نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پذیری تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • آسیب پذیری بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]

ا

 • اعتبارنامه ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • الگو ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • امنیت شبکه‌های قدرت تأثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در تأمین امنیت شبکه برق در شرایط بحرانی با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • انفجار بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • انفجار تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]

پ

 • پاسخ‌گویی بار تأثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در تأمین امنیت شبکه برق در شرایط بحرانی با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پدافند غیرعامل مطالعه پدافند غیرعامل در مخازن ذخیره آب و خط انتقال آن [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • پدافند غیرعامل مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • پدافند غیرعامل ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پدافند غیرعامل بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پدافند غیرعامل بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پدافند غیرعامل تأثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در تأمین امنیت شبکه برق در شرایط بحرانی با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پدافند غیر عامل تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • پل بزرگراهی بتنی بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ت

 • تاب آوری بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • تراکم ساختمانی تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • تقاضای لرزه‌ای بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • تهدیدات مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • تهدیدات بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]

ج

 • جاذب انرژی معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • جذب انرژی معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • جذب انرژی مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]

خ

 • خط انتقال مطالعه پدافند غیرعامل در مخازن ذخیره آب و خط انتقال آن [دوره 5، شماره 4، 1393]

د

 • دانش ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]

ر

 • روش PPV تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]

ز

 • زلزله ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • زون تخریب تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]

س

 • سیاست‌های کنترل دسترسی ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • ستون های مربعی معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • سیستم قدرت مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]

ش

 • شبکه معابر تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • شهر تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • شهر بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]

ط

 • طراحی معماری بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]

ف

 • فضاهای امن صنعتی بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]

ق

 • قابلیت اطمینان تأثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در تأمین امنیت شبکه برق در شرایط بحرانی با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ک

 • کیفیت حفاظت‌سازی (SE) مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • کلید برشی بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • کمانش پیشرونده معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • کنترل دسترسی ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ل

 • لوله جدار ضخیم معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • لوله جدار نازک معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]

م

 • مبانی بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مخازن ذخیره آب مطالعه پدافند غیرعامل در مخازن ذخیره آب و خط انتقال آن [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • مخاطرات طبیعی بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مدیریت دانش ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مدل‌سازی تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مذاکره اعتماد ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • معابر بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • معابر شهری ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • معماری XACML ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مقاوم‌سازی مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • منابع انسانی ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • منطقه 10 شهرداری تهران ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • مونتاژ بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]

ن

 • نانوزره‌ها مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • نانوفناوری مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]