دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، اسفند 1398، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان آگاهی و نگرش کارشناسان در مورد محصولات تراریخته

صفحه 1-11

حسین هنری؛ محمد ترابی کیا؛ سید مجتبی آقایی


شناسایی کور شبکه‌های مخابراتی در لایه‌ی سرویس

صفحه 91-101

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ جواد گرشاسبی