دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1396 (804) 
3. بازشناسی اصول پدافند غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان گنجویان دزفول

صفحه 29-37

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ مریم شیرزاد؛ نگین حاج موسی بروجردی