بررسی تاثیر استفاده از سیستم جداساز لرزه ای به منظور بهبود رفتار ساختمان های بتنی با درجه اهمیت خیلی زیاد و دارای سیستم مقاوم باربر جانبی دوگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

سامانه جداساز لرزه­ای به لحاظ عملکردی، یکی از بهترین سامانه­های مقاوم باربر جانبی در ساختمان‌های بتنی می­باشد. استفاده از جداساز لرزه­ای در سازه، باعث افزایش شکل­پذیری، جذب انرژی بالا و همچنین بهبود پایداری کل سازه می شود. برابر آیین نامه 2800، ساختمان‌های مورد استفاده در اماکن نظامی و انتظامی جزء ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد به حساب می‌آیند. لذا برابر اصول پدافندی، عدم خرابی این سازه‌ها و قابلیت بهره­برداری از آنها پس از وقوع زلزله‌های شدید، مهم و حیاتی است. به همین خاطر، در این مطالعه، رفتار سازه‌ای یک ساختمان با کاربری انتظامی، با لحاظ کردن جداساز لرزه­ای لاستیکی با پلیمرهای تقویت شده با فیبر (FRP) در آن، به­منظور بررسی بهبود عملکرد لرزه‌ای و جلوگیری از تخریب سازه پس از زلزله، بررسی شده است. این سازه تحت تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی(پوش اور)، دینامیکی غیرخطی، دینامیکی غیرخطی افزاینده (IDA) قرار گرفته است. سپس منحنی شکنندگی حاصل از این تحلیل‌ها برای سازه مورد نظظر استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شاخص‌های رفتار لرزه­ای سازه­ای به دست آمده از تحلیل‌های پوش­آور، تاریخچه­ زمانی، IDA و منحنی شکنندگی؛ بیانگر آن است که سازه­ جداسازی شده داری تغییرمکان جانبی نسبی کمتر نسبت به همان سازه بدون جداساز بوده است. همچنین پایداری، ظرفیت و برش پایه سازه جداسازی شده بهتر از سازه بدون جداساز می­باشد. به­طور کلی برای سازه‌های مجهز به جداساز لرزه‌ای، احتمال گذشتن آنها از هر سطح عملکرد نسبت به سازه‌های بدون جداساز، دیرتر رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Using a Seismic Isolation System to Improve the Behavior of Concrete Buildings with a Very High Degree of Importance and with a Double Side Bearing Resistant System

نویسنده [English]

  • Ali Kachooee
Department of Engineering and Passive Defense, Faculty of Organizational Resource Science and Technology
چکیده [English]

Functionally, the seismic isolation system is one of the best lateral bearing resistant systems in concrete buildings. The use of seismic isolators in the structure increases ductility, absorbs high energy, and improves the stability of the entire structure. According to Regulation 2800, the   buildings used in military and law enforcement places are considered very important buildings. Therefore, according to the principles of defense, the non-destruction of these structures and the ability to use them after severe earthquakes are important and vital. Therefore, in this study, the structural behavior of a building with police use, considering the rubber seismic isolator with   fiber-reinforced polymers (FRP) in it, in order to improve the seismic performance and prevent        destruction after the earthquake, is investigated has been This structure has been subjected to   non-linear static (overlay), non-linear dynamic, and incremental non-linear dynamic (IDA)     analyses, and its fragility curve has been obtained and analyzed. The results of the parameters of structural seismic behavior obtained from the analysis of wear, time history, IDA and fragility curve; It indicates that the isolated structure has less drift than the same structure without isolator, and the stability, capacity and base shear of the isolated structure is better than the structure  without isolator. In general, for structures equipped with seismic isolators, the probability of  passing each performance level occurs later.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Static Analysis
  • Nonlinear Dynamic Analysis
  • Incremental Nonlinear Dynamic Analysis
  • Failure Curve
  • Rubber Seismic Isolator with FRP Fibers

Smiley face

[1] J. M. Kelly and F. Naeam, “Design of Seismic Isolated Structures: From Theory of Practice,” John Wiley & Sons, New York, 1999.
[2] F. Naeim, “Design of seismic isolated structures: from theory to practice,” John Wiley & Sons, 1999.
[3]  S. Mahin, V. Bertero, A. Chopra and R. Collins, “Response of the Olive View Hospital Main Building During the San Fernando Earthquake”, Earthquake Engineering Research Center, University of California, 1979.
[4]  A. Chopra and R. K. Goel, “A modal Pushover Procedure to estimate seismic demands for buildings, Summery and evaluation ,“ fifth National conference on Earthquake, Istanbul,Turkey, 2003.
[5] S. Bahrami and A. A. Puri Rahim, “Technical investigation of precast concrete defense headquarters resistant to blast loads,” Passive Defense J., vol. 5, pp. 15-25, 2023. DOR: 20.1001.1.20086849.1402.14.3.2.6 (In Persian)
[6] M. Razmand and M. Kamali, “Investigating the seismic performance of basic seismic isolators for concrete buildings with irregular plans,” 10th National Congress of Civil Engineering, 2014. (In Persian)
 [7] R. Hoseini Vaez, H. Naderpour and R. Carneiro Barros, “ Influence of equivalent pulses of near fault ground motions on base-isolated RC structures” Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN, 2015.
[8]  R.J. Williams, P. Gardoni and J.M. Bracci, “Decision analysis for seismic retro_t of structures,” Struct. Saf., vol. 31(2), pp. 188-196, 2009. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2008.06.017
[9]  C. M. Hutt, I. Almufti, M. Willford and et al., “Seismic loss and downtime assessment of existing tall steelframed buildings and strategies for increased resilience,” J. Struct. Eng., vol. 142(8), pp. 12, 2016. 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001314
 
[1] J. M. Kelly and F. Naeam, “Design of Seismic Isolated Structures: From Theory of Practice,” John Wiley & Sons, New York, 1999.
[2] F. Naeim, “Design of seismic isolated structures: from theory to practice,” John Wiley & Sons, 1999.
[3]  S. Mahin, V. Bertero, A. Chopra and R. Collins, “Response of the Olive View Hospital Main Building During the San Fernando Earthquake”, Earthquake Engineering Research Center, University of California, 1979.
[4]  A. Chopra and R. K. Goel, “A modal Pushover Procedure to estimate seismic demands for buildings, Summery and evaluation ,“ fifth National conference on Earthquake, Istanbul,Turkey, 2003.
[5] S. Bahrami and A. A. Puri Rahim, “Technical investigation of precast concrete defense headquarters resistant to blast loads,” Passive Defense J., vol. 5, pp. 15-25, 2023. DOR: 20.1001.1.20086849.1402.14.3.2.6 (In Persian)
[6] M. Razmand and M. Kamali, “Investigating the seismic performance of basic seismic isolators for concrete buildings with irregular plans,” 10th National Congress of Civil Engineering, 2014. (In Persian)
 [7] R. Hoseini Vaez, H. Naderpour and R. Carneiro Barros, “ Influence of equivalent pulses of near fault ground motions on base-isolated RC structures” Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN, 2015.
[8]  R.J. Williams, P. Gardoni and J.M. Bracci, “Decision analysis for seismic retro_t of structures,” Struct. Saf., vol. 31(2), pp. 188-196, 2009. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2008.06.017
[9]  C. M. Hutt, I. Almufti, M. Willford and et al., “Seismic loss and downtime assessment of existing tall steelframed buildings and strategies for increased resilience,” J. Struct. Eng., vol. 142(8), pp. 12, 2016. 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001314
[10] Road, Housing and Urban Development Research Center, “" Regulations for the design of buildings against earthquakes,” 4th edition, 2019. (In Persian)
[11] Ministry of Roads and Urban Development, Housing and Building Research Center, “National building regulations of Iran, topic 9, design and implementation of reinforced concrete buildings,” 4th edition, 2014. (In Persian)
[12] Ministry of Roads and Urban Development, Housing and Building Research Center, “Iran's national building regulations, the sixth topic of loads on the building,” 3rd edition, 2014. (In Persian)
[13] Road, Housing and Urban Development Research Center, “Publication 523, a guide to the design and implementation of seismic isolation systems in buildings,” 1st edition, 2019.
[14] A. A. Aghakuchak, Gh. Dehghani Ashkzari and M. Kokabi, “Laboratory investigation of the performance of fiber-reinforced elastometer seismic isolators,” Technical Faculty of Tehran University J., vol. 41(6), pp.739, 2007.https://sid.ir/paper/14095/fa (In Persian)
[15] Country Management and Planning Organization, Vice President of Technical Affairs, Office of Technical Affairs, compilation of criteria and reduction of vulnerability caused by earthquakes, “Publication 360, guidelines for seismic improvement of existing buildings,” 2006.
[16] American Society of Civil Engineers ,“Fema 356 : Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings in Rehabilitation Requirements,”, Washington, DC, USA, 2000.
[17]  M. Yasin, “Seismic Behavior of X-Braced Frames with Lower Grade Steel by using Fragility Curves under Near-Field Earthquakes”, Master's thesis, Bomehen Azad Univ., 2020.
[18]  S. Mahin, V. Bertero, A. Chopra and R. Collins, R., “Response of the Olive View Hospital Main Building During the San Fernando Earthquake”, Earthquake Engineering Research Center, University of California,1979.
[19] K. K. Yadav, V. K. Gupta., “Near-fault fling-step ground motions: characteristics and simulation”, Soil Dyn Earthq Eng vol. 101 pp. 90 -104, 2017. 10.1016/j.soildyn.2017.06.022
[20] H. Moghadam, “Earthquake engineering, basics and application,” 4th edition, Tehran, Farhang, 2007. (In Persian)
[21] Federal Emergency Management Agency (FEMA), “P 695 Quantification of Building Seismic Performance Factors”,Washington, D.C., USA, 2009.
[22] Niknam, Ahmadi , and Mahdavi, “Identity Studies in Seismic Structure of Structures”, 5th National Congress of Civil Engineering,  University of Mashhad, Iran, 2010.
[23] Niknam, Khorrami, and Motahar, “Study of IDA performance in seismic evaluation of special steel bending frames”, Semnan University, Iran, 2011.
[24] Department of Homeland security Emergrncy preparedness and Response Directorate mitigation, “HUZUS”, Division Washington,D.C. 2003.
[25] H. Kazemi, M . Ghafory-Ashtiany, and A. Azarbakht, “Effect of Epsilon-based Record Selection on Fragility Curves of Typical Irregular Steel Frames with Concrete Shear Walls in Mashhad City", IJASE, vol. 5, pp.1-11, 2013. http://www.advancedstructeng.com/content/5/1/23
[10] Road, Housing and Urban Development Research Center, “" Regulations for the design of buildings against earthquakes,” 4th edition, 2019. (In Persian)
[11] Ministry of Roads and Urban Development, Housing and Building Research Center, “National building regulations of Iran, topic 9, design and implementation of reinforced concrete buildings,” 4th edition, 2014. (In Persian)
[12] Ministry of Roads and Urban Development, Housing and Building Research Center, “Iran's national building regulations, the sixth topic of loads on the building,” 3rd edition, 2014. (In Persian)
[13] Road, Housing and Urban Development Research Center, “Publication 523, a guide to the design and implementation of seismic isolation systems in buildings,” 1st edition, 2019.
[14] A. A. Aghakuchak, Gh. Dehghani Ashkzari and M. Kokabi, “Laboratory investigation of the performance of fiber-reinforced elastometer seismic isolators,” Technical Faculty of Tehran University J., vol. 41(6), pp.739, 2007.https://sid.ir/paper/14095/fa (In Persian)
[15] Country Management and Planning Organization, Vice President of Technical Affairs, Office of Technical Affairs, compilation of criteria and reduction of vulnerability caused by earthquakes, “Publication 360, guidelines for seismic improvement of existing buildings,” 2006.
[16] American Society of Civil Engineers ,“Fema 356 : Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings in Rehabilitation Requirements,”, Washington, DC, USA, 2000.
[17]  M. Yasin, “Seismic Behavior of X-Braced Frames with Lower Grade Steel by using Fragility Curves under Near-Field Earthquakes”, Master's thesis, Bomehen Azad Univ., 2020.
[18]  S. Mahin, V. Bertero, A. Chopra and R. Collins, R., “Response of the Olive View Hospital Main Building During the San Fernando Earthquake”, Earthquake Engineering Research Center, University of California,1979.
[19] K. K. Yadav, V. K. Gupta., “Near-fault fling-step ground motions: characteristics and simulation”, Soil Dyn Earthq Eng vol. 101 pp. 90 -104, 2017. 10.1016/j.soildyn.2017.06.022
[20] H. Moghadam, “Earthquake engineering, basics and application,” 4th edition, Tehran, Farhang, 2007. (In Persian)
[21] Federal Emergency Management Agency (FEMA), “P 695 Quantification of Building Seismic Performance Factors”,Washington, D.C., USA, 2009.
[22] Niknam, Ahmadi , and Mahdavi, “Identity Studies in Seismic Structure of Structures”, 5th National Congress of Civil Engineering,  University of Mashhad, Iran, 2010.
[23] Niknam, Khorrami, and Motahar, “Study of IDA performance in seismic evaluation of special steel bending frames”, Semnan University, Iran, 2011.
[24] Department of Homeland security Emergrncy preparedness and Response Directorate mitigation, “HUZUS”, Division Washington,D.C. 2003.
[25] H. Kazemi, M . Ghafory-Ashtiany, and A. Azarbakht, “Effect of Epsilon-based Record Selection on Fragility Curves of Typical Irregular Steel Frames with Concrete Shear Walls in Mashhad City", IJASE, vol. 5, pp.1-11, 2013. http://www.advancedstructeng.com/content/5/1/23