ارزیابی مهم ترین شاخص‌های مؤثر در ارتقای ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی تهران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

تعیین شاخص‌های مؤثر در ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی در ارتقای سلامت نیروی انسانی بسیار اثرگذار و مهم است. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی تهران است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی – پیمایشی است. سالن­های سرپوشیده چندمنظوره (اعم از تمرینی، مسابقه­ای، شهری و اقشاری) و همچنین همه استخرهای سرپوشیده در بخش تحلیل زمین­ها و اماکن ورزشی به تعداد 212 مورد ارزیابی شد. جامعه آماری در این تحقیق مراجعه‌کنندگان، عوامل اجرایی و مدیران زمین‌ها و اماکن ورزشی (به تعداد 130 نفر) بوده و نیز حجم نمونه با جدول مورگان 97 نفر به‌دست آمد. پرسشنامه محقق ساخته با 86 شاخص در 5 مؤلفه طراحی و بین کارشناسان توزیع گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌ترتیب شاخص A4 (ایمنی حفاظ و    شیشه­های نشکن پنجره­های مشرف‌به پارکینگ و انباری) با میانگین 05/4 در مؤلفه ایمنی ورودی‌ها، زمین‌ها و اماکن ورزشی، شاخص B42 (ایمنی راهروی بین صندلی­ها) با میانگین 71/3 در مؤلفه ایمنی جایگاه تماشاچیان و سرویس­های بهداشتی، شاخصC60 (ایمنی میله‌های محافظ در ابنیه و اماکن) با میانگین 83/3 در مؤلفه ایمنی تأسیسات و تجهیزات،  در مؤلفه بهداشت ورودی­ها، زمین­­ها و اماکن ورزشی، شاخص D69 (بهداشت بوفه و انبارها) با میانگین 79/3 در مؤلفه بهداشت ورودی­ها، زمین­­ها و اماکن ورزشی و شاخص E81 (بهداشت سرویس­های آبخوری) با میانگین 26/3 در مؤلفه بهداشت جایگاه تماشاچیان و سرویس­های بهداشتی بیشترین اهمیت را در ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی دارند. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در برنامه‌ریزی برای بهبود ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Most Important Effective Indicators in Improving the Safety and Health of Sports Venues in Tehran

نویسندگان [English]

 • seyyed reza karimi 1
 • Abdolrahman Keshvari 2
1 Researcher of Imam Hossein University
2 Imam hussine University
چکیده [English]

Determining effective indicators in the safety and health of sports facilities is very effective and important in improving the health of human resources/ The main goal of this research is to identify and evaluate the indicators that affect the safety and health of sports venues in Tehran/ The research method is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation/ Indoor multi-purpose halls (both training, competition, urban and              multi-purpose) as well as all indoor swimming pools were evaluated in the field and sports facilities analysis section in the number of 212 cases/ The statistical population in this research was the referents, executive agents and managers of sports fields and venues (130 people) and the sample size was 97 people using Morgan's table/ A researcher-made questionnaire with 86 indicators in 5 components was designed and distributed among experts/ The findings show that index A4 (safety of protection and unbreakable windows of windows overlooking the parking lot and warehouse) with an average of 4/05 in the safety component of entrances, fields and sports facilities, index B42 (safety of the corridor between seats) with an average of 3/71 The safety component of spectators' stands and restrooms, index C60 (safety of protective bars in buildings and places) with an average of 3/83 in the safety component of facilities and equipment, in the health component of entrances, fi
Determining effective indicators in the safety and health of sports facilities is very effective and important in improving the health of human resources/ The main goal of this research is to identify and evaluate the indicators that affect the safety and health of sports venues in Tehran/ The research method is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation/ Indoor multi-purpose halls (both training, competition, urban and              multi-purpose) as well as all indoor swimming pools were evaluated in the field and sports facilities analysis section in the number of 212 cases/ The statistical population in this research was the referents, executive agents and managers of sports fields and venues (130 people) and the sample size was 97 people using Morgan's table/ A researcher-made questionnaire with 86 indicators in 5 components was designed and distributed among experts/ The findings show that index A4 (safety of protection and unbreakable windows of windows overlooking the parking lot and warehouse) with an average of 4/05 in the safety component of entrances, fields and sports facilities, index B42 (safety of the corridor between seats) with an average of 3/71 The safety component of spectators' stands and restrooms, index C60 (safety of protective bars in buildings and places) with an average of 3/83 in the safety component of facilities and equipment, in the health component of entrances, fields and sports facilities, index D69 (buffet hygiene) and warehouses) with an average of 3/79 in the hygiene component of entrances, fields and sports facilities and the E81 index (hygiene of drinking facilities) with an average of 3/26 in the hygiene component of the spectators' stands and toilets are the most important in improving safety and They have health and sports facilities/ Identifying and prioritizing the effective indicators in planning to improve the safety and health of sports facilities helps a lot/
elds and sports facilities, index D69 (buffet hygiene) and warehouses) with an average of 3/79 in the hygiene component of entrances, fields and sports facilities and the E81 index (hygiene of drinking facilities) with an average of 3/26 in the hygiene component of the spectators' stands and toilets are the most important in improving safety and They have health and sports facilities/ Identifying and prioritizing the effective indicators in planning to improve the safety and health of sports facilities helps a lot/

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safety
 • Health
 • Index
 • Sports Facilities
 • Ranking

Smiley face

 • Radfar et al, "Designing sports facilities and facilities according to climatic conditions, weather and non-operating defense," 2019.  (In Persian) https://civilica.com/doc/1503147
 • Mousavi Rad and Sotoudeh Geshti, "The relationship between structural capital and the quality of holding sports events and the mediation of new technologies in sports venues," the first national conference of sports management with an organizational health approach, 2021 (In Persian) https://civilica.com/doc/1544438/
 • Raisi and Khoshekar, "Identification of the safety status of indoor sports equipment according to existing standards," First International Conference on Educational Sciences, Psychology, Sports Sciences and Physical Education, 2020. (In Persian) https://civilica.com/doc/1456632/

 

 • Mousavi Rad and Foladvand, "Effect of review and evaluation of equipment for competition conditions and preventive measures on increasing safety in sports venues of Khuzestan province," First National Conference of Sports Management with Organizational Health Approach, 2021.(In Persian)
 • Nemati et al, "The role of factors related to the rejuvenation and beautification of sports facilities and the tendency of boarding school students to physical activity in Nair city," the first national conference of sports management with an organizational health approach, 1401. (In Persian) https://isnac.ir/XEBB-HAHHB
 • T. Anatolevna, "Improvement the legal requirements for sports facilities," 2021 http://hdl.handle.net/11701/30149
 • Narziev and S. Latibov, "Methods of Ensuring Occupational Safety and Health In Sports," The American Journal of Engineering and Technology, vol. 3, pp. 89-94, 2021. https://theamericanjournals.com/index.php/tajet/article/view/519
 • Mamashli, M. Doosti, S. Tabesh, F. Farzan, and F. Abdavi, "Provision of an Integrated Health, Safety, and Environment Management Model in Sports Facilities in Iran," Archives of Hygiene Sciences, vol. 8, pp. 286-298, 2019. (In Persian)
 • Kabodani et al "Comparison of the safety status and standards of archery sports venues in Tehran with international standards," 2020. (In Persian) https://www.sid.ir/paper/411951/fa
 • Ant and TT Dej, "Spatial optimization of sports facilities in line with spatial-spatial analysis and land preparation (case example: Karaj city)," Sports Management Journal, vol. 13, pp. 429-447, 2021. https://doi.org/10, 22059/jsm.2017/ 238149/.
 • Azadians and et al. Providing a Model for Managing the Environmental Health of Mosques," Iranian Journal of Culture and Health Promotion, vol. 5, pp. 66-71, 2021. http://ijhp.ir/article-391-1-fa.html
 • Pourmirza and Eidi, "Investigation of factors affecting the improvement of health, safety and environment culture in sports venues," Scientific Quarterly of Environmental Education and Sustainable Development, vol. 9, pp. 96-83, 2021. (In Persian) https://www.sid.ir/paper/950629/fa
 • Aghajani Aliabadi, A. Soltanzadeh, and S. Ghiyasi, "Effectiveness of Contractor Safety Training in the Reduction of Work-related Accidents," Journal of Occupational Hygiene Engineering, vol. 7, pp. 27-34, 2021. https://johe.umsha.ac.ir/article-1-632-en.html
 • Hajizadeh "Explanation of the security-policy thoughts of the Supreme Leader, the General Command of forces, examining the obstacles to the adoption of nanotechnology to promote health, hygiene and safety (case study: Hamedan Province Police Command)," Hamedan Police Science Quarterly, vol. 7, pp. 27-46, 2019. (In Persian) https://civilica.com/doc/1192341/
 • Hosseinpour, S. M. Kashef, S. goodarzi, y. mongashti joni, and Y. Faghihnia Torshizi, "Safety culture assessment and its relationship with the personality traits of sports facility managers," Iran Occupational Health Journal, vol. 16, pp. 79-90, 2020 http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2448-en.html
 • Bagheri and et al, "Presenting a model of establishing safety in sports environments (using foundational data theory)," Research in Educational Sports, vol. 7, pp. 107-128, 2019. (In Persian) https://doi.org/10.22089/res.2017.3793.1263
 • Babaian, Mojtabi and M. R. Najafzadeh, and H. Mohammadpour Yamani, and J. Barqi Moghadam, "Presentation of passive defense model in the development of sports facilities in Tabriz city," Journal of Passive Defense, vol. 13, no. 2, 2021. (In Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086849.1401.13.2.6.1