رویکرد پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی انبار اقلام ضروری به کمک تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس آبیاری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، خوزستان، ایران

2 کارشناس ارشد عمران ، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران،

چکیده

در جنگ­های جدید که با استفاده از تجهیزات پیشرفته هوشمند صورت می­پذیرد و اهداف به­صورت نقطه­ای مورد هدف قرار می­گیرند، نقاط و اهداف کلیدی که در شبکه فعالیت­های کشور نقش کلیدی ایفا می­کنند، در زمره اولین اهداف هستند. از آنجا که بخش قابل توجهی از این نقاط درون شهرها واقع هستند، شهرها و علی­الخصوص شهرهای استان­های مرزی نیز مورد تهاجم واقع می­شوند. شهرستان دزفول با توجه به موقعیت راهبردی خود همواره به­عنوان یک هدف تهاجم توسط دشمن شناخته می­شود و این مسئله زنگ خطری بر ناپایدار شدن ساختار شهر است همچنین با توجه به مشخصه­های بارز تهاجم و پشتیانی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ضرورت تبیین، تهیه اصول و الزامات پدافند غیرعامل جهت آسیب­پذیری پدافندی این شهر، از منظر پدافند غیرعامل را گریزناپذیر کرده است. پدافند غیرعامل در کنار توجه به فرم، بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری، شبکه­های ارتباطی و زیرساخت­های شهری، به مکانیابی کاربری­های حیاتی شهر تاکید   نموده­اند. انبار اقلام ضروری یکی از کاربری­های حیاتی شهر است که پس از وقوع بحران نقش مهمی در عادی سازی شرایط دارد. بنابراین انتخاب مکانی مناسب برای احداث، نگهداری مواد غذایی و کارکرد بهینه آن در هنگام وقوع بحران ضروری است. با به­کارگیری اصول و ضوابط مناسب مکان­گزینی می­توان تا حد زیادی از تبعـات حملـه دشمن بر این کاربری کاهش داد. برای دستیابی به اهداف تحقیق شاخص­های منتخب تأثیرگذار بر مکانیابی انبار اقلام ضروری بر مبنای رویکرد پدافندغیرعامل برای جمعیت پویا استخراج شد؛ . بـراین اسـاس پنج  معیار  1) فضایی، کالبدی،  2) اقتصـادی،3) جمعیتی، 4)امنیتی و دفاعی و 5) طبیعی، جغرافیایی و زیست­محیطی بـا عنـوان معیارهـای مـؤثر بـر مکانیابی انبارهای اقلام ضروری تعیین گردیدند مجموعا  22 شاخص تأثیرگذار بر مکانیابی شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ahp، وزن نسبی آنها محاسبه گردیده است و برای تهیه­ی نقشه، ازمحیط  gisاستفاده شد. پـس از انجـام محاسبات ریاضی، بیشترین میزان ضـریب اهمیـت بـه زیرمعیار دسترسی به شبکه ارتباطی(155/0) و کمترین میزان مربوط به شرایط اقلیمی(015/0) تعلق گرفت. بر مبنای اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از هم­پوشانی نقشه­های اطلاعات مکانی بدست آمده، محدوده­هایی جهت استقرار انبارهای اقلام ضروری بر اساس بازه کاملا مناسب تا کاملا نامناسب، در شهرستان دزفول پهنه­بندی گردید که از این میان محدوده های کاملا مناسب و مناسب به ترتیب با مساحت 7 و 32 درصد منطقه را تحت پوشش قرار داده­اند. نتایج نشان می­دهد که این مکان­ها عمـدتا در نیمۀ شرقی و جنوب شرقی شهرستان شامل کوی­های فرهنگ شهر، بهاران، پیام آوران، نگار، طالقانی، مدرس، مقاومت و کوی سوم شعبان و نیز بخش­هایی از خیابان­های  فردوسی و امام خمینی شمالی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of Passive Defense in the Location of Essential Items Storage with the Help of AHP

نویسندگان [English]

 • Hamed Poursamsam 1
 • Elham Akbari 2
 • Kourosh Momeni 3
1 Member of the Scientific Association of Passive Defense, Water Expert in Agricultural Jahad Management, Dezful, Khuzestan, Iran
2 M.Sc., Department of river Engeneering , Faculty of Water Science, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran,
چکیده [English]

In the new wars, which are carried out using advanced smart equipment and the targets are targeted point by point, The key points and goals that play a key role in the network of activities of the country are among the first goals. Since a significant part of these points are located inside the cities, the cities and especially the cities of the border provinces are also attacked. Due to its strategic position, the city of Dezful is always known as a target of attack by the enemy, and this issue is a warning about the instability of the city's structure. Also, considering the obvious characteristics of attack and support during the eight years of war, the need to explain, prepare the principles and requirements of passive defense for the vulnerability of the defense of this city, has made passive defense unavoidable. In addition to paying attention to the form, texture and construction of the city, the use of urban land, communication networks and urban infrastructures, passive defense has emphasized on locating the vital uses of the city. The storage of essential items is one of the vital uses of the city, which plays an important role in normalizing the situation after the crisis. Therefore, it is necessary to choose a suitable place for building, storing food and its optimal operation during a crisis. By using the principles and criteria of choosing a suitable location, the consequences of the enemy's attack on this site can be reduced to a large extent. In order to achieve the objectives of the research, the selected indicators affecting the location of the warehouse of essential items were extracted based on the passive defense approach for the dynamic population; . Therefore, five criteria 1) spatial, physical, 2) economic, 3) demographic, 4) security and defense and 5) natural, geographical and environmental were determined as effective criteria for the location of warehouses of essential items, a total of 22 indicators affecting location identified and using the hierarchical analysis process of AHP, their relative weight has been calculated And the GIS environment was used to prepare the map. After performing mathematical calculations, the highest amount of importance coefficient was assigned to the sub-criterion of access to communication network (0/155) and the lowest amount related to climatic conditions (0/015). Based on the application of the coefficients of the importance of the criteria and by using the overlap of the obtained spatial information maps, areas for the establishment of warehouses of essential items were zoned in Dezful city based on the range from completely suitable to completely unsuitable. Completely suitable and suitable have covered the area of 7 and 32% of the region, respectively. The results show that these places are mainly in the eastern and southeastern half of the city, including Farhang Shahr, Baharan, Payam Avaran, Negar, Taleghani, Modares, Moqavemat, and sevom Shaaban Koy, as well as parts of the streets of Ferdowsi and Imam Khomeini are located in the north.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Essential Items Storage
 • Dezful City

Smiley face

 • Mohammadi De Cheshmeh, “The Measuring of Connectivity in Urban Texture of Karaj Facing with Hazards,” MJSP. vol. 18 , no. 3 , pp. 53-78 , 2015. (In Persian).
 • Sadeghi and A. Haghzad, “Application of passive defense principles and approaches in urban planning with emphasizing land use (Case Study Ramsar),” Research Journal of Fisheries © 2015 AENSI Publisher All rights reserved, 2015.
 • Mohammadpour, A. H. Zarghami and Saeed Zarghami, “Investigation and Evaluation of Vulnerable Zones and Elements of the City from the Passive Defense view Case study: City of Sanandaj”, Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), vol. 26, no. 102, 2017. (In Persian).
 • A. Dehkhoda, “ Dehkhoda Dictionary,”  Tehran University Press and Publishing, Tehran vol. 4, pp.    37 - 38, 1351. (In Persian)
 • A. Faraji Sabokbar, M. Omidipoor, M. Modiri, and Bastaminia, “Providing a model for zoning of Ahvaz City based on Sorting of alternatives by similarity to profile (SSP),” Emergency Management, vol. 3, no. 2, pp. 45-56, 2015. (In Persian)
 • R. Fallahi, “Documentation of the Underground Cu Chi Tunnels, as Rural Vietnamese Resistant, from a Passive Defense Perspective,” JHRE, vol. 33, no. 147, pp. 51-64, 2014. (In Persian)
 • A. Khamenei, “The general policies of the system in matters of passive defense ,” 2009. (In Persian)
 • B. Rukni, “The risk of parasitic diseases and their prevention during natural and intentional disasters,” the first scientific research conference on rescue and relief management, 2002. (In Persian)
 • “improve public safety,” Safety Science, pp. 18–24, 2016. (In Persian)
 • La Rosa and F. Martinico, "Assessment of hazards and risks for landscape protection planning in Sicily," J. Environ. Manage, 127(Supplement), pp. 155–167, 2013.
 • Pan and H. Wei, "Blue Book of Cities in China: Annual Report on Urban Development of China," Social Sciences Academic Press, Beijing, China , no. 8, 2015.
 • Movhadinia, "Principles and basics of passive defense, "Malek Ashtar University of Technology, Tehran, 2010. (In Persian)
 • Moteff, C. Claudia, and F. John, "Critical Infrastructures: What makes on Infrastructure, "Report for Congress, The Library of Congress, Washington D.C, 2002.
 • M. Esfahani, "Nutrition and health in Savaneh, "the first scientific research conference on relief and rescue management, 2002. (In Persian)
 • Rahmati nia and D. Mokhtari, "Placement of Defense Centers from the Perspective of Passive Defense in the Country’s Northwestern Regions the Using Geographical Information System (GIS)," Passive Defense Quarterly, vol. 12, pp. 65-80 , 2021. (In Persian)
 • Vahdani Charzekhon , A. Harasani , V. AbediBizeki, and M. H. Ghadi, "Site Selection of Multi-Purpose Urban Shelters with Passive Defense Approach (Case Study: Bojnourd City)," Passive Defense Quarterly, vol. 12, pp. 49-58, 2021. (In Persian).
 • Beiranvand and K. Momeni, "Zoning of residential areas with the approach of passive defense in line with the security of citizens in the GIS environment (case study: Dezful city)," journal of police Geography, vol. 7, pp. 1-20, 2019. (In Persian)
 • Ghalandarian gol khatmi, "Criteria Collection for Essential Items Storage Locating with Passive Defense Approach, "Scientific Journal of Passive Defense, vol. 6, no. 2, pp. 1-11, 2015. (In Persian)
 • L. Saaty, "The analytical Hierarchy process," McGroww-Hill, Inc, p. 270, 1980.
 • Qudsipour, “AHP Hierarchical Analysis Process,” Amir Kabir University of Technology Publications, 11th edition, 2012. (In Persian)
 • L. Saaty, "A scaling method for priorities in hierarchical structure," J. Math. Psychol., vol. 15, pp. 228–234, 1977.