کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
واکاوی نقش سامانه فرماندهی و کنترل در مدیریت بحران از منظر پدافندغیرعامل

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 119-132

ایرج بختیاری؛ اردشیر محمدی