کلیدواژه‌ها = تونل
بررسی رفتارپوشش بتن الیافی دهانه تونل تحت اثر بار حرارتی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 91-103

امیرمحمد چراغخانی؛ صفا پیمان؛ محمدحسین تقوی پارسا


اثر برجستگی تعمدی سطح نهایی پوشش تونل دربرابر بارهای انفجاری

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

صادق نورنیا عمرانی؛ صفا پیمان؛ مهدی طهماسب زاده


مطالعه عددی اثر زاویه موجگیر بر کاهش اثرات انفجار

دوره 6، شماره 3، دی 1394

مهدی طهماسب زاده؛ صفا پیمان


مطالعه عددی اثر خصوصیات ماده انفجاری در حفاری تونل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-27

سیدشهاب امامزاده؛ هادی آرمان نیا