پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365

نویسندگان

تهران

چکیده

در این تحقیق، 48 طرح اختلاط با روش شبیه‌سازی عددی و تحلیل نرم‌افزاری از نظر مقاومت در برابر سولفات مقایسه شده‌اند. سه نسبت آب به سیمان 0.35، 0.4 و 0.45 در نظر گرفته شده است و در این نسبت‌های آب به سیمان، از درصد‌های وزنی مختلف سرباره، میکروسیلیس و خاکستر بادی استفاده شده ‌است. سرباره از 0 تا 40 درصد، میکروسیلیس از 0 تا 15 درصد و خاکستر بادی از 0 تا 50 درصد استفاده شده‌ است. نتایج نشان داد که کاهش نسبت آب به سیمان از 0.45 به 0.35 باعث افزایش عمر بتن به میزان 0.8 سال شده‌ است. در حالی که افزایش 15 درصد میکروسیلیس بیشترین نقش را در افزایش عمر بتن دارد و باعث افزایش آن از 21 سال به 52.2 سال شده ‌است، این عدد برای سرباره و خاکستر بادی به‌ترتیب 23.2 و 26.9 سال به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها