نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس عیین چیدمان مناسب ورق FRP برای مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی در برابر بارهای ناشی از انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • آزمایش‌های استاتیکی و دینامیکی طراحی و ساخت مکانیزم نوسان زاویه ای برای تست مدل‌های آفندی و پدافندی با استفاده از مدل سازی ریاضی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • آسیب پذیری تهدیدات طراحی و اجرای شفت تونل‌ها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • آشکارسازی تغییرات بررسی ماهواره تصویربردار TerraSAR-X به منظور اقدامات پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • آمایش دفاعی طراحی آمایش دفاعی در تراکم‌زدایی با بهره‌گیری از مدل TIS (مطالعه موردی: مقایسه نیروگاه نطنز با نیروگاه کره‌شمالی) [دوره 7، شماره 4، 1395]

ا

 • اتصال کوتاه تعیین اولویت قطع خطوط متصل به پست برای کاهش خسارات ناشی از بمب‌های گرافیتی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • اثر تاریخی بررسی اثر ارتعاشات قطار متروی شهر قم بر بنای تاریخی سردرب مدرسه غیاثیه [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • اجزاء محدود عیین چیدمان مناسب ورق FRP برای مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی در برابر بارهای ناشی از انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • اداری بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • ارتعاشات بررسی اثر ارتعاشات قطار متروی شهر قم بر بنای تاریخی سردرب مدرسه غیاثیه [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • ارتعاشات کاربرد ارتعاشات مکانیکی در پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • استراتژیک بررسی ماهواره تصویربردار TerraSAR-X به منظور اقدامات پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • اقدامات متقابل اقدامات متقابل اهداف هوایی در برابر جستجوگرهای مادون قرمز [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • ایلام ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • الگو مبانی طراحی معماری فضاهای زیرزمینی با ملاحظات دفاع غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • الگوریتم تولید نام دامنه تشخیص بات نت به وسیله تحلیل فعالیت های گروهی و پاسخ های ناموفق ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • ایمنی شهری ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخصهای پدافند غیرعامل با استفاده از روشAHP وTOPSIS مطالعه موردی :شهر سمنان [دوره 7، شماره 1، 1395]

ب

 • بات نت تشخیص بات نت به وسیله تحلیل فعالیت های گروهی و پاسخ های ناموفق ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • بات نت پایش مشخصه های جریان های بات نتی با ارائه یک سامانه تحلیل ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • بار انفجار بررسی رفتار بتن پودری واکنش پذیر مسلح شده با الیاف تحت بار انفجار [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • بارگذاری انفجار عملکرد پل های بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • بارگذاری انفجاری عیین چیدمان مناسب ورق FRP برای مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی در برابر بارهای ناشی از انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • بتن پودری واکنش پذیر (RPC) بررسی رفتار بتن پودری واکنش پذیر مسلح شده با الیاف تحت بار انفجار [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • بلند مرتبه بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • بمب گرافیتی گروه‌بندی پست‌های شبکه برق بر اساس پاسخ سیستم به حملات گرافیتی [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • بمب گرافیتی تعیین اولویت قطع خطوط متصل به پست برای کاهش خسارات ناشی از بمب‌های گرافیتی [دوره 7، شماره 2، 1395]

پ

 • پایداری سیستم قدرت تعیین اولویت قطع خطوط متصل به پست برای کاهش خسارات ناشی از بمب‌های گرافیتی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • پایگاه‌های پشتیبانی مراکز مدیریت بحران مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باتوجه به اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • پدافندغیرعامل ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • پدافند غیرعامل بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • پدافند غیرعامل مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باتوجه به اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • پدافند غیرعامل تهدیدات طراحی و اجرای شفت تونل‌ها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • پدافند غیرعامل مصونیت بخشی صنعت شیلات در خلیج فارس با مقاوم سازی آن از طریق پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • پدافند غیرعامل طراحی آمایش دفاعی در تراکم‌زدایی با بهره‌گیری از مدل TIS (مطالعه موردی: مقایسه نیروگاه نطنز با نیروگاه کره‌شمالی) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخصهای پدافند غیرعامل با استفاده از روشAHP وTOPSIS مطالعه موردی :شهر سمنان [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • پدافند غیرعامل- بافت شهری- شهرسازی- پناهگاه- ایلام بررسی راهبردهای طراحی بافت محله ای بر اساس پدافند غیرعامل (نمونه موردی ایلام) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • پدافندغیرعامل طراحی انفجاری قطارشهری اهواز فضای امن ارزیابی میزان اعمال و به‌کارگیری الزامات سازه‌ای پدافندغیرعامل در سامانه قطار شهری اهواز [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • پلیمر بررسی انواع مواد به کاررفته در پوششهای NBC [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • پل‌های بتنی پیش تنیده عملکرد پل های بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • پناهگاه چند منظوره شهری مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 4، 1395]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باتوجه به اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • تراکم زدایی طراحی آمایش دفاعی در تراکم‌زدایی با بهره‌گیری از مدل TIS (مطالعه موردی: مقایسه نیروگاه نطنز با نیروگاه کره‌شمالی) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • تصویربرداری بررسی ماهواره تصویربردار TerraSAR-X به منظور اقدامات پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • تغییر پی‌درپی دامنه تشخیص بات نت به وسیله تحلیل فعالیت های گروهی و پاسخ های ناموفق ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • تهدیدات انسان ساز خصمانه ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • تونل باد طراحی و ساخت مکانیزم نوسان زاویه ای برای تست مدل‌های آفندی و پدافندی با استفاده از مدل سازی ریاضی [دوره 7، شماره 2، 1395]

ج

 • جریان پایش مشخصه های جریان های بات نتی با ارائه یک سامانه تحلیل ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • جستجوگرهای مادون‌قرمز اقدامات متقابل اهداف هوایی در برابر جستجوگرهای مادون قرمز [دوره 7، شماره 3، 1395]

ح

 • حرکت رفت و برگشتی طراحی و ساخت مکانیزم نوسان زاویه ای برای تست مدل‌های آفندی و پدافندی با استفاده از مدل سازی ریاضی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • حرکت نوسان زاویه‌ای طراحی و ساخت مکانیزم نوسان زاویه ای برای تست مدل‌های آفندی و پدافندی با استفاده از مدل سازی ریاضی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • حفاظت ویژه گروه‌بندی پست‌های شبکه برق بر اساس پاسخ سیستم به حملات گرافیتی [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • حمله پایش مشخصه های جریان های بات نتی با ارائه یک سامانه تحلیل ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 4، 1395]

خ

 • خاموشی سراسری گروه‌بندی پست‌های شبکه برق بر اساس پاسخ سیستم به حملات گرافیتی [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • خرابی پیشرونده عملکرد پل های بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • خلیج‌فارش مصونیت بخشی صنعت شیلات در خلیج فارس با مقاوم سازی آن از طریق پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 4، 1395]

د

 • دفاع غیرعامل مبانی طراحی معماری فضاهای زیرزمینی با ملاحظات دفاع غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]

ذ

 • ذخیره‎ساز انرژی SMES بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی در حفظ پایداری ولتاژ شبکه‎های توزیع با تولیدات پراکنده در شرایط حساس نظامی [دوره 7، شماره 1، 1395]

ر

 • روش‌های عددی عملکرد پل های بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 1، 1395]

س

 • سازه‌های امن تهدیدات طراحی و اجرای شفت تونل‌ها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • سامانه های اطلاعات جغرافیایی مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • سرعت ذرهای حداکثر بررسی اثر ارتعاشات قطار متروی شهر قم بر بنای تاریخی سردرب مدرسه غیاثیه [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • سرعت قطار بررسی اثر ارتعاشات قطار متروی شهر قم بر بنای تاریخی سردرب مدرسه غیاثیه [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • سیستم ایمنی شهری ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • سیستم قدرت گروه‌بندی پست‌های شبکه برق بر اساس پاسخ سیستم به حملات گرافیتی [دوره 7، شماره 1، 1395]

ش

 • شبکه توزیع قدرت بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی در حفظ پایداری ولتاژ شبکه‎های توزیع با تولیدات پراکنده در شرایط حساس نظامی [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • شبیه سازی تحلیلی بررسی رفتار بتن پودری واکنش پذیر مسلح شده با الیاف تحت بار انفجار [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • شفت تهدیدات طراحی و اجرای شفت تونل‌ها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • شیلات مصونیت بخشی صنعت شیلات در خلیج فارس با مقاوم سازی آن از طریق پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 4، 1395]

ط

 • طراحی مبانی طراحی معماری فضاهای زیرزمینی با ملاحظات دفاع غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • طراحی محوطه بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 7، شماره 2، 1395]

ع

 • عناصر FACTS بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی در حفظ پایداری ولتاژ شبکه‎های توزیع با تولیدات پراکنده در شرایط حساس نظامی [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • عوامل شیمیایی بررسی انواع مواد به کاررفته در پوششهای NBC [دوره 7، شماره 1، 1395]

ف

 • فاصله از نقطه انفجار بررسی رفتار بتن پودری واکنش پذیر مسلح شده با الیاف تحت بار انفجار [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • فرمان و کنترل پایش مشخصه های جریان های بات نتی با ارائه یک سامانه تحلیل ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • فضاهای زیرزمینی مبانی طراحی معماری فضاهای زیرزمینی با ملاحظات دفاع غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • فلیر اقدامات متقابل اهداف هوایی در برابر جستجوگرهای مادون قرمز [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • فنر کاربرد ارتعاشات مکانیکی در پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 4، 1395]

ق

ک

 • کربن فعال بررسی انواع مواد به کاررفته در پوششهای NBC [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • کنترلر چندمتغیره بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی در حفظ پایداری ولتاژ شبکه‎های توزیع با تولیدات پراکنده در شرایط حساس نظامی [دوره 7، شماره 1، 1395]

ل

 • لایه بندی دفاعی بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • لباس محافظ بررسی انواع مواد به کاررفته در پوششهای NBC [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • لرزش زمین بررسی اثر ارتعاشات قطار متروی شهر قم بر بنای تاریخی سردرب مدرسه غیاثیه [دوره 7، شماره 1، 1395]

م

 • ماهواره بررسی ماهواره تصویربردار TerraSAR-X به منظور اقدامات پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • مدیریت بحران ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخصهای پدافند غیرعامل با استفاده از روشAHP وTOPSIS مطالعه موردی :شهر سمنان [دوره 7، شماره 1، 1395]
 • مدل TIS طراحی آمایش دفاعی در تراکم‌زدایی با بهره‌گیری از مدل TIS (مطالعه موردی: مقایسه نیروگاه نطنز با نیروگاه کره‌شمالی) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مدل‌سازی ریاضی کاربرد ارتعاشات مکانیکی در پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مراکز حیاتی ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • مراکز حساس ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • مصونیت مصونیت بخشی صنعت شیلات در خلیج فارس با مقاوم سازی آن از طریق پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • معادلات حرکت کاربرد ارتعاشات مکانیکی در پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مقاوم‌سازی عیین چیدمان مناسب ورق FRP برای مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی در برابر بارهای ناشی از انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395]
 • مکان یابی مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مکانیابی مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باتوجه به اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • مکان‌یابی بیمارستان مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مکان‌یابی پایدار مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • مکانیزم پیچینگ دیواری طراحی و ساخت مکانیزم نوسان زاویه ای برای تست مدل‌های آفندی و پدافندی با استفاده از مدل سازی ریاضی [دوره 7، شماره 2، 1395]
 • منطقه یک شهرداری تهران مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 4، 1395]
 • موشک‌های آشیانه‌یاب اقدامات متقابل اهداف هوایی در برابر جستجوگرهای مادون قرمز [دوره 7، شماره 3، 1395]

ه

 • هرزنامه تشخیص بات نت به وسیله تحلیل فعالیت های گروهی و پاسخ های ناموفق ترافیک شبکه [دوره 7، شماره 3، 1395]