دوره و شماره: دوره 0، شماره 1، تابستان 1388 (359) 
5. پدافند در مقابل بمب نرم

بابک توکلی مقدم؛ lمهدی چیتساز دهخوارقانی