دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 (752) 
2. ارزیابی تأثیر تناسبات پنجره ها بر مقاومت آن ها در برابر انفجار

صفحه 13-21

نوشین پیش کار؛ حجت اله رشید کلویر؛ سعید عبدالهی