دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1390 (366) 
سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل

امیر امینی‌فر؛ عبدالرحیم بزاز؛ محمد سلطانی‌نژاد