دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1396 (718) 
2. بررسی روش های نوین آشکارسازی مین های مدفون

صفحه 13-24

سید عباس وزیری؛ محمود عسگری؛ جواد خلیل زاده