ارائه الگوی ارتباط بین عوامل مؤثر در ساخت و برپایی بیمارستان‌های صحرایی با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران، ایران.

چکیده

از بارزترین جنبه‌های موفق مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران جنگ تحمیلی، مدیریت امداد به مجروحان در قالب برپایی بیمارستان‌های صحرایی نظامی با رویکردهای پدافند غیرعامل بود. به‌طوری‌که اقدام یادشده از ایجاد یک چادر و یا یک چارچوب مسقف برای امدادرسانی در اوایل جنگ، به ساخت بیمارستان‌های صحرایی با لحاظ الزامات پدافند غیرعامل (بیمارستان‌های صحرایی ضدّ انفجار با استفاده از سازه‌های بتنی استتار شده در عمق زمین) توسعه یافت. در نتیجه این اقدام متوسط مدت زمان اعزام مجروحین جنگی دوران دفاع مقدس در برخی از جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به مراکز درمانی در اواخر دوران جنگ تحمیلی و با رعایت الزامات پدافند غیرعامل به کمتر از یک ساعت کاهش یافت. عوامل مختلفی در ساخت و برپایی بیمارستان صحرایی مؤثر است که می­تواند ضمن رعایت الزامات پدافند غیرعامل، منجر به بهبود عملکرد بیمارستان و کاهش ریسک­های ساخت و برپایی آن شود. شناسایی این عوامل در قالب الگویی علمی در دوران بروز بحران‌های غیرنظامی (نظیر بحران ناشی از اپیدمی کووید-19) در ساخت و برپایی بیمارستان صحرایی غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین این عوامل به‌منظور تسهیل مدیریت و ارائه خدمات به مجروحان در دوران جنگ و بحران­های احتمالی با رویکرد پدافند غیرعامل انجام گرفت. در همین راستا در پژوهش حاضر، یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی طراحی و آزمون گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است که در آن از معادلات ساختاری اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان علمی- نظامی هستند که 17 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدف‌مند و روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، روش‌ مصاحبه ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته مشتمل بر شش بُعد، 11 عامل و 66 سنجه است. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج معیار­های الگوی اندازه­گیری (معیار­های قابلیت اطمینان سنجه، پایایی الگوی اندازه‌گیری و واگرایی-همگراییِ سازه­های الگو) و نیز معیارهای الگوی ساختاری (معیارهای ضریب تعیین و تناسب پیش­بینی الگو) حاکی از برازش مطلوب الگوی پیشنهادی دارد. همچنین بر اساس نتایج t-Value، فرضیه اصلی و همه فرضیه‌های فرعی تأیید شدند. نتایج حاکی از تأثیر مستقیم بُعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» بر ابعاد «تأمین منابع مالی برای فراهم‌آوری تجهیزات تخصصی شناسایی و درمانی»، «فراهم‌آوری زیرساخت‌های عمومی و تخصصی» و نیز «فراهم‌آوری منابع انسانی» است. البته  بُعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» بر ابعاد «کیفیت امور درمانی» و «کیفیت آماد و پشتیبانی» بیشترین تأثیر را دارد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر اینکه بُعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» به‌طور مستقیم، مثبت و معناداری بر ابعاد «فراهم‌آوری زیرساخت‌های عمومی و تخصصی» و نیز «فراهم‌آوری منابع انسانی بیمارستان» تأثیر می‌گذارد؛ بُعد «تأمین منابع مالی برای فراهم‌آوری تجهیزات تخصصی شناسایی و درمانی»، نیز نقش میانجی‌گری کامل در این دو رابطه ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model to Identify the Relationship Between Effective Factors in the Construction and Establishment of Field Hospitals with a Passive Defense Approach

نویسندگان [English]

 • mohammad abbasian 1
 • shayan shaporian 2
1 Imam Ali University (AS)
2 Construction Management
چکیده [English]

One of the most obvious aspects of successful management and planning during the imposed war was the management of aid to the wounded in the form of establishing military field hospitals with passive defense approaches. So that the aforementioned action was developed from creating a tent or a roofed frame for relief at the beginning of the war to the construction of field hospitals in terms of passive defense requirements. In this way, the average duration of sending war wounded during the holy defense period in some fronts of the battle of right against falsehood to medical centers was reduced to less than one hour at the end of the imposed war, and by complying with the requirements of passive defense. Various factors are effective in the construction and establishment of a field hospital, which can lead to the improvement of the hospital's performance and reduce the risks of its construction and establishment while meeting the requirements of passive defense. Identifying these factors in the form of a scientific model during the occurrence of civilian crises in the construction and establishment of a civilian field hospital with a passive defense approach is also of great importance. The current research was conducted to identify the relationship between these factors to facilitate the management and provision of services to the wounded during the war and possible crises with the approach of passive defense. For this purpose, a main hypothesis and nine sub-hypotheses were designed and tested. This research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of method, in which exploratory structural equations were used. The statistical population includes military-scientific experts, 17 of whom were selected by purposeful sampling and the Delphi method until theoretical saturation was reached. The data collection tool is a structured interview method and a researcher-made questionnaire consisting of six dimensions, 11 factors, and 66 measures. Confirmatory factor analysis and PLS software were used to test the hypotheses. The results of the measurement model criteria (measurement reliability criteria, measurement model reliability, and divergence convergence of the model constructs) as well as the structural model criteria (determination coefficient criteria and model prediction suitability) indicate the optimal fit of the proposed model. Also, based on the t-value results, the main hypothesis and all sub-hypotheses were confirmed. The results indicate the direct effect of the "quality of management and command of the field hospital" dimension on the dimensions of "providing financial resources for providing specialized identification and treatment equipment", "providing general and specialized infrastructure of the field hospital" as well as "providing human resources of the field hospital". Of course, the "field hospital management and command quality" dimension has the greatest impact on the "field hospital treatment quality" and "field hospital readiness and support quality" dimensions. Also, the results showed that in addition to the dimension of "field hospital management and command quality" directly, positively, and significantly affects the dimensions of "providing general and specialized field hospital infrastructure" as well as "providing field hospital human resources"; The dimension of "providing financial resources for the provision of specialized identification and treatment equipment" also plays a full mediating role in these two relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Field Hospital
 • Passive Defense
 • Management and Command
 • Treatment
 • Infrastructure
 • Human Resources
 • Financial-Administrative
 • and Logistic

Smiley face

 • Shapoorian, M. Abbasian. “The evolution and progress of science and technology in the field of field hospitals in the holy defense”, the first national conference on the place of science and technology in defense, Tehran, Iran. 1401. (In Persian).
 • Tahmasebipour. “The evolution of the field hospital during the Holy Defense period”, studies of the Holy Defense; 12(3): 5.30. 2012. (In Persian).(20.1001.1.1683870.1395.26.3.7.4).
 • Abbasian, and Sh. Shapoorian. “Identifying and prioritizing effective dimensions, factors, and metrics in the construction of field hospitals, taking into account the aspects of passive defense (case study: field hospitals during the sacred defense period)”, passive defense. 13(4), in progress. 1401. (In Persian). (20.1001.1.20086849.1402.14.2.7.9).
 • Valdenebro, F. Gimena, , J. Lopez. “The Transformation of a trade fair and exhibition center into a field hospital for covid-19 Patients via multi-utility Tunnels, Tunneling, and underground space technology”, 113(4): 1-8. 2021. (10.1016/j.tust.2021.103951).
 • Zainal-Deen et.al .” Prevalence of depression and anxiety among male patients with covid-19 in the essayer field hospital”, Qatar medical journal, (3): 141-155. 2021. (10.5339/qmj.2021.68)
 • Asgharian Jedi, M. Qobadi. “Explosion-proof field hospitals in Iran”, Safa, 26(74): 127-150. 2015. (In Persian). (20.1001.1.1683870.1395.26.3.7.4)
 • Ghanjal, A. Amerion, N. Behroozinejad, M. Motaghi. “Field hospitals during the war between Iraq and Iran”, Military Medicine, 6(2): 143-152. 1383. (In Persian)
 • Firouzkouhi. “Experiences of the civilian Iranian operating room nurses: A historical survey of the Iran-Iraq”, Journal of Nursing and midwifery sciences, pp: 41-51. 2016. (10.18869/acadpub.jnms.3.1.41)
 • Nowrozi. “Culture of Defense and Security”, Tehran: Sina Publications. 1385. (In Persian)
 • Mohammadzadeh. “Health in battle, Tehran”, IRGC Joint Headquarters Deputy Education and Manpower. 1386. (In Persian)
 • Ahmad-Khan; S. Ahmed, S. Vambol, V.Vambol. “Field hospital wastewater treatment scenario”, Ecological questions, 30(3): 57-69. 2019. (10.12775/eQ.2019.022)
 • Chaudhary, E. Howell, J. Ficke, L. Wortman, G. Benton, G. Deol. “Caring for patients at a COVID-19 field hospital”, Society of Hospital Medicine, 6(5): 1-3. 2021. (10.12788/jhm.3551)
 • Hosseinpour. “Identifying the opportunities of using light commercial vehicles in the development of mobile medical clinics”, master's thesis. University of Tehran. 2014. (In Persian). (10.22059/JED.2016.59862)
 • Westhuizen, N. Hussey, . Zietsman, M. Saldulker, N. Manning, K. Dave, J.A. Bulajic.” BLow mortality of people living with diabetes mellitus diagnosed with covid-19 and managed at a field hospital in western cape province”, SAMJ Research, 111(10): 960-967. 2021. (10.7196/samj.2021.v111i10.15779)
 • Mousavi Jazayerizadeh. “Shahid Fatemi field hospital provides services to patients with covid-19 in Bandar Abbas”. military medicine 22(10): 991-992. 2019. (In Persian). (10.30491/JMM.22.10.991)
 • Kolivand, H. Kazemi. “Improving productivity in hospitals”, Tehran: Mirmah. 2012. (In Persian)

 

 • Hariri, H. Sajjadi. “Examining challenges and solutions to improve productivity in hospitals and medical centers”, National productivity conference, Tehran, Iran. 1386. (In Persian)
 • Irajian, Gh. Farid Alaei. “Establishing a field hospital; A report of a disaster preparedness exercise”. Emergency Medicine of Iran. 3(3): 115-118. 2015. (In Persian).
 • Atash Panjeh, F. Dastdadeh, Z.Parbin. “Investigation of field hospitals from the point of view of passive defense”. National conference on passive defense and sustainable development. Tehran Iran.2015. (In Persian)
 • Hosseini. “Evaluation of the structure of field hospitals based on the analysis of experiences during the war”. safe city 1(3), 1-18. 2017. (In Persian)
 • Baughman. R. Hirshberg, L. Lucas, E. Suarez, D. Stockman, et al. “Pandemic care through collaboration: Lessons from a COVID-19 field hospital”, Journal of the American Medical Directors Association, 21(11): 1563-1567. 2020. (10.1016/j.jamda.2020.09.003)
 • Azarmi, A. Pishgooie, S. Sharififar, H. Khankeh, Z. Hejripour. “Disaster risk management challenges in military hospitals: a qualitative study”. Journal of Education and Health Promotion, 11: 167-175. 2022. (10.4103/jehp.jehp_690_21)
 • Sawadkohi Far, H. Atash Panjeh. “Principles of hospital architecture design with emphasis on passive defense”. First Edition. 2015. (In Persian)
 • Rezaei, S. Dai Karimzadeh, M.Fadai, A. Etebarian, H. Bahrami. “Investigating the relationship between providing financial, physical, legal, and human resources in the health insurance program implementation for villagers and nomads of the country's health insurance organization”. Iran health insurance. 2(1): 21-29. 2018. (In Persian)