نویسنده = حسین هنری
بررسی میزان آگاهی و نگرش کارشناسان در مورد محصولات تراریخته

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-11

حسین هنری؛ محمد ترابی کیا؛ سید مجتبی آقایی


مطالعه و ارزیابی تهدید زیستی کرم قوزه پنبه در غرب و مرکز استان گلستان با استفاده از روش مولکولی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-40

حسین هنری؛ سیدمحمد هاشم زمانی؛ اسماعیل رضوی؛ سید مجتبی آقایی


باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391

محمد دورودیان؛ مجتبی سعادتی؛ حسین هنری؛ آرش قهرودی تالی