دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، اسفند 1398، صفحه 1-124 
شناسایی کور شبکه‌های مخابراتی در لایه‌ی سرویس

صفحه 91-101

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ جواد گرشاسبی