitation had a significant positive impact on the threat of domestic sewage with urban industries, while the impact of low-risk measures was not confirmed. The findings of the present research can be used to make strategic decisions in managing and controlling threats related to domestic sewage and urban industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drinking Water
 • Passive Defense
 • Supply Chain
 • Urban Industries
 • Domestic Sewage

Smiley face

 • Madani, A. AghaKouchak, and A. Mirchi, “Iran’s socio-economic drought: Challenges of a water-bankrupt nation,” Iranian Studies, vol. 49, pp. 997-1016, 2016.
 • Madani, “Water management in Iran: what is causing the looming crisis?,” Journal of Environmental Studies and Sciences, vol. 4, pp. 315-328, 2014.
 • Nasrabadi, "Environmental evidence of Iran's water crisis and some solutions", Socio-Cultural Strategy Journal, vol. 4, pp. 65-89, 2014. (In Persian)
 • Aghamjidi, and M. H. Golchinzadeh, "Water transmission lines and breakage (a case study of water transmission lines in Khuzestan province)," in National Conference on Optimal Use of Water Resources, Dezful, Islamic Azad University, Dezful Branch, 2011. (In Persian)
 • Baier, K. C. Schmitz, R. Azzam, and R. Strohschön, “Management tools for sustainable ground water protection in mega urban areas–small scale land use and ground water vulnerability analyses in Guangzhou, China,” International Journal of Environmental Research, vol. 2, pp. 249-262, 2014.
 • Johansson, H. Hassel, and E. Zio, “Reliability and vulnerability analyses of critical infrastructures: Comparing two approaches in the context of power systems,” Reliability Engineering & System Safety, vol. 120, pp. 27-38, 2013. DOI: 10.1016/j.ress.2013.02.027
 • K. Priya, Rekha Pachaiappan, P. Senthil Kumar, A.A. Jalil, Dai-Viet N. Vo, Saravanan Rajendran, The war using microbes: A sustainable approach for wastewater management, Environmental Pollution, Vol. 275. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116598
 • N. Koleva, A. J. Calderón, D. Zhang, C. A. Styan, and L. G. Papageorgiou, “Integration of environmental aspects in modelling and optimisation of water supply chains,” Science of The Total Environment, vol. 636, pp. 314-338, 2018. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.358
 • Rasouli Fard, and M. Ehteshami, "Water crisis and solutions to deal with it," in 3rd International Symposium on Environmental Engineering and Water Resources, Khwaja Nasiruddin Tousi University of Technology, Tehran, 2014. (In Persian)
 • A. Fasihi, "Investigation of the sources and consequences of urban and industrial wastewater flow in the villages of the private part of Tehran," Rural Research Quarterly, vol. 5, pp. 911-936, 2013. (In Persian)
 • Hadi, "Fund to support researchers and environmental research institute of Tehran University of Medical Sciences and Health Services," in Fund to Support Researchers and Technologists of the Country, 2015. (In Persian)
 • Moini, and M. Afshar, "Optimization of the comprehensive design of the treatment plant and the domestic wastewater collection network with the ant community optimization algorithm," Water and Wastewater, vol. 25, pp. 14-24, 2013. (In Persian)
 • Ghafouri, H. Hasanpour, and M. V. Samani Hossein, "Sustainable management of water resources by reuse of urban wastewater in toll land approach," Journal of Water and Wastewater, vol. 32, pp. 122-135, 1400. (In Persian)
 • Jafarpour, "Investigating the effects of the lack of surface water collection and disposal network in the urban area (case study of Ahvaz city," Rainwater Catchment Surface Systems, vol. 9, pp. 37-46, 1400. (In Persian)
 • Kayhanian, M. and Tchobanoglous, G., 2018, “Potential application of reclaimed water for potable reuse: part III- the path forward and implementation challenges.” Journal of Water and Wastewater, 29 (4),61-74. (In Persian)
 • Gilani, 1 H. Sahebi, “The Water-Energy Nexus of the Sewage Sludge Supply Chain Under Disruption: A Scenario-Based Robust Model”, Journal of Supply Chain Management, Vol. 23, No. 72, pp.55-70., 2021. (In Persian)
 • Poursultan Mohammadi, M. Chehel Amirani, and F. Faghihi, "Non-agent defense in the face of cyber-attacks to deal with intentional environmental pollution and biological pests of water and wastewater treatment plants (case study: Quds city treatment plant)," Environmental Science and Technology Quarterly, 2016. (In Persian)
 • Safari, and M. Safi, "Comprehensive criteria for passive defense of water and sewage systems in sustainable development," in 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Conference Permanent Secretariat, Shahid Beheshti University, 2015. (In Persian)
 • Ghandi, M., Roozbahani, A., 2019, “Tehran's drinking water supply management in pre crisis situations using the fuzzy PROMETHEE II method.” Journal of Water and Wastewater, 30(4), 1-15. Doi: 10.22093/wwj.2018.133679.2692. (In Persian)
 • Jain, A. S. Patel, V. P. Pardhi, and S. J. S. Flora, “Nanotechnology in wastewater management: A new paradigm towards wastewater treatment,” Molecules, vol. 6, pp. 17-97, 2021. https://doi.org/10.3390/molecules26061797.
 • Duan, S. Gao, X. Li, N. H. Ab Hamid, G. Jiang, M. Zheng, ... and Z. Yuan, “Improving wastewater management using free nitrous acid (FNA),” Water Research, vol. 171, pp. 115-182, 2020. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115382.
 • N. Chaudhry, and M. F. Malik, “Factors affecting water pollution: a review,” J Ecosyst Ecography, vol. 1, pp. 225, 2017. DOI: 10.4172/2157-7625.1000225.
 • N. A. González, A. V. Ramos, G. T. Echeverri, S. Carlos, L. S. M. Hernández, M. A. Á. Garza, and L. D. Jiménez, “Analysis of the production and treatment of wastewater in the southeast of Coahuila, Mexico,” Journal of Agriculture and Environmental Sciences, vol. 4, No.1, pp. 155-162, 2015. DOI: 10.15640/jaes.v4n1a20.
 • K. Pandey, R. Reji Kumar, Kalidasan B, Imtiaz Ali Laghari, M. Samykano, Richa Kothari, Abdullah M. Abusorrah, Kamal Sharma, V. V. Tyagi, Utilization of solar energy for wastewater treatment: Challenges and progressive research trends, Journal of Environmental Management, vol. 297, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113300.
 • Yi, W. Jiao, X. Chen, and W. Chen, “An overview of reclaimed water reuse in China,” Journal of Environmental Sciences, vol. 23, pp. 1585-1593, 2011. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60627-4.
 • Rahman Nesab Amiri, and A. A. Pourezat, "The necessity of policy making for the participation of the private sector in solving the water crisis: The role of transnational companies in researching the right to water as one of the economic and social human rights", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, vol. 9, pp. 112-91, 2016. (In Persian)
 • Zanganeh Tabar, and S. M. Hosseini, "Investigating the role of natural factors in mapping urban hazards (case study: Kermanshah city)," Tabavar Shahr Quarterly, 1400. (In Persian)
 • Valizadeh, and M. Dadash Pourmoghadam, "Evaluation of the physical resilience of the road network in Tabriz city area 1 against urban hazards", Journal of Shabak, vol. 6, pp. 216-207, 2019. (In Persian)
 • M. Hogan, “Water pollution. Encylopedia of earth topic,” Washington, DC: Cleveland National Council on Science and Environment, 2010.
 • Fatai, "Environmental and health risk assessment of the Sablan Dam catchment area using verastic model," Ardabil Health and Health Journal, vol. 11, pp. 555-573, 2019. (In Persian)
 • Bazi, S. R. Hashemi, and A. Khasheai Seyuki, "Optimizing the location of drinking water supply stations with passive defense approach (case study: Birjand city)," Passive Defense Journal, vol. 9, pp. 115-121. 2017. (In Persian)
 • Mehrabi, M. A. Eslami, and A. M. Zamani, "Ubiquitous GIS in urban water and wastewater of Yazd province," in 4th National Conference on the Application of GIS Spatial Information System in Water and Electricity Industry, Arak, 2016. (In Persian)
 • Baghani, "Investigation of characteristics, advantages and disadvantages of the wetland system compared to conventional filtration systems (trickle filter)," in 7th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, 2013. (In Persian)
 • Maryam, and H. Büyükgüngör, “Wastewater reclamation and reuse trends in Turkey: Opportunities and challenges,” Journal of Water Process Engineering, vol. 30, pp. 100-112, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.10.001
 • H. Mohseni, and H. Golkar, "Environment, water pollution, challenges and solutions," in 5th National Conference on Environmental Engineering, Tehran, 2019. (In Persian)
 • E. Ramezani, and M. Masafari, "Analysis of Tabriz urban water and wastewater situation with SWOT and QSPM method in order to provide management strategy," in 16th National Conference on Environmental Health of Iran, Tabriz, 2013.
 • Caicedo, K. H. Rosenwinkel, M. Exner, W. Verstraete, R. Suchenwirth, P. Hartemann, and R. Nogueira, “Legionella occurrence in municipal and industrial wastewater treatment plants and risks of reclaimed wastewater reuse,” Water Research, vol. 149, pp. 21-34, 2019. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.080
 • Molabashi, H. Amini, and N. Akbari, "Optimum plan for equipping residential areas with water consumption reducing devices (case study of Isfahan city)," Journal of Water and Sewerage Science and Engineering, vol. 4, pp. 49-42, 2018. (In Persian)
 • Heydari, "Sustainable use of Tehran's urban water and wastewater resources," in 2nd Iran Water and Sewerage Science and Engineering Congress, Isfahan, 2017. (In Persian)
 • Ganjizadeh, H. Moazed, M. Rafiei, and A. Ebrahimi, "Usage of urban sewage and its use in the agricultural sector: A case study of Ferdous city," in National Conference of Water and Wastewater Engineering Sciences, Kerman, 2013. (In Persian)