دوره و شماره: دوره 0، شماره 1، شهریور 1388 (359) 
پدافند در مقابل بمب نرم

بابک توکلی مقدم؛ lمهدی چیتساز دهخوارقانی