ارزیابی و آمایش دفاعی شهر ارومیه با بهره گیری از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آمایش دفاعی در کشوری مانند ایران می‌تواند در جهت برنامه‌ریزی و ایجاد موانعی برای بازدارندگی از حملات دشمن و به‌حداقل‌رساندن آسیب‌پذیری‌ها در شهرها و در راستای مسائل توسعه پایدار و امنیت شهرها، جوامع و زیرساخت‌های مهم شهری استفاده نمود. در این راستا پژوهش حاضر به پهنه‌بندی شهر ارومیه با رویکرد آمایش دفاعی پرداخته است. نوع تحقیق بر اساس اهداف کاربردی و ماهیت توصیفی تحلیلی است. به همین منظور ابتدا با مطالعه منابع مرتبط با رویکرد آمایش دفاعی و پدافند غیرعامل تعداد 6 معیار و 22 زیر معیار با توجه به در دسترس بودن اطلاعات برای شهر ارومیه انتخاب شده است. محاسبه وزن شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ANP در نرم افزار Super Decision انجام گرفت. سپس با وارد کردن شاخص ها به محیط GIS و پیاده­سازی آن ها بر گستره شهر، نقشه­های مربوط به هر شاخص تولید شد؛ از تلفیق نقشه های زیرمعیارهای مربوط به هر معیار، نقشه پهنه بندی بر اساس آن معیار خاص و در نهایت از تلفیق این نقشه­های 6 گانه، پهنه­بندی نهایی آمایش دفاعی شهرارومیه به دست آمد. نتایج حاصل از نقشه همپوشانی معیار ها نشان می­دهد حدود 17درصد از سطح شهر در پهنه آسیب پذیری زیاد و 26 درصد در پهنه آسیب­پذیری متوسط و 55 درصد در پهنه آسیب­پذیری کم قرار گرفته است . در ادامه جهت رتبه­بندی مناطق از مدل تصمیم­گیری SAW استفاده شده است که حاکی از آسیب­پذیری منطقه 2 و 4 بیشتر از مناطق 3 و 1 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Defense Survey of Urmia City Using GIS

نویسندگان [English]

  • Asghar Abedini 1
  • َAmir Sheikhi 2
1 Urban Planning Department, Urmia University
2 Urban Management, Faculty of Faculty of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Passive Defense in a country like Iran can be used to plan and create barriers to deter enemy attacks and minimize vulnerabilities in cities and in line with the issues of sustainable development and security of cities, communities and important urban infrastructures. In this regard, the present research has dealt with the zoning of Urmia city with a defense-oriented approach. The type of research is based on applied goals and a descriptive analytical nature. For this purpose, first by studying the sources related to the approach of defense and non-active defense, the number of 6 criteria and 22 sub-criteria have been selected according to the availability of information for the city of Urmia. The index weights were calculated using the ANP network analysis process in the Super Decision software. Then, by entering the indicators into the GIS environment and implementing them on the city, maps related to each indicator were produced; From the integration of sub-criteria maps related to each criterion, a zoning map was obtained based on that specific criterion, and finally, from the integration of these 6 maps, the final zoning of the defense area of Urmia city was obtained. The results of the criteria overlap map show that about 17% of the city is in the high vulnerability zone, 26% in the medium vulnerability zone and 55% in the low vulnerability zone. In the following, the SAW decision-making model was used to rank the regions, which indicates the vulnerability of regions 2 and 4 more than regions 3 and 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Defense Planning
  • Urmia City
  • Vulnerability
  • Non-Active Defense
  • Network Analysis Pprocess
  • GIS Geographic Information System

Smiley face

[1] P. Zaviyar, H. Hosseini Amini, and M. R. Droodi, “Urbanization based on passive defense,” Tehran: Publications of the Iranian Geographical Society, 2015.
[2] M  Kaldor, “New and old wars: organized violence in a global era” .Cambride: Cambridge university press, 1999.
[3] S Amini Varki, M Mediri, F Shamsai Zafarkandi, and A Ghanbari Nesab, “Identifying the viewpoints governing the vulnerability of cities to environmental hazards and extracting the influential components in it using Q method”, Crisis Management, 3 (special issue of Non-Agent Defense Week 93), 18-5. 20`8.
[4]M  Mughli, A Mottaqi, H  Hosseini Amini, “Passive Defense, National Security and the City” , Tehran: Chosen Publishing. 2014.
[5] S Shahidi, “Zoning of urban defense of Tehran using ANP network analysis process model and Fuzzy Logic” , master's thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences2016.
[6] F Recchia, Immigration, politics and violence in urban France: between fiction and facts. Journal of Environmental Crisis, 12 (9), pp 20-42.2005.
[7] J Johansson, and H Hassel,  “An Approach Modeling Interdependent Infrastructures in the Con text of Vulnerability Analysis” , Reliability Engineering& System Safety, 95 (12), 1335- 1344. 2010
[8] D Bostenaru, l Armas, A Goretti, D Ioane, M Diaconescu, C Florina, G Garbacea, “ Earthquake Hazard Impact and Urban Planning”, 10.1007/978-94-007-7981-5.2014
[9]. M Pourmohammadi, K Maleki, F Brandcom, A Shafaati, “Urban planning according to passive defense with emphasis on the evaluation and optimal planning of urban land use (case example of Sanandaj city)”,  Sepehr Scientific-Research Quarterly of Geographical Information, 21(83), 97-107.2011
[10] A Aftab, A Houshmand, F Piri, “evaluating the vulnerability of Urmia city with passive defense approach”,  Geography and Development of Urban Space, 61-79.2017.
[11]. M Yazdani, A Seydin, “A review of the city's vulnerability from the point of view of passive defense of Ardabil city”, Scientific-Research Quarterly of Geographical Information, Volume 25, Number 100. 2014
[12]. A Shakiba Menesh, J Hashemi Pasharaki, “urban design from the perspective of passive defense”, Bostan Hamid Publishing House, Tehran. 2013
[13] A Shahyundi, H Sheikhi, “evaluation of urban vulnerability based on non-active defense of Hamedan city”, physical development planning scientific journal, third year, number 4.2017
[14] M Ghanbari, and M Abedi,. “Optimum location of urban shelters, with passive defense approach using FAHP method and ARC GIS software”,  Passive Defense Quarterly, 13(3),             25-36.2022
[15] M Rehani, “investigation of non-active defense in Switzerland” , Monthly Research of Nations, Volume: 1, Number: 2. 2014.
[16] M  Eslah, “Strategies for improving the level of passive defense in the city structure” , master's thesis, urban planning, Tarbiat Modares University, Faculty of Arts and Architecture.2017.
[17] D Alexander,” From Civil Defence to Civil Protection and Back Again” , Disaster Prevention and Management, 11 (3),    209-213. 2002.
[18] N Dighe, J Zhuang and  V.M Bier,  “Secrecy in defensive allocations as a strategy for achieving more cost-effective attacker deterrence”, International Journal of Performability Engineering, Special Issue on System Survivability and Defense against External Impacts 5.2.2009.
[19] P Sinha, Disaster Vulnerabilities and Risks, Trends, Concepts, Classifications and Approaches. Indian: SBS Publishers & Distributers. 2006.
[20] FEMA “Referense Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings” (FEMA 426), FEMA, Washington, D.C.2003.
[21] Expert Committee on Topic 21 –“ Passive Defense Topic 21 of National Building Regulations” , Ministry of Roads and Urban Development, Tehran: Construction and Housing Research Center.2013.
[22] A Abolhosni, “Non-Active Defense Publication No”, 4 - Architecture and Urban Design in Iran, Tehran, Dept. of Non-Active Defense, Khatam Al-Anbiya Air Defense Base (pbuh).2004.
[23] J Coaffee, “Terrorism, Risk and the Global City”, Towards Urban Resilience. 1-361.2009
[24] K Ziyari, Planning new cities; 7th edition, Tehran, Semit. 2015.
[25] Consulting Engineers of Haqtam Project, “Comprehensive Studies of Urmia Transport and Traffic”, First Edition, Urmia Municipality, Urmia City Transport and Traffic Organization. 2007.
[26] K Ziari; M Akbarpour Saraskanroud; H Salami, and A Abedini, “comparative study of the reasons for not realizing the goals of new cities in Iran by applying the ANP method, Geografia magazine”. fifth year No. 12 and 13, pp. 117-139. 2016.
[27]  E Zebardest, “Application of ANP network analysis process in urban and regional planning”, Fine Arts-Architecture and Urban Planning. Number 41, pp. 79-90.2010.
[28] F. Haswan, “Decision Support System For Election Of Members Unit Patients Pamong Praja,” Int. J. Artif. Intell. Res., vol.1, no. 1, p. 21, 2017, doi: 10.29099/ijair.v1i1.14.
[29] Iran National Gas Company,  Iran's Gas in Industry magazine.1997.
[30] Pars Naqsh Jahan Consulting Engineers, “detailed design of Tehran”, District 6.2006.