دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، بهمن 1396 (804) 
بازشناسی اصول پدافند غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان گنجویان دزفول

صفحه 29-37

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ مریم شیرزاد؛ نگین حاج موسی بروجردی